Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Równość w prawie oraz zakaz dyskryminacji

28 stycznia_09:00 - 13:00

299zł(+VAT)

Termin: 28. stycznia Miejsce: Szkolenie on-line Cena: 299zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Elwira Grygorczuk
tel. 518 192 393
e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl
CelMetodyKompetencjeAdresaciProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Przekazanie wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej z zakresu regulacji prawnych z zakresu prawa równościowego, prawnych aspektów przeciwdziałania dyskryminacji oraz odpowiedzialności za naruszenia równości w prawie i wobec prawa.

Metody dydaktyczne wykorzystane w czasie realizacji zajęć:

 • Wykład informacyjny;
 • Wykład konwersatoryjny;
 • Praca warsztatowa;
 • Metoda przypadków;
 • Burza mózgów;
 • Inscenizacja.

Zajęcia pozwalają na zdobycie następujących kompetencji:

– w zakresie kompetencji zawodowych – większa znajomość równego traktowania w zatrudnieniu oraz przeciwdziałania przejawom dyskryminacji, molestowania, mobbingu;

– w zakresie kompetencji społecznych – możność rozumienia i rozróżniania równości szans osób ze względu na jakąś właściwość, cechę szczególną.

 

Zajęcia skierowane są do osób kierujących innymi pracownikami. Z zajęć korzystać mogą osoby reprezentujące pracodawców. Zajęcia są pomocne przy definiowaniu równości w prawie lub wobec prawa w trakcie rekrutacji na stanowisko pracy lub w trakcie zatrudnienia.

 

1. Równość płci i równość szans.
2. Segregacja na rynku pracy. Zasada równości pracowników i zakaz dyskryminacji.
3. Pojęcie osoby z niepełno sprawnościami. Prawa osób niepełnosprawnych. Rehabilitacja społeczna i zawodowa.
4. Zasada dostępności i standard minimum.

Dr nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Adiunkt w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku. Specjalista z zakresu prawa pracy. Jego obszary zainteresowań naukowych to: prawo oświatowe, zbiorowe prawo pracy, dialog społeczny i instytucje dialogu, prawo ochrony zdrowia, ochrona danych osobowych, prawo równościowe.

Posiada doświadczenie praktyczne w pracy w Wydziale Zasiłków Oddziału ZUS w Białymstoku oraz Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach. Był zatrudniony w Izbie Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku na stanowisku Dyrektora Podlaskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji. Zdobył doświadczenie w poradnictwie prawnym i pomocy prawnej na rzecz pracowników oświaty, pracując w Okręgu Podlaskim Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

Zajęcia poświęcone są rozwiązaniom prawnym w dziedzinie równego traktowania, równości szans i niedyskryminacji, zwłaszcza z uwagi na płeć oraz niepełnosprawność.

Przy zgłoszeniu do 14. stycznia 2022 cena za osobę to jedyne 250 zł.

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.