Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Procedura administracyjna z elementami e-doręczeń. Nowe obowiązki od 05.10.2022 r.

16 maja_09:00 - 14:00

329zł

Termin: 16 maja Miejsce: online Cena: 329 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Katarzyna Zajkowska
tel. 798 301 781
e-mail: kzajkowska@res.edu.pl
Cel AdresaciProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Celem szkolenia jest uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy dotyczącej podstawowych zagadnień teoretycznych i praktycznych z zakresu procedury administracyjnej, która jest niezbędna przy prowadzeniu postępowań administracyjnych i wydawaniu decyzji indywidualnych w sprawach rozstrzyganych przed organem administracji publicznej.

Adresaci szkolenia: szkolenie jest skierowane do wszystkich pracowników organów administracji publicznej, którzy prowadzą postępowania administracyjne i wydają decyzje na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

1. Zasady postępowania administracyjnego i ich rola w postępowaniu wyjaśniającym.
-zasada praworządności
-zasada udzielania informacji
-zasada czynnego udziału strony w postępowaniu
-zasada szybkości i prostoty
-zasada pisemności
-zasada dwuinstancyjności
-zasada trwałości decyzji administracyjnych oraz sądowej kontroli decyzji administracyjnych
-skutki prawne niezastosowania zasad postępowania administracyjnego
-ochrona danych osobowych w procedurze administracyjnej
-dostęp do akt sprawy w kontekście ochrony danych i przepisów RODO

2. Postępowanie wyjaśniające – zagadnienia proceduralne
-warunki wszczęcia postępowania
-cechy formalno-prawne podania
-podanie w formie dokumentu elektronicznego
-ustalenie daty wszczęcia postępowania
-podpis kwalifikowany, podpis zaufany, podpis osobisty
-uzupełnianie braków formalnych podania
-instytucja wezwania
-doręczenia: tradycyjne, zastępcze, elektroniczne, konkludentne
– e-doręczenia – ustawa o doręczeniach elektronicznych i zmiany w KPA
-postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania
-zawieszenie postępowania administracyjnego
-protokoły i adnotacje
-pełnomocnik w postępowaniu administracyjnym

3. Terminy załatwienia sprawy, bezczynność organu i przewlekłość postępowania
-terminy administracyjne
-prawidłowe ustalenie terminów załatwienia sprawy
-cechy formalno-prawne zawiadomienia o przedłużeniu terminu do wydania decyzji administracyjnej
-pojęcie bezczynności i przewlekłości
-instytucja ponaglenia art. 37,38 k.p.a
-obowiązek pouczenia strony o możliwości wniesienia ponaglenia

4. Decyzja administracyjna i jej elementy.
-elementy decyzji administracyjnej
-rygor natychmiastowej wykonalności jako element dodatkowy decyzji
-decyzja administracyjna w formie dokumentu elektronicznego
-skutki prawne wydania decyzji administracyjnej
-zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania
-przesłanki wydania decyzji o umorzeniu postępowania
-instytucja sprostowania decyzji administracyjnej

5. Administracyjno-prawne środki zaskarżenia. Odwołanie i zażalenie
-terminy wnoszenia środków zaskarżenia
-instytucja odwołania
-zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania
-samokontrola organu I instancji art. 132 k.p.a
-niedopuszczalność wniesienia odwołania
-wycofanie odwołania
-rozstrzygnięcia organu II instancji
-instytucja zażalenia

6. Wzruszenie decyzji ostatecznych
-wznowienie postępowania administracyjnego
-uchylnie, zmiana decyzji administracyjnej
-wygaśnięcie decyzji administracyjnej
-stwierdzenie nieważności decyzji

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku prawo z 12 – letnim doświadczeniem zawodowym w strukturach publicznych służb zatrudnienia. Obecnie Kierownik Referatu ds.
obsługi prawnej i kadr JST. Z wykształcenia prawnik, z wyboru urzędniczka, z zamiłowania trener/szkoleniowiec.
Ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania GWSH w Katowicach na kierunku kadry i płace, prawo i praktyka gospodarcza oraz studia podyplomowe na Wydziale Nauk Stosowanych na kierunku prawo zamówień
publicznych i zarządzanie kapitałem ludzkim. Certyfikowana specjalistka procedury administracyjnej oraz postępowania egzekucyjnego w administracji. Pasjonatka cyfrowej administracji. Od 2014 r. związana z branżą szkoleniową. Prowadziła szkolenia dla organizacji pozarządowej Dress for Success Poland, poświęcone tematyce praw pracowniczych oraz roli kobiet na rynku pracy. Autorka kursu administracyjnego dla urzędników.
Realizuje szkolenia autorskie dla powiatowych urzędów pracy w zakresie obsługi dokumentów elektronicznych, wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentów ze szczególnym uwzględnieniem obsługi platformy praca.gov.pl., odmowy dostępu do informacji publicznej, praw pracowniczych a także służby przygotowawczej dla urzędników.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na res@res.edu.pl

Przy zgłoszeniu do 18 kwietnia 2022 r. cena za osobę to jedyne 299 zł 

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o  platformę szkoleniową
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.