Uproszczone metody rozliczania wydatków w projektach UE

ID szkolenia: 1381

Region

Dolnośląskie, Kujawsko - Pomorskie, Lubelskie, Lubuskie, Łódzkie, Małopolskie, Mazowieckie, Online, Opolskie, Podkarpackie, Podlaskie, Pomorskie, Śląskie, Świętokrzyskie, Warmińsko-mazurskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie

Tagi

#metodyuproszczone, #projektyUE, #rozliczanie wydatków w projektach, #szkolenieonline, #UE
Opiekun szkolenia
Brak danych

Termin: 29.listopada Miejsce: online Cena: 315zł (+VAT)


Elwira Grygorczuk
tel. 518 192 393
e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl

 

 

Adresaci

Szkolenie kierowane jest do pracowników beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów realizujących projekty współfinansowane z funduszy UE lub aplikujących o pozyskanie takich środków oraz pracowników Instytucji Zarządzających i Pośredniczących. W ostatnim czasie zmieniono przepisy dotyczące stosowania metod uproszczonych i znacznie rozszerzono obowiązek ich stosowania.

W szkoleniu mogą uczestniczyć m.in. pracownicy Urzędów Miast i Gmin, Starostw Powiatowych,  Powiatowych Urzędów Pracy, Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, szkół, przedszkoli, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców.

Wymagania wstępne dla uczestników: podstawowa wiedza o Funduszach Strukturalnych

Cel

Celem kształcenia jest zapoznanie pracowników beneficjentów oraz IZ/IP z zasadami przygotowywania, realizacji i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków UE z wykorzystaniem metod uproszczonych. Ryczałtowe rozliczanie wydatków w projektach  pozwala na sprawniejsze osiąganie zamierzonych celów, ale nie zwalnia beneficjenta z obowiązków, w tym z osiągania założonych wskaźników.

Korzyści

Wiedza i umiejętności uzyskane w trakcie kursu:

 

  • Znajomość podstaw prawnych stosowania metod uproszczonych
  • Znajomość regulacji wprowadzonych Wytycznymi z 2021 roku
  • Umiejętność przygotowania wniosku o dofinansowanie z wykorzystaniem ryczałtów
  • Umiejętność przygotowania wniosku o płatność w oparciu o uproszczone metody
  • Umiejętność przygotowania ryczałtowego projektu do kontroli

Zajęcia prowadzone będą w formie: wykład, prezentacja, dyskusja, omawianie konkretnych przypadków.

Program szkolenia

Program szkolenia

BLOK I

Podstawy prawne stosowania metod uproszczonych

– Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 1303/2013

– Nowe rozporządzenie finansowe UE 2018/1046 „omnibus”

– Wytyczne KE dotyczące opcji kosztów uproszczonych

– Wytyczne w zakresie kwalifikowalności z 2021 roku

– Regulamin konkursu lub naboru pozakonkursowego

– Specyficzne zapisy  umowy o dofinansowanie dotyczącej metod uproszczonych

 

BLOK II

Rodzaje uproszczonych metod rozliczania wydatków

– Stawki jednostkowe

– Kwoty ryczałtowe

– Stawki ryczałtowe

– Finansowanie niepowiązane z kosztami

– Stosowanie różnych metod rozliczania wydatków na poziomie jednego projektu

– Obowiązek stosowania uproszczonych metod w projektach EFS i EFRR do 100 000 euro dofinansowania

BLOK III

Przygotowanie projektu z zastosowaniem metod uproszczonych

– Wniosek o dofinansowanie z zastosowaniem uproszczonych metod rozliczania wydatków

– Opis zadań merytorycznych

– Zapisy w budżecie projektu

– Wskaźniki przy metodach uproszczonych

– Dokumenty gromadzone na potwierdzenie osiągnięcia wskaźników

BLOK IV

Rozliczanie projektu z zastosowaniem uproszczonych metod rozliczania wydatków

– Dokumenty potwierdzające wydatki

– Zasady wypełniania wniosku o płatność przy zastosowaniu metod uproszczonych

– Rozliczanie wydatków rozliczanych metodami uproszczonymi a reguła proporcjonalności

– Możliwe nieprawidłowości związane z metodami uproszczonymi

– Zakres kontroli realizacji rzeczowej projektu

– Uprawnienia kontroli w związku z zastosowaniem uproszczonych metod

 

Prowadzący

Prawnik (Wydział Prawa i Administracji UMCS), specjalista z zakresu prawa europejskiego i polskiego w obszarze polityki spójności, doświadczony wykładowca i trener z 20 letnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń. Od kilkunastu lat pracuje przy realizacji programów finansowanych ze środków UE. Przygotowywał rekomendacje dotyczące formułowania kryteriów konkursowych w perspektywie finansowej 2014-2020.
Trener na szkoleniach horyzontalnych „Regulacje unijne, dokumenty strategiczne i programowe oraz logika i zasady programowania, system wdrażania i system instytucjonalny w latach 2014-2020” dla pracowników Instytucji Zarządzających i konsultantów PIFE na zlecenie MIR. Prowadził szkolenia dla Instytucji Pośredniczących PO IŚ, PO PC, PO WER i RPO z zakresu ustawy wdrożeniowej, oceny wniosków o dofinansowanie, kwalifikowalności wydatków, rozliczania projektów, kontroli, wykrywania nieprawidłowości. Specjalizuje się w szkoleniach dla beneficjentów z zarządzania projektami, realizacji projektów partnerskich, aplikowania o dofinansowanie, konkurencyjnego ponoszenia wydatków, równości szans.
Trener Krajowego Ośrodka Szkoleniowego Europejskiego Funduszu Społecznego, pełnił funkcję dyrektora w Instytucji Wdrażającej, przewodniczącego Komisji Oceny Projektów, członka Rady Koordynacyjnej Krajowego Systemu Usług dla MSP, członka Powiatowej Rady Zatrudnienia.
Przygotowywał jako ekspert opinie do wniosków o dofinansowanie w procesie oceny KOP, do projektów systemowych oraz w procedurze odwoławczej. Oceniał wnioski na innowacje społeczne. Członek jury w konkursie Dobre praktyki EFS. Kandydat na eksperta w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj  i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

Przy zgłoszeniu do 29. października 2021 r. cena szkolenia to 299 zł/os!

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji

– możliwa negocjacje ceny.

 

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

  • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
  • W oparciu o  platformę szkoleniową;
  • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
  • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.
Szczegóły i rejestracja

Data od:

29 listopad 2021 08:00

Data do:

29 listopad 2021 12:00

Miejsce:

Brak danych

Koszt:

315 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

Warsztaty praktyczne: przygotowanie i przeprowadzenie zamówienia publicznego na środki spożywcze i usługi cateringowe. Prowadzenie gospodarki magazynowej środkami spożywczymi po przeprowadzeniu zamówienia i podpisaniu umowy.

Zobacz więcej

Warsztaty praktyczne: układanie receptur i jadłospisów w żywieniu zbiorowym dzieci i młodzieży.

Zobacz więcej

Zamówienia publiczne do 130 000 zł. w oświacie

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia