Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

7 lipca_09:00 - 14:00

249zł

Termin: 7 lipca Miejsce: Online Cena: 249 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Katarzyna Zajkowska
tel. 798 301 781

e-mail: kzajkowska@res.edu.pl

Cel i korzyściAdresaciProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznych rozwiązań z zakresu obiegu i archiwizacji dokumentacji w szkołach i placówkach oświatowych.

Uczestnicy zdobędą kompleksową wiedzę związaną z:
✅ obowiązkami dyrektorów szkół i placówek oświatowych i zakresem ich odpowiedzialności;
✅ rodzajami dokumentacji podlegającymi przechowywaniu;
✅ prowadzeniem archiwum zakładowego/składnicy akt;
✅ wypełnianiem środków ewidencyjnych az/sa i pozostałych formularzy;
✅ przejmowaniem/przekazywaniem dokumentacji z komórek organizacyjnych;
✅ inicjowaniem i nadzorowaniem procedury brakowania dokumentacji niearchiwalnej;
✅ konsekwencjami zbyt wczesnego lub niezgodnego z procedurami niszczenia dokumentów;
✅ przekazywaniem materiałów archiwalnych do archiwów państwowych;
✅ archiwizacją dokumentacji przekazanej do archiwum.składnicy w stanie nieuporządkowanym;
✅ postępowaniem z dokumentacją w przypadku ustania działalności podmiotu;
✅ prowadzeniem sprawozdawczości.

Szkolenie adresujemy w szczególności do:
📎dyrektorów szkół i placówek oświatowych;
📎obecnych archiwistów zakładowych;
📎osób, które dopiero przejmą prowadzenie archiwów zakładowych lub składnic akt;
📎pracowników sekretariatów, kancelarii i bibliotek szkolnych;
📎nauczycieli zobligowanych do zarchiwizowania dokumentów;
📎pracowników zobowiązanych do stworzenia procedur obiegu dokumentów w szkole/placówce oświatowej;
📎wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia.

I. Podstawy prawne postępowania z dokumentacją w szkole i placówce oświatowej
1. Ważniejsze akty polskiego prawa archiwalnego
2. Podstawowe konstrukcje prawa archiwalnego
3. Państwowa sieć archiwalna
7. Nadzór archiwalny nad narodowym zasobem archiwalnym
8. Obowiązki szkoły i placówki oświatowej wytwarzającej i nie wytwarzającej materiałów archiwalnych
9. Formy ochrony prawnej
II. Rodzaje współczesnej dokumentacji
III. Kwalifikacja archiwalna współczesnej dokumentacji
1. Kryteria kwalifikacji archiwalnej dokumentacji
2. Podział dokumentacji na kategorie archiwalne
3. Okresy przechowywania dokumentacji w szkole i placówce oświatowej
IV. Organizacja pracy kancelaryjnej i obieg dokumentów w szkole i placówce oświatowej
1. Tradycyjny obieg dokumentacji
2. Elektroniczny system obiegu i zarządzania dokumentacją
3. Systemy kancelaryjne – jakie obowiązki ma szkoła i placówka oświatowa?
4. Instrukcja kancelaryjna – jaki system wybrać?
5. Jednolity rzeczowy wykaz akt w szkole i placówce oświatowej
V. Instrukcja o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego/składnicy akt
1. Organizacja i zasady działania archiwum i składnicy akt
a) Cele i zadania archiwów zakładowych i składnic akt
b) Planowanie i sprawozdawczość archiwum zakładowego – kogo dotyczy?
c) Personel archiwum zakładowego i składnicy akt
d) Lokal archiwum zakładowego i składnicy akt
e) Wyposażenie archiwum zakładowego
f) Przejmowanie akt z komórek organizacyjnych
g) Gromadzenie i układ akt w archiwum zakładowym i składnicy akt
h) Środki ewidencyjne archiwum zakładowego
i) Udostępnianie dokumentacji
j) Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
k) Konserwacja akt
l) Przekazywane akt do archiwum państwowego
m) kontrola archiwum zakładowego
2. Komputerowe zarządzanie dokumentacją w archiwum zakładowym
3. Archiwizowanie dokumentacji aktowej – etapy prac
4. Postępowanie z dokumentacją w przypadku ustania działalności lub reorganizacji jednostki organizacyjnej.

 

Absolwentka studiów magisterskich na UMCS w Lublinie, studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim
oraz kursów kancelaryjno-archiwalnych i szkoleń metodycznych, organizowanych przez Krajowe Centrum Edukacji Archiwalnej SAP i Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Praktyk, na co dzień współpracuje z archiwami państwowymi, dzięki czemu wiedza przekazywana podczas szkoleń jest zawsze aktualna i zgodna z
najnowszymi przepisami. Od wielu lat tworzy i wdraża przepisy kancelaryjne, a także prowadzi szkolenia, warsztaty, konsultacje i prace archiwizacyjne na terenie całego kraju, dzięki czemu szkolenia charakteryzują się wysokim stopniem wiedzy praktycznej. Pracuje na zlecenie jednostek administracji rządowej i samorządowej,porządkując zasób archiwalny ministerstw, urzędów centralnych, samorządowych jednostek administracyjnych i firm prywatnych oraz organizując i prowadząc ich archiwa zakładowe i składnice akt. Współpracowała m.in. z Krajową Radą
Radiofonii i Telewizji, Krajowym Instytutem Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Naczelną i Okręgową Radą Adwokacką w Warszawie, PAN, Ministerstwem Środowiska, Ministerstwem Sportu, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Generalną i Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, WFOŚiGW, Lasami Państwowymi, Polską Grupą Energetyczną, Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi, Polskim LNG, Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów, Głównym Urzędem Miar, teatrami, instytucjami i ośrodkami kultury, biurami festiwalowymi, placówkami oświatowymi i medycznymi, ośrodkami naukowo-badawczymi. Specjalizuje się w archiwizacji dokumentów, obiegu i zarządzaniu dokumentacją w jednostce, prowadzeniu archiwów zakładowych i składnic akt oraz tworzeniu i wdrażaniu przepisów kancelaryjno -archiwalnych.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na res@res.edu.pl

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

 SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo!

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.