szkolenie online

Procedury zmiany organizacji ruchu – stała i czasowa organizacja ruchu. Prawo, teoria i praktyka.

ID szkolenia: 1494

Region

Dolnośląskie, Kujawsko - Pomorskie, Lubelskie, Lubuskie, Łódzkie, Małopolskie, Mazowieckie, Online, Opolskie, Podkarpackie, Podlaskie, Pomorskie, Śląskie, Świętokrzyskie, Warmińsko-mazurskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie

Tagi

#organizacja, #organizacjaruchu, #ruchnadrodze, #szkolenieonline, #zarzadzaniedroga
Opiekun szkolenia
Uwaga!

Przy zgłoszeniu do 9. lutego 2024 cena za osobę to jedyne 569 zł.
Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji możliwa negocjacje ceny.

Adresaci

 • Projektanci organizacji ruchu,
 • Inżynierowie drogownictwa,
 • Inżynierowie ruchu drogowego,
 • Pracownicy organów administracji publicznej – zarządcy dróg,
 • Pracownicy organów administracji publicznej – organy zarządzające ruchem na drodze,
 • Pracownicy POLICJI (Komendy Powiatowe Policji Wydziały Ruchu Drogowego, Komendy Wojewódzkie Policji Wydziały Ruchu Drogowego, Komendy Miejskie Policji Wydziały Ruchu Drogowego),
 • Pracownicy wykonawców robót drogowych,
 • Inwestorzy realizujący roboty w pasie drogi publicznej,
 • Wnioskodawcy zmian w organizacji ruchu,
 • Organizatorzy imprez w pasie drogi publicznej.

W szczególności grupą dla której szkolenie może okazać się niezwykle przydatne są projektanci organizacji ruchu oraz inżynierowie ruchu, którzy wielokrotnie borykają się z problemami natury prawnej i praktycznej w uzgadnianiu dokumentacji projektów organizacji ruchu.

 

Cel i korzyści

Cel:

 • Zrozumienie procedur zmiany organizacji ruchu,
 • Wskazanie podstaw zmiany organizacji ruchu,
 • Celowość zmian w organizacji ruchu.
 • Wskazanie na praktyczny sposób rozwiązywania problemów związanych z uzgadnianiem projektów organizacji ruchu,
 • Rola uznaniowości (uznanie administracyjne) organu zarządzającego ruchem,
 • Zakres współpracy organów administracji publicznej z innymi podmiotami,
 • Rola projektanta organizacji ruchu w procesie zmiany organizacji ruchu,
 • Rola organów administracji publicznej w procesie zmiany organizacji ruchu.

Korzyści:

W trakcie szkolenia wykładowca opiera się na przykładach z praktyki oraz wspólnie z grupą rozwiązuje rzeczywiste/symulowane przypadki na podstawie składanych dokumentacji projektów stałej i czasowej organizacji ruchu.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie do zarządzania ruchem na drogach i organizacji ruchu drogowego.
2. Granice zarządzania ruchem na drogach.
3. Wzajemny stosunek zakresowy ustawowych pojęć „zarządzania drogą” i „zarządzania ruchem na drodze”.
Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy.
4. Projekty organizacji ruchu w systemie zarządzania ruchem na drogach.
a. Charakterystyka projektów organizacji ruchu.
*projekt stałej organizacji ruchu – elementy składowe + omówienie istotnych elementów,
*projekt czasowej organizacji ruchu – elementy składowe + omówienie istotnych elementów,
*uproszczony projekt organizacji ruchu – elementy składowe + omówienie istotnych elementów,
*zmienny projekt organizacji ruchu (po nowelizacji która wchodzi od 30 czerwca 2016 roku).
b. Wymagania formalne dla projektu organizacji ruchu
c. Kwalifikacja prawna projektów organizacji ruchu.
Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy.
5. Podmioty uprawnione do przedstawiania projektów organizacji ruchu.
6. Postępowanie w sprawie ZMIANY organizacji ruchu (stałej lub czasowej).
a. Rozpatrzenie projektu organizacji ruchu,
*Opinie zarządcy drogi publicznej,
*Opinie Policji,
*Inne opinie,
*Charakter opinii (pozytywne, negatywne, z uwagami)
*Wpływ opinii na kształt zatwierdzenia organizacji ruchu,
*Rola projektanta organizacji ruchu podczas uzyskiwania opinii,
b. Zatwierdzenie projektu organizacji ruchu,
c. Odesłanie projektu organizacji ruchu w celu wprowadzenia poprawek
d. Odrzucenie projektu organizacji ruchu,
e. Pozycja prawna projektanta organizacji ruchu w postępowaniu w sprawie zmiany organizacji ruchu (możliwości reakcji na działania organu zarządzającego ruchem)
f. Pozycja prawna zarządcy drogi publicznej i organu zarządzającego ruchem w postępowaniu w sprawie zmiany organizacji ruchu.
Dyskusja, liczne przykłady z praktyki/kazusy, przykłady wydawanych opinii, ocena prawidłowości opinii, ocena prawidłowości zatwierdzeń.
7. Rola uznania administracyjnego w zatwierdzaniu projektów organizacji ruchu.
Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy.
8. Ewidencjonowanie projektów organizacji ruchu.
9. Odpowiedzialność projektanta organizacji ruchu, a odpowiedzialność organu administracji publicznej.
10. Współpraca z innymi organami administracji publicznej w sprawach zarządzania ruchem na drogach.
Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy.
11. Publiczny dostęp do zatwierdzanych projektów organizacji ruchu (uwarunkowania prawne i projektowe).
12. Rozwiązywanie spraw spornych w zakresie organizacji ruchu drogowego na linii projektant-zarządca drogi publicznej-organ zarządzający ruchem.
13. Rola organu sprawującego nadzór nad zarządzaniem ruchem na drodze.
14. Możliwości kwestionowania sposobu dokonanego zatwierdzenia projektu organizacji ruchu (rozstrzygnięcia nadzorcze, wezwanie do usunięcia naruszeń, droga sądowa).
Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy.
15. Zmiany Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem od 01 lipca 2016 roku.
16. Zmiany w zarządzaniu ruchem na drogach wewnętrznych.
17. Nowe pojęcia: „podmiot zarządzający drogą wewnętrzną” a „organ zarządzający ruchem” (różnice w kontekście art. 10 ustawy Prawo o ruchu drogowym).
18. Projekt „zmiennej” organizacji ruchu.
19. Projekt stałej organizacji ruchu jako warunek niezbędny do uzyskania:
a. decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę,
b. zgłoszenia robót budowlanych,
c. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).
20. Kontrola prawidłowości oznakowania stałej i czasowej organizacji ruchu (nieuwzględnione postulaty w nowelizacji).

