Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

E- Usługi Publiczne

22 lipca_10:00 - 15:00

299zł(+VAT)

Termin: 22. lipca Miejsce: ON-LINE Cena: 299 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Katarzyna Wardzińska
tel. 888 549 572
e-mail: kwardzinska@res.edu.pl
Cel i korzyściAdresaciProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy
 • zdobycie wiedzy dotyczącej teorii i praktyki związanej z E-usługami ;
 •  zapoznanie się z podstawą prawną świata E-usług;
 •  poznanie reguł dotyczących komunikacji elektronicznej oraz postępowania z dokumentem elektronicznym w ramach E-usług.

• wszystkie osoby zainteresowane powyższą tematyką,
• osoby obsługujące i wdrażające E-usługi w organizacjach.

I. e-usługi publiczne – podstawy prawne

1. Kodeks postępowania administracyjnego

2. Ordynacja podatkowa

3. Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

4. Rozporządzenie w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych i inne

5. Założenia i zasady rozporządzenia eIDAS oraz Ustawy o Usługach Zaufania i Identyfikacji Elektronicznej z dnia 5 września 2016

• Cele i założenia nowej regulacji europejskiej

• Zasady rozporządzenia eIDAS

• Zasada niedyskryminacji podpisów i pieczęci elektronicznych, elektronicznych znaczników czasu, usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz dokumentów elektronicznych

• Zasada równoważności kwalifikowanego podpisu elektronicznego z podpisem własnoręcznym

• Zasada domniemania integralności danych i autentyczności pochodzenia tych danych, z którymi powiązana jest kwalifikowana pieczęć elektroniczna

• Zasada domniemania dokładności daty i czasu oraz integralności danych, jakie wskazuje kwalifikowany znacznik czasu
• Zasada domniemania integralności danych, dokładności daty i czasu wskazanych przez kwalifikowaną usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego

• Zasada wzajemnego uznawania kwalifikowanych podpisów, kwalifikowanych pieczęci i kwalifikowanych elektronicznych znaczników czasu

• Zasada certyfikacji kwalifikowanych urządzeń do składania podpisów i pieczęci elektronicznych

• Zasada wzajemnego transgranicznego uznawania notyfikowanych systemów identyfikacji elektronicznej

• Zasada dobrowolności notyfikacji systemów identyfikacji elektronicznej

• Zasada interoperacyjności systemów identyfikacji elektronicznej i usług zaufania

• Zasada swobodnego obrotu usług zaufania na rynku wewnętrznym

• Zasada swobodnego kreowania usług zaufania na rynkach krajowych

• Zasada neutralności technologicznej i otwartego podejścia do innowacji

• Zasada międzynarodowego uznawania usług zaufania

• Zasada równego dostępu do usług zaufania

• Zasada bezpieczeństwa transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym

• Zasada zaufania do poziomów bezpieczeństwa

• Zasada współpracy państw

• Zasada stosowania dobrych praktyk

• Zasada bezpieczeństwa i ciągłości transgranicznej opieki zdrowotnej

• Zasada zgodności z regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych

6. Doręczanie dokumentów elektronicznych – w jakich sytuacjach ma zastosowanie poczta elektroniczna, a w jakich elektroniczna skrzynka podawcza;

7. Zakres niezbędnych informacji do opublikowania na stronach podmiotowych Biuletynów Informacji Publicznej;

8. Kiedy stosujemy podpis kwalifikowany

9. Sporządzanie pism w formie dokumentów elektronicznych;

10. Sporządzanie kopii pism otrzymanych w postaci elektronicznej;

11. Wymiana dokumentów pomiędzy podmiotami realizującymi zadania publiczne.

12. Pojęcie e-usług i poziomy dojrzałości usług

13. EPUAP2 i SEKAP • ePUAP2 – bezpłatna skrzynka podawcza;

• Odbieranie dokumentów

• Tworzenie, wypełnianie i podpisywanie nowego dokumentu

• Profil Zaufany (Uzyskanie, podpisywanie, zarządzanie, unieważnianie)

