Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

e-Doręczenia – rewolucja w doręczeniach i „ostatnie dni” listu poleconego ZPO (KPA, OP)

5 listopada 2021_08:00 - 11:30

369zł (+VAT)

Termin: 05. listopada  2021 Cena: 369zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Elwira Grygorczuk
tel. 518 192 393
e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl
Cel i korzyściProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Jaki jest cel szkolenia?

Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. 2020 r. poz. 2320) znacznie zmieni zasady doręczania korespondencji przez JST i inne podmioty publiczne. Rewolucja polegać ma na zastąpieniu korespondencji papierowej korespondencją elektroniczną. Dotyczyć to ma komunikacji pomiędzy JST a podmiotami niepublicznymi. Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z nowymi zasadami doręczeń i procesem wdrożenia zmian. Samorządy jako podmiot publiczny będą zobowiązane stosować nowe zasady doręczeń, m.in. w toku postępowań administracyjnych (KPA) i podatkowych (OP).

Podczas szkolenia omówione zostaną w szczególności następujące zagadnienia:

W ramach szkolenia przestawione zostaną w szczególności następujące zagadnienia:

I. Jaka jest perspektywa czasowa zmian w doręczeniach?
1. Jak aktualnie odbywa się doręczanie korespondencji przez podmioty publiczne?
2. Na czym ma polegać rewolucja dotycząca zasad doręczeń?
3. Od kiedy e-Doręczenia będą obowiązkowe dla JST?

II. Jakie są nowe zasady e-Doręczeń?
1. Na czym polegają e-Doręczenia?
2. Jakie rodzaje e-Doręczeń przewidziano?
3. Co to jest kwalifikowana usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego?
4. Co to jest publiczna usługa rejestrowanego doręczenie elektronicznego?
5. Co to jest publiczna usługa hybrydowa?
6. Czy e-Doręczenia będą obowiązywać wszystkie podmioty?
7. Czym jest baza adresów elektronicznych?
8. Jakie adresy będzie zawierać baza adresów elektronicznych?
9. Jakie znaczenie będzie mieć baza adresów elektronicznych?
10. Czym jest Elektroniczna Skrzynka Podawcza?
11. Czym jest Elektroniczna Skrzynka Doręczeń?
12. Aplikacja e-Doręczenia – dostępność.
13. Jaka rolę w e-Doręczeniach odgrywa Poczta Polska?
14. Operator wyznaczony a kwalifikowany dostawca usług zaufania.
15. Kto będzie wystawiać dowody wysłania/doręczenia e-korespondencji?

III. W jaki sposób samorząd może przygotować się do e-Doręczeń?
1. Jakie nowe obowiązki związane z wdrożeniem e-doręczeń spoczywają na JST?
2. Kto musi utworzyć adres do doręczeń elektronicznych?
3. Czy adres e-mail może być adresem do doręczeń elektronicznych?
4. Jak założyć adres do doręczeń elektronicznych?
5. Gdzie założyć adres do doręczeń elektronicznych?
6. Kto może być dostawcą usług doręczeń elektronicznych dla JST?
7. Ile adresów do doręczeń elektronicznych można założyć?
8. Kto ma obowiązek wyznaczyć osobę odpowiedzialną za e-doręczenia?
9. Obowiązek wyznaczenia administratora skrzynki doręczeń.
10. Zakres obowiązków administratora skrzynki doręczeń.

IV. Jakie będą skutki zmian w doręczeniach?
1. Czy wysłanie korespondencji przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru będzie skuteczne?
2. Czy e-Doręczenie zastąpi przesyłkę poleconą wysłaną za potwierdzeniem odbioru?
3. Jak e-Doręczenia wpłyną na postępowania administracyjne, podatkowe, cywilne, sądowe?
4. Jaki wpływ na ustalenie początku biegu terminów będą mieć e-Doręczenia?
5. Jaki wpływ na skuteczność wezwań lub zawiadomień będą mieć e-Doręczenia?
6. Jaki będzie wpływ e-Doręczeń na długość postępowań?
7. Czy e-Doręczenia wpłyną na zasady organizacji pracy i jej koszty?
8. Czy e-Doręczenia rozwiążą problem braku informacji o aktualnym miejscu zamieszkania strony postępowania?

Radca prawny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Posiada bogate doświadczenie w dochodzeniu wierzytelności cywilnoprawnych, w tym o charakterze kontraktowym, i reprezentowaniu klientów przed sądami powszechnymi, również w sporach przeciwko osobom odpowiedzialnym za zobowiązania podmiotów gospodarczych, a także w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Posiada praktykę w dochodzeniu wierzytelności przeciwko podmiotom zagranicznym. Wspiera przedsiębiorców w zakresie prawnych aspektów ich działalności, uczestniczy w opracowywaniu dokumentacji korporacyjnej spółek. Wspomaga klientów w ustaleniu optymalnych ram współpracy handlowej, w szczególności w zakresie prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa konsumentów i branży e-commerce. Zajmuje się opracowywaniem i opiniowaniem umów, w tym m.in. umów o współpracy, ogólnych warunków umów, umów ramowych, regulaminów sklepów, również internetowych. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w obsłudze prawnej umów leasingu, w szczególności w zakresie sporządzania i opiniowania umów leasingu i ogólnych warunków leasingu, rozliczenia umów leasingu po wypowiedzeniu i wygaśnięciu, dochodzenia wierzytelności, w tym odszkodowań i zwrotu

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

UWAGA!
Przy zgłoszeniu do 15. października cena szkolenia to jedyne 319 zł/os!

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o  platformę szkoleniową
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo

RES Edukacja s.c. zapewnia Trenera, materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

Miejsce

Szkolenie on-line
Polska

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.