Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

DOKUMENTACJA PRACOWNICZA WEDŁUG AKTUALNYCH PRZEPISÓW – elektroniczna teczka akt osobowych, okresy przechowywania dokumentacji, zasady zawierania umów, w tym umów on-line

4 lipca_09:00 - 13:00

299(+VAT)

Termin: 04.lipca  Cena: 299zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Katarzyna Wardzińska
tel. 888 549 572
e-mail: kwardzinska@res.edu.pl

 

Program szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

1.Zawieranie umów o pracę – obowiązujące zasady

a)formy oświadczeń woli w obecnych przepisach Kodeksu Cywilnego:
-forma pisemna,
-forma elektroniczna (zasady użycia podpisu elektronicznego),
-forma dokumentowa
b)zawieranie umów on-line

2.Archiwizacja i zmiany dotyczące dokumentacji pracowniczej
a)skrócenie terminu przechowywania teczek akt osobowych
b)nowy termin ogólny i zastosowanie dotychczasowego 50-letniego terminu
c)przechowywanie akt w czasie trwania postępowania w sprawie pracowniczej,
d)digitalizacja akt osobowych
e)formy prowadzenia teczki akt osobowych: tradycyjna (papier) i elektroniczna
f)zasady przenoszenia teczki akt osobowych na formę cyfrową

3. Zasady dotyczące dokumentacji pracowniczej
a)Przepisy o dokumentacji – Kodeks pracy i rozporządzenie MPiPS; zakres obowiązywania
b)Teczka akt osobowych – czym jest, forma, podział wewnętrzny
c)Zasady prowadzenia elektronicznej teczki akt osobowych: zabezpieczanie dokumentacji, kopie cyfrowe dokumentów papierowych, numerowanie dokumentów, sposób segregowania dokumentacji – nowe możliwości

4.Nowa teczka akt osobowych
a)Podział akt osobowych na 4 części
b)Część A – dokumenty związane z przyjęciem do pracy – kwestie problemowe: zdjęcia i referencje, oświadczenia o niekaralności: kiedy są wymagane, postępowanie z dokumentami potwierdzającymi wcześniejsze zatrudnienie poza granicą państwa (u zagranicznego pracodawcy).
c)Część B – dokumenty tworzone w ciągu zatrudnienia pracownika
d)Część C – dokumenty dot. ustania zatrudnienia pracownika:
e)Część D – dokumenty dotyczące odpowiedzialności porządkowej pracownika: nowy element teczki akt osobowych – dokumenty związane z postępowaniem ws. wymierzenia kary porządkowej i ewentualnych odwołań, zasady przechowywania oraz likwidacji dokumentów z tej części po zatarciu ukarania

5.Dokumentacja pracownicza poza teczką akt osobowych
a) dokumenty ewidencyjne czasu pracy: ewidencje godzin pracy, zwolnienia od pracy (urlopy okolicznościowe, dowody na usprawiedliwienie nieobecności, ‘wyjścia prywatne’ – zgoda pracodawcy, dokumentowanie), rozkłady czasu pracy i inne dokumenty związane z czasem pracy
b)karty wynagrodzeń i innych świadczeń związanych z pracą
c)karty ewidencyjne przydziału roboczej odzieży, obuwia i innych środków ochronnych i bhp
d)inne dokumenty

6.Zasady przechowywania i likwidacji dokumentacji pracowniczej oraz przekazywania materiałów z teczki akt osobowych pracownikowi
a) zasady bezpiecznej archiwizacji, ograniczanie dostępu do akt
b) przenoszenie e-dokumentacji między systemami:
c) zasady wydawania kopii dokumentacji pracowniczej
d) zasady wydawania i doręczania pracownikowi dokumentacji po ustaniu stosunku pracy i upływie terminu przechowywania akt,
e) likwidacja akt po upływie terminu

7.Kodeks pracy a RODO – zakres przetwarzania danych osobowych

a) zakres przetwarzania danych według przepisów Kodeksu pracy
b) wymagania odnośnie odebrania zgody od pracownika
c) ograniczenie dostępu do danych, identyfikacja osób przetwarzających dane
d) dopuszczalność pobierania danych biometrycznych i innych danych od pracowników, zakres, ich przetwarzanie i szczególna ochrona

Prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Wieloletni redaktor „Serwisu Prawno-Pracowniczego”, autor i współpracownik merytoryczny największych wydawnictw prawniczych w Polsce. Regularnie publikuje w „Dzienniku – Gazecie Prawnej”. Doświadczony trener i wykładowca, specjalizujący się zwłaszcza w zagadnieniach zatrudnienia i wynagradzania w jednostkach publicznych, w tym w samorządzie, instytucjach kultury, służbie zdrowia, wymiarze sprawiedliwości.

Szkolenia prowadzi od 2006 roku. Współautor Komentarza do Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Autor i współautor licznych artykułów, porad i opinii z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz kilkunastu publikacji książkowych m.in.:

„Umowy o pracę. Umowy na czas określony i nieokreślony”,

„Zatrudnienie w samorządzie – powołanie, wybór, umowa o pracę”.

„Pracownicy instytucji kultury. Szczególne zasady zatrudniania i wynagradzania”

„Kadry i płace w instytucjach kultury (2 wydania)”,

„Kadry i płace w jednostkach samorządowych 2018”,

„Vademecum skarbnika jednostki samorządu terytorialnego”

„Przeprowadzanie ocen pracowniczych w służbie cywilnej”,

„»13« – dodatkowe wynagrodzenie roczne”

„Nadgodziny pracowników w jednostkach sektora finansów publicznych”

„Niewypłacalność pracodawcy. Praktyczne zagadnienia”

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj  .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

 

Przy zgłoszeniu do 20. czerwca 2022r. cena szkolenia to jedyne 279 zł/os!!


SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o  platformę szkoleniową
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.