Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

Oferta wsparcia dla asystentów rodziny w formie superwizji indywidualnej i grupowej

31 sierpnia 2021_00:00 - 31 grudnia 2022_23:59

350zł(+VAT) / H

Termin: do ustalenia  Miejsce: Szkolenie on-line Cena: 350 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Elwira Grygorczuk
tel. 518 192 393
e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl
AdresaciSzczegółyCelZasady organizacjiProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Kadra pomocy społecznej (asystenci rodziny, pracownicy socjalni).

 1. Częstotliwość spotkań superwizyjnych (optymalna): co najmniej 1 raz w miesiącu;
 2. Czas trwania sesji superwizyjnej: 3- 4;
 3. Miejsce sesji superwizyjnej: siedziba danego OPS (miejsce w zależności od formuły superwizji – indywidualnej lub grupowej dostosowane do specyfiki spotkań)
 4. Maksymalna ilość osób w grupie (dot. superwizji grupowej) – 12. Każdorazowe dołączenie do grupy superwizyjnej nowej osoby nastąpi po ustaleniu terminu rozpoczęcia z prowadzącymi.
 5. Koszt: 350 zł/godzinę (osobno indywidualna kalkulacja kosztów ew. dojazdu/noclegu superwizora)

Proponowana ścieżka została optymalnie przystosowana do potrzeb asystentów rodziny, gdyż zawiera elementy skupiające na metodyce pracy z rodziną i jednocześnie dbająca o przepracowanie emocji oraz relacji w pracy z klientem, współpracownikami, w sytuacjach interwencyjnych, kryzysowych.  Zakłada jednocześnie możliwość wykorzystania na określonych etapach dowolnych narzędzi analizy, diagnozy, omawiania i opisywania przypadków. Jest ona zmodyfikowaną na potrzeby wsparcia asystentów rodziny procedurą superwizji metodą grup Balinta.

Superwizja organizowana byłaby zgodnie z poniższymi zasadami:

 1. superwizja zakłada realizację funkcji edukacyjnej, konsultacyjno – doradczej oraz wspierająco – wzmacniającej. W zakresie superwizji o charakterze edukacyjnym, doradczym oraz konsultacyjnym będą pojawiać się elementy związane z przekazywaniem wiedzy, wymianą doświadczeń, propozycje konkretnych rozwiązań, porady, informacje dotyczące tego, jak można postąpić w konkretnej sytuacji. Superwizja o charakterze wspierająco – wzmacniającym będzie koncentrować się na sposobach rozładowania napięcia, odreagowania, radzenia sobie z presją otoczenia, głębszym wglądzie w siebie i problem. Funkcja edukacyjna superwizji będzie realizowana z myślą o nowatorskich, pomocnych w pracy z klientem formach pracy socjalnej.
 2. Superwizja będzie usługą świadczoną na rzecz pracowników Ośrodka, której granice określają normy prawne i etyczne dotyczące ochrony danych i poufności informacji, chroniące relację superwizor – osoby superwizowane.
 3. Bezpieczeństwo procesu superwizji zapewni kontrakt superwizyjny zawarty pomiędzy superwizorem i uczestnikami superwizji, zaś sam proces superwizji będzie wolny od zewnętrznego nacisku.
 4. Udział w superwizji jest dobrowolny i każdemu asystentowi rodziny do rezygnacji z uczestnictwa w superwizji.

 

Certyfikowany superwizor pracy socjalnej (nr certyfikatu MRPiPS 21), organizator pomocy społecznej, specjalista pracy socjalnej, doradca zawodowy. Praktyk z ponad 20 letnim doświadczeniem w pomocy społecznej, w tym w tworzeniu/prowadzeniu grupowych form pracy oraz prowadzeniu szkoleń grupowych i doradztwa indywidualnego dla kadr pomocy społecznej. Twórca autorskich programów
i projektów, autor/współautor publikacji z zakresu pomocy społecznej. Zaangażowany w inicjowanie, opracowywanie i realizację licznych projektów współfinansowanych ze środków unijnych, w tym realizowanych w oparciu o formułę partnerstwa. Pełnił funkcję m.in. koordynatora merytorycznego projektu systemowego,  koordynował/sprawował nadzór merytoryczny nad realizacją projektów konkursowych (SPO RZL, EQUAL, PO KL). Posiada duże doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu współpracy Ośrodka z podmiotami zewnętrznymi (takich jak instytucje, firmy, organizacje pozarządowe). Kieruje Centrum Poradnictwa Metodyki i Strategii – komórką organizacyjną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach realizującą wysokospecjalistyczne, często nowatorskie usługi/zadania (w skład zespołu wchodzą m.in. asystenci rodziny, psycholodzy, pedagodzy, mediatorzy, terapeuci, doradcy zawodowi czy trenerzy pracy). Odpowiada za wdrożenie i realizację w Ośrodku Pomocy Społecznej wsparcia z zakresu asysty rodzinnej.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

Superwizja stanowi odpowiedź na zidentyfikowane potrzeby asystentów rodziny (potwierdzenie stanowią opracowania naukowe i  przeprowadzone badania tej grupy zawodowej), rosnące oczekiwania formułowane wobec tej grupy zawodowej, zwłaszcza w obliczu sytuacji interwencyjnych w rodzinach objętych pomocą służb społecznych.

Miejsce

Szkolenie stacjonarne
Cała Polska Poland + Google Map

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.