Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Podstawowe przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją w jednostkach samorządowych.

17 grudnia 2021_09:00 - 13:00

270(+VAT)

Termin: 17 grudnia Miejsce: online  Cena: 270 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Magda Rygorczuk
tel. 888 549 572
e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl
Cele szkoleniaAdresaciProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Cele szkolenia:

 • Zapoznanie się z przepisami regulującymi przekazywanie i archiwizowanie akt
 • Nabycie umiejętności prawidłowej archiwizacji dokumentacji
 • Zdobycie wiedzy jak postępować z niewłaściwie uporządkowaną dokumentacją przekazywaną przez komórki
 • Zdobycie wiedzy z zakresu prawidłowego przekazywania akt do archiwum oraz brakowania akt
 • Praktyczne zastosowanie wiedzy zdobytej w czasie szkolenia poprzez zastosowanie zajęć praktycznych

 

Adresaci szkolenia:

 • Archiwiści, pracownicy składnic akt, kierownicy archiwów zakładowych/ składnic akt oraz osoby przygotowujące się do przejęcia funkcji związanych z archiwizacją dokumentacji

I. Podstawowe przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją w podmiocie:

1. Ważniejsze akty polskiego prawa archiwalnego, kadr, ochrony danych osobowych .
2. Podstawowe konstrukcje prawa w zakresie archiwizacji, kadr, ochrony danych osobowych.
II. Przekazywanie akt powstałych w podmiocie

1. Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt
2. Klasyfikacja i kwalifikacja archiwalna dokumentacji (kat. A, B, BE, BC)
3. Postępowanie z dokumentacją elektroniczną
4. Przekazywanie akt do archiwum zakładowego
5. Porządkowanie wewnętrzne jednostek aktowych
6. Opisywanie teczek
7. Sporządzanie ewidencji.

III. Instrukcja archiwalna:
1. Organizacja i zadania archiwum zakładowego/składnicy akt
2. Lokal archiwum zakładowego/składnicy akt
3. Przechowywanie i zabezpieczanie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji (spis zdawczoodbiorczy, wykaz spisów)
4. Przeprowadzanie skontrum dokumentacji w archiwum zakładowym oraz porządkowanie dokumentacji w archiwum zakładowym
5. Przekwalifikowanie dokumentacji zastanej w podmiocie
6. Udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym/składnicy akt
7. Wycofywanie dokumentacji ze stanu archiwum zakładowego/składnicy akt
8. Zasady przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych
9. Sprawozdawczość archiwum zakładowego
10. Postępowanie z dokumentacja w przypadku reorganizacji lub likwidacji jednostki.

IV.Zmiany w procedurze brakowania dokumentacji:
1. Analiza procesu brakowania dokumentacji w świetle obowiązujących procedur
2. Niszczenie akt a brakowanie dokumentacji
3. Jak długo należy przechowywać akta w podmiocie (aspekt służbowy, kontrolny, socjalny i historyczny)?
4. Kto odpowiada za brakowanie akt w podmiocie i jak często należy je przeprowadzać?
5. Zniesienie wzorów formularzy dot. brakowania i co z tego wynika?
6. Typowanie dokumentacji do zniszczenia
7. Sporządzanie wniosku na brakowanie.
V.Porządkowanie dokumentacji wytwarzanej w Podmiocie:

1. Zakres i formy dokumentacji księgowej
2. kwalifikacja dokumentacji księgowej
3. Przechowywanie dokumentacji księgowej
4. Brakowanie dokumentacji księgowej
5. Postępowanie z dokumentacją kadrowo- płacową
6. Kwalifikowanie, przechowywanie i brakowanie dokumentacji kadrowo- płacowej
7. Dokumentacja elektroniczna- postępowanie, przechowywanie i brakowanie.

VI. Zajęcia praktyczne: Wypełnianie formularzy- ewidencji Archiwum Zakładowego/ Składnicy Akt

 1. Spisy zdawczo- odbiorcze akt
  a) Kat. A
  b) Kat. B50-B10
  c) Kat. B10 i niższej
  d) Kat. BE
  e) Kat. Bc
 2. Wykazy spisów zdawczo- odbiorczych
  3. Karty Udostępnienia/ Wypożyczenia akt
  4. Spisy dokumentacji przeznaczonej na makulaturę bądź zniszczenie
  5. Spisy dokumentacji kat. BE podlegającej ekspertyzie archiwalnej
  6. Wnioski do AP na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej

Dyplomowany
Archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Historia, specjalizacja Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną. Czynny Inspektor Ochrony Danych Osobowych w PNBU „BT” Teresa
Buzińska , Gminie Lądek oraz Zarządzie Oświaty w Pruszczu Pomorskim Były Specjalista ds. Archiwizacji oraz Kierownik Projektów w ArchiDoc SA. Doświadczenie zawodowe w charakterze archiwisty oraz w kierowaniu projektami archiwizacji dokumentacji. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń 5 462 h
dydaktycznych spędzonych na sali szkoleniowej oraz 7 189 przeszkolonych uczestników z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych (w szczególności EPUAP2), prawa archiwalnego , administracyjnego , ochrony danych osobowych , informacji publicznej, BIP oraz zarządzania dokumentem i podpisem
elektronicznym dla wielu instytucji państwowych, samorządowych i firm prywatnych .

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

Przy zgłoszeniu do 26 listopada 2021 cena szkolenia to 259 zł/os!

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
W oparciu o platformę szkoleniową;
Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.