Prowadzący

r. pr. dr/inż. Jonatan Hasiewicz

doktor nauk prawnych, radca prawny, inżynier ruchu drogowego. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku prawo oraz Politechnikę Krakowską Wydział Inżynierii Ruchu Drogowego. Uzyskał także stopień doktora nauk prawnych w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w specjalności administracyjnoprawnych aspektów organizacji ruchu drogowego. Specjalizuje się w tematyce bezpieczeństwa ruchu drogowego, organizacji ruchu drogowego, prawie inwestycji drogowych, Prawie Administracyjnym i Postępowaniu Administracyjnym. Powoływany przez powszechne sądy cywilne i karne jako biegły sądowy ad hoc w sprawach wymagających wiedzy specjalistycznej z zakresu dróg publicznych, dróg wewnętrznych, organizacji ruchu drogowego, wypadków drogowych oraz kolizji drogowych.

Aktywny uczestnik systemu zarządzania ruchem na drogach. Projektant zmian w czasowej i stałej organizacji ruchu.

Autor opinii prawnych dla zarządców dróg wewnętrznych, zarządców dróg publicznych oraz organów zarządzających ruchem na drogach dotyczących prawidłowości zatwierdzania organizacji ruchu drogowego, opiniowania organizacji ruchu drogowego, kontroli prawidłowości wprowadzania organizacji ruchu oraz zgodności organizacji ruchu z obowiązującymi przepisami. Autor opinii prawnych dotyczących realizacji procesu inwestycyjnego w drogownictwie. Pełnomocnik w sprawach o wydanie decyzji lokalizacyjnych i decyzji na zajęcie pasa drogowego. Pełnomocnik procesowy w postępowania w sprawach o wykroczenia drogowe. Autor artykułów naukowych dotyczących procedur zmiany organizacji ruchu drogowego oraz szeroko rozumianego procesu inwestycyjnego. Prowadzi wykłady i szkolenia z zakresu Prawa Administracyjnego, Prawa o ruchu drogowym, Prawa Budowlanego, ustawy o drogach publicznych, zarządzania ruchem na drogach, organizacji ruchu drogowego oraz zezwoleń na realizację inwestycji drogowych (ZRID).

Uczestniczy w konferencjach naukowych i konferencjach branżowych. Prelegent na corocznych konferencjach „PARKINGI” oraz ogólnopolskich „Krakowskich Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – organizacja ruchu drogowego”. Prowadzi wykłady na Politechnice Krakowskiej w dziedzinie prawnych aspektów projektowania organizacji ruchu i inżynierii ruchu drogowego dla studentów. Autor licznych pozycji naukowych z zakresu ustawy o drogach publicznych, ustawy Prawo o ruchu drogowym, Prawa Budowlanego i Prawa Administracyjnego.

W okresie licealnym laureat i finalista Olimpiad Przedmiotowych – Historycznej, Geograficznej, Nautologicznej, Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Wiedzy o Prawach Człowieka, Wiedzy o Unii Europejskiej. Ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej w specjalności inżynierii ruchu drogowego. W wieku 27 lat uzyskał stopień doktora nauk prawnych w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (w specjalności: Prawo o ruchu drogowym ze szczególnym uwzględnieniem tematyki organizacji ruchu drogowego).

Prywatnie jest aktywnym biegaczem, uprawia żeglarstwo (morski sternik jachtowy), tenis oraz posiada patent nurka morskiego. Ukończył także szkołę muzyczną II-go stopnia i posiada tytuł zawodowy muzyka instrumentalisty w klasie fortepianu. Wieczorami komponuje własną muzykę na fortepian i oddaje się grze utworów Fryderyka Chopina.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci,
 • W oparciu o profesjonalną platformę szkoleniową,
 • Szkolenia odbywają się w czasie rzeczywistym z możliwością bezpośredniego kontaktu z prowadzącym,
 • Uczestnicy otrzymują bogate materiały szkoleniowe,
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem,
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.
Szczegóły i rejestracja

Data od:

05 marzec 2024 08:00

Data do:

05 marzec 2024 14:00

Miejsce:

szkolenie online

Koszt:

599 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

Optymalizacja kosztów utrzymania oświetlenia ulicznego w Gminie, w tym pozyskiwanie środków na modernizację oświetlenia. Zasady współpracy z zakładem energetycznym i zarządem dróg.

Zobacz więcej

Klasyfikacja gleboznawcza od strony postępowań administracyjnych – zasady procedowania oraz ocena operatów klasyfikacyjnych.

Zobacz więcej

Geodezyjne podziały nieruchomości

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia