Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Podstawy prawne kontroli zarządczej- szkolenie online

27 stycznia_10:00 - 14:00

299zł (+VAT)

Termin: 27 stycznia Cena: 299 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Magda Rygorczuk
tel. 888 549 572
e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl
Cel KorzyściProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Celem szkolenia jest omówienie zmian wprowadzonych ustawą o finansach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem organizacyjnego usytuowania oraz sposobu wykonywania kontroli zarządczej w obszarach zarządzania finansami publicznymi dla ustawowych celów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, a także podległe jednostki finansów publicznych ze szczególnym uwzględnieniem ich funkcjonowania I specyfiki.

Podstawowym zadaniem kierownictwa jednostki jest zrozumienie założeń i zasad kontroli zarządczej zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej. Bazę do tego stanowią standardy kontroli określone przez Ministra Finansów na bazie standardów międzynarodowych, a także wytyczne do samooceny kontroli zarządczej, będące równocześnie rozszerzeniem poszczególnych standardów. Ważnym jest również zrozumienie i praktyczne realizowanie jednego z głównych celów kontroli zarządczej jakim jest zarządzanie ryzykiem. Program szkolenia przekazuje uczestnikom niezbędną więdzę w powyższym zakresie.

I.   Kontrola zarządcza:

1.   Czym jest kontrola zarządcza – pojęcie, definicja

2.   Czym nie jest kontrola zarządcza – różnice wobec audytu, rewizji, kontroli finansowej

3.   Podstawy prawne kontroli zarządczej

4.   Cele kontroli zarządczej jako narzędzia zarządzania jednostką

5.   Zarządzanie jednostką poprzez określanie celów i zadań

II. Standardy kontroli zarządczej:

1.   Istota, cel i charakter standardów

2.   Komunikat Ministra Finansów w sprawie standardów kontroli zarządczej

3.   Podstawy opracowania standardów

4.   Obowiązki wynikające ze standardów

5.   Jak skutecznie stosować standardy – praktyczne warsztaty na przykładzie wybranych procedur

a)   środowisko wewnętrzne

b)   cele i zarządzanie ryzykiem

c)   mechanizmy kontroli

d)   informacja i komunikacja

e)   monitorowanie i ocena

III.       Ocena systemu kontroli zarządczej

1.   Cel samooceny

2.   Wytyczne Ministra Finansów w zakresie samooceny

3.   Prawidłowy proces przeprowadzania samooceny

4.   Samoocena – korzyści i błędy

5.   Dokumentacja procesu samooceny

6.   Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej – charakter i konsekwencje

IV. Zarządzanie ryzykiem dla potrzeb kontroli zarządczej:

1.   Etapy zarządzania ryzykiem

a)   określenie celów działalności

b)   wskazanie zadań służących realizacji celów

c)   identyfikacja ryzyka – zdarzeń mogących zakłócić realizację zadań

d)   analiza ryzyka: prawdopodobieństwo wystąpienia oraz ewentualne skutki

e)   ustalenie poziomu dopuszczalnego ryzyka

f)    określenie odpowiedniej reakcji na zagrożenia

g)   podejmowanie działań zaradczych

h)   informowanie pracowników o wynikach zarządzania ryzykiem

i)    monitorowanie wyników procesu zarządzania ryzykiem

2.   Dokumentowanie procesu analizy ryzyka

3.   Wytyczne Ministra Finansów w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem

4.   Najczęściej popełniane błędy w zarządzaniu ryzykiem

V.  Analiza ryzyka – praktyczne warsztaty:

1.   Wskazywanie celów i zadań do wykonania

2.   Określanie ryzyk – co może zakłócić nasze działania

3.   Przyczyny ryzyk – co może powodować problemy w pracy

4.   Ustalanie istotności ryzyk – czy są ważne

5.   Działania zmniejszające ryzyka – jak możemy zapobiec zagrożeniom

6.   Przykładowy katalog ryzyk

VI. Procedury kontroli zarządczej

1.   Zasady tworzenia procedur w jednostce

2.   Skuteczne powierzanie zadań i odpowiedzialności w praktyce

3.   Najczęściej popełniane błędy w procedurach kontroli zarządczej

4.   Ramowy zestaw procedur kontroli zarządczej w jednostce – pełna dokumentacja kontroli zarządczej

VII.      Odpowiedzialności za funkcjonowanie kontroli zarządczej

1.   Podział obowiązków w systemie kontroli zarządczej

2.   Kontrola zarządcza a naruszenie dyscypliny finansów publicznych

VIII.    Przykładowe wzory dokumentacji

1.   Samoocena systemu kontroli zarządczej

2.   Analiza ryzyka

3.   Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Adiunkt w Katedrze Administracji i Prawa Administracyjnego Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, doktor nauk prawnych. Ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa gospodarczego i finansów publicznych jednostek samorządu terytorialnego oraz kontroli zarządczej. Wykładowca na studiach podyplomowych Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie w obszarze prawo gospodarczego i handlowego. Absolwentka studiów magisterskich i doktoranckich Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jej zainteresowania naukowe obejmują prawo administracyjne, prawo gospodarcze oraz zagadnienia związane z prawem nowych technologii, przede wszystkim w obszarze zastosowania nowych technologii w celu ochrony i poprawy bezpieczeństwa publicznego oraz zwiększenia efektywności funkcjonowania administracji publicznej. Wieloletni praktyk, doświadczony trener prowadzący od ponad 10 lat szkolenia i doradztwo prawne o zasięgu ogólnopolskim w obszarze prawa gospodarczego, administracyjnego i prawa finansów publicznych, certyfikowany trener oświaty, Współpracownik Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych w Warszawie oraz wielu form szkoleniowych o zasięgu ogólnopolskim. Autorka licznych publikacji o charakterze naukowym i popularyzatorskim.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj  .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

Przy zgłoszeniu do 11 stycznia 2021 r. cena za osobę to jedyne 249 zł 

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o  platformę szkoleniową
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo

Miejsce

Szkolenie on-line
Polska

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.