• Załączanie dokumentów ze dysku i lokalnego składu

• Wysyłanie dokumentów • Wysyłanie dokumentów poprzez folder „Robocze”

• Wysyłanie testowe • Mass mailing

• Przenoszenie dokumentów między skrytkami

• Wysyłanie dokumentów do osób prywatnych oraz firm, kancelarii komorniczych i innych jednostek nie posiadających konta instytucji

• Przekazywanie dokumentów wg właściwości

• Sporządzanie kopii roboczej

• Sposoby identyfikacji użytkowników systemów teleinformatycznych (podpis elektroniczny, profil zaufany)

• Rejestr zdarzeń (wyszukiwanie operacji)

II. Usługi zaufania: podpisy i pieczęcie elektroniczne
1. Pojęcie e-usług i dojrzałości usług

2. Podpisy elektroniczne

3. Podpis elektroniczny

4. Zaawansowany podpis elektroniczny

5. Kwalifikowany podpis elektroniczny

6. Skutki prawne podpisów elektronicznych

7. Pieczęcie elektroniczne

8. Pieczęć elektroniczna

9. Zaawansowana pieczęć elektroniczna

10. Kwalifikowana pieczęć elektroniczna

11. Skutki prawne pieczęci elektronicznych

12. Kwalifikowane certyfikaty podpisów i pieczęci elektronicznych

13. Walidacja podpisów elektronicznych

14. Kwalifikowana usługa walidacji kwalifikowanych podpisów i pieczęci elektronicznych

15. Kwalifikowana usługa konserwacji kwalifikowanych podpisów i pieczęci elektronicznych

16. Elektroniczne znaczniki czasu

17. Elektroniczny znacznik czasu

18. Kwalifikowany elektroniczny znacznik czasu

19. Skutki prawne

20. Usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego

21. Kwalifikowana usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego

22. Skutek prawny usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego

23. Uwierzytelnianie witryn internetowych

24. Dokumenty elektroniczne

25. Skutki prawne dokumentów elektronicznych

26. Podpisy i pieczęcie elektroniczne w usługach publicznych

27. Nadzór nad dostawcami usług zaufania

28. Organy nadzoru

29. Obowiązki organu nadzoru w ramach działań wspólnotowych

30. Obowiązki organu nadzoru w ramach działań krajowych

III. Zasady komunikacji elektronicznej
1. Postępowanie administracyjne

2. Postępowanie podatkowe

3. Postępowanie w sprawach o charakterze cywilnoprawnym

IV. Postępowanie z dokumentami elektronicznymi
1. Pojęcie e-dokumenty

2. Sporządzanie i doręczanie dokumentów elektronicznych

3. Ochrona informacji, zabezpieczenia

4. e-doręczenia: przez podmiot/do podmiotu, UPO, fikcja doręczeń, weryfikacja podpisu elektronicznego,

AMP Trainers’ HUB – Usługi szkoleniowe i archiwistyczne, zajmujące się prowadzeniem szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych (RODO), archiwistyki, platformy EPUAP2, systemów klasy EZD (ELOprofessional), Biuletynu Informacji Publicznej, prawa administracyjnego i dostępu do informacji publicznej. Wdraża systemy ochrony danych osobowych, zajmuje się audytem ryzyka związanego z przeważaniem danych osobowych, opracowuje dokumentację z zakresu ochrony danych osobowych, obiegu dokumentów w podmiocie oraz informacji publicznej., Ponadto wdraża platformę EPUAP2 wraz z jej konfiguracją, nadzoruje projekty archiwizacyjne oraz digitalizacyjne.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj  .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

UWAGA!

Przy zgłoszeniu do 08.lipca cena za szkolenie to 269 zł / osobę!

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

 

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

-Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;

-W oparciu o  platformę szkoleniową;

-Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;

-Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

Miejsce

Online

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.