Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

3 dniowy- Kurs Kancelaryjno-Archiwalny I stopnia

2 lutego_09:00 - 4 lutego_15:00

729zł(+VAT)

Termin: 2-4. lutego Miejsce: Szkolenie on-line Cena: 729 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Elwira Grygorczuk
tel. 518 192 393
e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl
AdresaciProgram szkolenia I dzieńProgram szkolenia II dzieńProgram szkolenia III dzieńProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Pracownicy jednostek samorządowych, instytucji państwowych, osoby zarządzające dokumentacją, osoby pracujące w archiwach zakładowych, kancelariach, sekretariatach, pracownicy składnicy akt oraz osoby zainteresowane pracą na stanowiskach archiwisty zakładowego lub referenta kancelaryjnego.

DZIEŃ I-Archiwum zakładowe 2021

Program:

1. Rodzaje współczesnej dokumentacji

-Dokument – dowód pierwszorzędny – pojęcie, rodzaje
-Kategoryzacja dokumentacji tworzonej, napływającej i składanej w podmiocie
-Dokumentacja tworząca akta spraw i nie tworząca akt spraw

2. Podstawowe przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją w podmiocie

-Ważniejsze akty polskiego prawa archiwalnego, kadr, ochrony danych osobowych
-Podstawowe konstrukcje prawa w zakresie archiwizacji, kadr, ochrony danych osobowych

3. Zmiany w okresie przechowywania akt osobowych wprowadzone od 1 stycznia 2019 r.

-Obniżenie okresu przechowywania akt osobowych do 10 lat – kogo dotyczy?
-Nowe obowiązki pracodawców w zakresie sprawozdawczości
-Umożliwienie prowadzenia akt w formie elektronicznej – na jakich zasadach?

4. Zabezpieczenie danych w archiwum zgodnie z nowelizacją Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o Narodowym Zasobie Archiwalnym i Archiwach obowiązującą od dnia 4 maja 2019 r.

-Stosowanie pseudonimizacji i anonimizacji w sytuacji udostępniania akt
-Stosowanie pseudonimizacji i anonimizacji w sytuacji wypożyczania akt poza instytucję
-Zawieranie umów pomiędzy instytucją a użytkownikiem zakazujących dalszego przetwarzania danych przez osobę korzystającą z dokumentów
-Prowadzenie rejestru sprostowań i uzupełnień oraz zgłoszonych praw osób których dane dotyczą
-Prowadzenie rejestru zawartych umów

5. Instrukcja Kancelaryjna a archiwum zakładowe

-Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt
-Klasyfikacja i kwalifikacja archiwalna dokumentacji (kat. A, B, BE, BC)
-Postępowanie z dokumentacją elektroniczną
-Przekazywanie akt do archiwum zakładowego
-Porządkowanie wewnętrzne jednostek aktowych
-Opisywanie teczek
-Sporządzanie ewidencji

6. Instrukcja archiwalna

-Organizacja i zadania archiwum zakładowego/składnicy akt
-Lokal archiwum zakładowego/składnicy akt
-Przejmowanie dokumentacji do archiwum zakładowego/składnicy akt
-Przechowywanie i zabezpieczanie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji (spis zdawczoodbiorczy, wykaz spisów)
-Przeprowadzanie skontrum dokumentacji w archiwum zakładowym oraz porządkowanie dokumentacji w archiwum zakładowym
-Przekwalifikowanie dokumentacji zastanej w podmiocie
-Udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym/składnicy akt
-Wycofywanie dokumentacji ze stanu archiwum zakładowego/składnicy akt
-Nowe zasady przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych
-Sprawozdawczość archiwum zakładowego
-Postępowanie z dokumentacja w przypadku reorganizacji lub likwidacji jednostki

7. Procedura brakowania dokumentacji

-Analiza procesu brakowania dokumentacji w świetle obowiązujących procedur
-Niszczenie akt a brakowanie dokumentacji
-Jak długo należy przechowywać akta w podmiocie (aspekt służbowy, kontrolny, socjalny i historyczny)?
-Kto odpowiada za brakowanie akt w podmiocie i jak często należy je przeprowadzać?
-Zniesienie wzorów formularzy dot. brakowania i co z tego wynika?
-Typowanie dokumentacji do zniszczenia
-Sporządzanie wniosku na brakowanie

