Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

SPECJALISTA DS ŻYWIENIA ZBIOROWEGO.

2 lipca_09:00 - 15:00

600+(VAT)

Termin: 02 lipca  Miejsce: online  Cena:600 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Magda Rygorczuk
tel. 888 549 572
e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl
Adresaci Program szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

DLA KOGO:

Szkolenie przeznaczone dla osób pracujących:

 • w placówkach oświatowo-wychowawczych (żłobki, przedszkola, szkoły, internaty, bursy, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze)
 • w placówkach opieki nad osobami dorosłymi (domy opieki społecznej, domy seniora, itp.)
 • w placówkach służby zdrowia (szpitale, hospicja, zakłady pielęgnacyjno – opiekuńcze, itp.
 • w firmach cateringowych i gastronomicznych zaopatrujących ww zakłady żywienia zbiorowego w posiłki.

PROGRAM SZKOLENIA obejmuje:

Blok I:
System HACCP (opracowywanie dokumentacji, wdrażanie i utrzymywanie) oraz aktualne przepisy higieniczno – sanitarne obowiązujące w zakładach żywieniowo – żywnościowych.
Część teoretyczna:
1. Bezpieczeństwo i jakość zdrowotna żywności w świetle aktualnych przepisów prawnych krajowych i UE. Aktualne wymagania prawne stawiane dla zakładów żywieniowo – żywnościowych oraz sposób ich interpretowania przez służby kontrolne. Zmiany przepisów higieniczno-sanitarnych dla zakładów żywienia zbiorowego i ich wpływ na procedury i instrukcje w ramach systemu HACCP.
2. Nowe procedury planowania i przeprowadzania kontroli zakładów żywienia zbiorowego przez sanepid.
3. Ułatwienia we wdrażaniu systemu HACCP – stanowisko UE.
4. GHP, GMP, HACCP jako narzędzia zabezpieczania jakości zdrowotnej żywności.
5. Dobre Praktyki Higieniczne i Produkcyjne podwaliną systemu HACCP.
6. Zasady i etapy wdrażania systemu HACCP.
7. Ograniczenia i korzyści wynikające z wdrożenia GHP, GMP oraz systemu HACCP.
Część praktyczna – warsztaty – praca zespołowa:
1. Opracowanie systemu HACCP dla wybranego produktu: przygotowanie receptury produktu gotowego, przeprowadzenie analizy zagrożeń oraz wyznaczenie punktów kontrolnych i krytycznych, ustalenie sposobu i częstotliwości monitorowania, działań korygujących i zapobiegawczych, ustalenie sposobu weryfikacji wdrożonego systemu.
2. Ocena zakładowej dokumentacji GHP, GMP i HACCP przedstawionej przez uczestników szkolenia, indywidualne konsultacje dla uczestników.

Blok II:
System HACCP – weryfikacja. Auditor wewnętrzny systemu HACCP zgodnego z normą PN-EN-ISO 22000:2006.
Część teoretyczna:
1. Zasady i etapy wdrażania systemu HACCP.
2. Podstawy auditowania systemu zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności: terminologia, pojęcie auditu, powody przeprowadzania auditów, cechy auditów.
3. Wymagania stawiane auditorom, rola auditora, kompetencje.
4. Przebieg auditu: planowanie auditu, spotkanie otwierające, przeprowadzanie auditu, poszukiwanie zgodności i dowodów, formułowanie niezgodności i spostrzeżeń.
5. Raportowanie wyników auditu.
6. Działania poauditowe jako forma doskonalenia zakładowego systemu zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności.
7. Certyfikacja systemu zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności.
Część praktyczna – warsztaty – praca zespołowa:
1.Przegląd przykładowej Księgi systemu HACCP.
2.Omówienie pełnej dokumentacji systemu HACCP dla wybranego produktu – grupy asortymentowej.
3.Przygotowanie dokumentów auditowych: program auditów, plan auditu, lista pytań kontrolnych, raport z auditu.
4.Ocena zakładowej dokumentacji GHP, GMP i HACCP przedstawionej przez uczestników szkolenia, indywidualne konsultacje dla uczestników.

BLOK III.
Podstawy racjonalnego żywienia żywienia człowieka zdrowego.
Wymagania krajowych i unijnych przepisów prawnych odnoszące się do bezpieczeństwa żywności i żywienia dzieci w jednostkach systemu oświaty.

1. Informowanie o właściwościach żywności.
1.1. Podstawy prawne dotyczące obowiązkowego informowania konsumentów i zakładów żywienia zbiorowego o właściwościach środków spożywczych.
1.2. Jak interpretować dane na temat środków spożywczych przekazywane przez ich producentów? W jakim zakresie przepisy dotyczące znakowania środków spożywczych odnoszą się do zakładów żywienia zbiorowego dzieci, młodzieży i osób dorosłych?
2. Normy żywienia i składniki pokarmowe.
2.1. Geneza norm żywienia.
2.2. Potrzeby energetyczne organizmu.
2.3. Składniki odżywcze i ich znaczenie w żywieniu dzieci.
2.3.1. Białka.
2.3.2. Tłuszcze.
2.3.3. Węglowodany.
2.3.4. Błonnik pokarmowy.
2.3.5. Witaminy.
2.3.6. Składniki mineralne.
2.4. Roślinne metabolity wtórne.
2.5. Płyny.
2.6. Średnia ważona norma na energię i składniki odżywcze.
3. Leczenie dietetyczne chorób.
3.1. Choroby górnego odcinka przewodu pokarmowego.
3.2. Choroby jelit.
3.3. Choroby wątroby i dróg żółciowych.
3.4. Choroby trzustki.
3.5. Choroby nerek.
3.6. Choroby układu krążenia.
3.7. Choroby metaboliczne.
3.8. Choroby układu kostno-stawowego.
3.9. Nowotwory złośliwe.
3.10. Choroby oczu.
3.11. Choroby skóry.
3.12. Żywienie dojelitowe i pozajelitowe,
3.13. Choroby endokrynologiczne.
3.14. Choroby neurodegeneracyjne.
4. Alergie i nietolerancje pokarmowe.