DZIEŃ II: WARSZTATY ARCHIWISTYCZNE: PORZĄDKOWANIE, ARCHIWIZOWANIE I EWIDENCJONOWANIE DOKUMENTACJI
1. Zajęcia praktyczne: Wypełnianie formularzy- ewidencji Archiwum Zakładowego/ Składnicy Akt
2. Spisy zdawczo- odbiorcze akt:
a) Kat. A
b) Kat. B50-B10
c) Kat. B10 i niższej
d) Kat. BE
e) Kat. Bc
f) Dokumentacji technicznej, geodezyjnej, kartograficznej, akt osobowych i UE
Wykazy spisów zdawczo- odbiorczych
3. Karty Udostępnienia/ Wypożyczenia akt
4. Spisy dokumentacji przeznaczonej na makulaturę bądź zniszczenie
5. Spisy dokumentacji kat. BE podlegającej ekspertyzie archiwalnej
6. Wnioski do AP na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
7. Protokoły skontrowe.

1. Zajęcia praktyczne dot. porządkowania i archiwizowania dokumentacji
Rozpoznanie przynależności zespołowej:
a) Akt posiadających oznaczenia kancelaryjne
b) Akt nie posiadających żadnych oznaczeń kancelaryjnych
2. Segregacja dokumentacji
a) Dokumentacja kat. A, B, BE i Bc
3. Weryfikacja kategorii archiwalnych
4. Porządkowanie materiałów archiwalnych
5. Porządkowanie dokumentacji niearchiwalnej
a) Akta kat. B50-B10
b) Akta kat. B10 i niższej
c) Akta kat. BE
d) Akta kat. Bc
6. Porządkowanie dokumentacji technicznej
7. Opisywanie teczek
a) Teczki akt kat. A
b) Teczki akt. Kat. B i BE
8. Sygnowanie dokumentacji
9. Opracowane rysu historycznego twórcy zespołu archiwalnego
10. Podsumowanie

DZIEŃ III:
VIII. Postępowanie z dokumentacją w razie ustania działalności lub reorganizacji jednostki organizacyjnej
IX. Usługi archiwalne
X. Zajęcia praktyczne
1. Zapoznanie się ze:
-spisem spraw;
-spisem zdawczo- odbiorczym akt dokumentacji niearchiwalnej
– wykazem spisów zdawczo- odbiorczych
-spisem zdawczo- odbiorczym akt dokumentacji archiwalnej przekazywanej do archiwum państwowego
-kartą udostępnienia akt
-spisem dokumentacji niearchiwalnej (aktowej) przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie
-protokołem oceny dokumentacji niearchiwalnej
-karta zastępczą akt
2. Analiza jednolitego rzeczowego wykazu akt
3. Opisywanie teczek z dokumentacją kat. A i kat. B

XI. EGZAMIN

AMP Trainers’ HUB – Usługi szkoleniowe i archiwistyczne, zajmujące się prowadzeniem szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych (RODO), archiwistyki, platformy EPUAP2, systemów klasy EZD (ELOprofessional), Biuletynu Informacji Publicznej, prawa administracyjnego i dostępu do informacji publicznej. Wdraża systemy ochrony danych osobowych, zajmuje się audytem ryzyka związanego z przeważaniem danych osobowych, opracowuje dokumentację z zakresu ochrony danych osobowych, obiegu dokumentów w podmiocie oraz informacji publicznej., Ponadto wdraża platformę EPUAP2 wraz z jej konfiguracją, nadzoruje projekty archiwizacyjne oraz digitalizacyjne.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

Możliwość zapisania się na cały 3 – dniowy kurs, bądź dany dzień tematyczny.

Cena za cały kurs – 729 zł
Cena za I dzień – 270 zł

Przy zgłoszeniu do 20 stycznia cena za cały kurs to 699 zł/os.

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
W oparciu o  platformę szkoleniową;
Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

Miejsce

Online

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.