BLOK IV
Zasady żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży, zgodne z aktualnymi, przepisami prawnymi, normami żywienia i zaleceniami żywieniowymi.
1. Omówienie aktualnych przepisów prawnych: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.07.2016 r. w sprawie żywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych oraz Ustawa o opiece nad dzieckiem do lat 3.
2. Nowe normy żywienia dzieci i młodzieży:
2.1. Zakres obowiązkowego stosowania norm żywienia w żywieniu dzieci i młodzieży.
2.2. Podział na grupy żywieniowe dzieci żłobkowych, przedszkolnych i szkolnych i normy żywienia dla tych grup.
2.3. Zasady wyliczania średnich ważonych norm żywienia na energię i składniki odżywcze dla zróżnicowanych wiekowo grup żywieniowych.
2.4. Zasady wyliczania wartości odżywczej produktów, dań kulinarnych, posiłków i dziennych racji pokarmowych, tworzenie receptur.
3. Ustalanie gramatur dań odpowiednich do norm żywienia danej grupy wiekowej i przeliczanie tych gramatur dla młodszych i starszych grup żywieniowych.
4. Przygotowywanie receptur zgodnych z zapisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia oraz spełniających kryteria norm żywienia dla dzieci i młodzieży, z uwzględnieniem sezonowości produktów spożywczych.
5. Zasady komponowania jadłospisów dla dzieci i młodzieży, w tym:
– zalecana liczba posiłków dostosowana do czasu pobytu dziecka w placówce,
– zachowanie odpowiedniego odstępu pomiędzy posiłkami,
– procent realizacji dziennych norm żywienia z podziałem na żłobek, przedszkole, obiad szkolny i żywienie całodzienne,
– udział produktów wymaganych Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w poszczególnych posiłkach (co musi się znaleźć w śniadaniu/II śniadaniu/obiedzie/podwieczorku/kolacji),
– zdefiniowanie terminów „porcja”, „dodatek”, „zawartość” w przypadku podawania ryb, mleka lub produktów mlecznych, warzyw i owoców,
– wykaz produktów spożywczych i ich składników dozwolonych i zakazanych do stosowania w żywieniu dzieci.

6. Zasady identyfikowania alergenów w produktach spożywczych i daniach kulinarnych, zakres informacji o alergenach konieczny do przeniesienia na jadłospis.

BLOK V.
Zasady żywienia zbiorowego osób dorosłych (w tym chorych i starszych), zgodne z aktualnymi normami żywienia i zaleceniami żywieniowymi.

1. Omówienie stanu prawnego dot. żywienia zbiorowego osób dorosłych, w tym osób chorych i starszych.
2. Nowe normy żywienia osób dorosłych:
2.1. Podział osób dorosłych na grupy żywieniowe i normy żywienia dla tych grup.
2.2. Zasady wyliczania średnich ważonych norm żywienia na energię i składniki odżywcze dla zróżnicowanych wiekowo grup żywieniowych.
2.4. Zasady wyliczania wartości odżywczej produktów, dań kulinarnych, posiłków i dziennych racji pokarmowych, tworzenie receptur.
3. Ustalanie gramatur dań odpowiednich do norm żywienia danej grupy wiekowej i przeliczanie tych gramatur dla różnych grup żywieniowych.
4. Przygotowywanie receptur spełniających kryteria norm żywienia osób dorosłych, z uwzględnieniem sezonowości produktów spożywczych.
5. Zasady komponowania jadłospisów dla osób dorosłych, w tym:
– zalecana liczba posiłków dostosowana do czasu pobytu w placówce,
– zachowanie odpowiedniego odstępu pomiędzy posiłkami,
– procent realizacji dziennych norm żywienia z podziałem na grupy wiekowe.
6. Zasady identyfikowania alergenów w produktach spożywczych i daniach kulinarnych, zakres informacji o alergenach konieczny do przeniesienia na jadłospis.

 

SZKOLENIE POPROWADZI

Wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Sanitarnej odpowiedzialny za czynności kontrolne, pełnomocnik systemu bezpieczeństwa żywności w dużym zakładzie wytwarzającym żywność pochodzenia zwierzęcego, audytor systemów zarządzania, w tym systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności.
Autor książek:
– Jadłospisy dla dzieci w wieku żłobkowym,
– Jadłospisy dla dzieci w wieku przedszkolnym,
– Jadłospisy dla dzieci szkolnych,
– Żywienie osób dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem żywienia osób starszych,
– HACCP w żłobku i przedszkolu,
– HACCP w szkole,
– HACCP dla zakładów żywienia zbiorowego.

Obecnie Dyrektor Biura Zarządu w Spółce medycznej.

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

 

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.