Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

2 dniowe szkolenie- system zarządzania bezpieczeństwem żywności HACCP oraz auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności HACCP.

21 października 2021_09:00 - 22 października 2021_15:00

400(+VAT)

Termin: 21-22 październik Miejsce: online  Cena:400 zł (+VAT)

Dzień I: System zarządzania bezpieczeństwem żywności HACCP oraz HACCP wg normy ISO 22000:2018 w zakładach żywienia zbiorowego.

Czas trwania 9:00 – 15:00

 Dzień II: Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności HACCP, w tym wdrożonego zgodnie z normą PN-EN-ISO 22000:2018 w zakładach żywienia zbiorowego.

Czas trwania 9:00 – 15:00

Opiekun szkolenia
Magda Rygorczuk
tel. 888 549 572
e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl
AdresaciPOTWIERDZENIE UCZESTNICTWA Program szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

DLA KOGO:

Szkolenie przeznaczone dla:
• publicznych i niepublicznych szpitalnych zakładów żywienia zbiorowego oraz stołówek w zakładach opiekuńczo-pielęgnacyjnych,
• dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach,
• właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla pacjentów ww zakładów,
• pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.

 • certyfikat ukończenia szkolenia, umożliwiający potwierdzenie spełnienia obowiązku prawnego dotyczącego obowiązkowego przeszkolenia osób odpowiedzialnych za wdrażanie i utrzymywanie systemu HACCP/systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności w zakładzie żywienia zbiorowego,
 • certyfikat „Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności wdrożonego wg ISO 22000:2018” – umożliwiający wykonywania zadania auditora wewnętrznego systemu HACCP w zakładzie żywienia zbiorowego.

Program szkolenia:

Dzień I: Część teoretyczna:

 1. Omówienie zmian w przepisach prawnych krajowych i unijnych dotyczących organizowania żywienia zbiorowego w zakładzie żywienia zbiorowego. Omówienie sposobu interpretowania zmian w przepisach prawnych przez organy kontrolujące.
 2. Nowe procedury planowania i przeprowadzania kontroli sanitarnych – wpływ prawidłowo opracowanego i wdrożonego systemu HACCP/systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności na częstotliwość kontroli Inspekcji sanitarnej/Inspekcji weterynaryjnej.
 3. Dobre Praktyki Higieniczne i Produkcyjne podwaliną systemu HACCP/systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności – omówienie i przykłady praktyczne, procedury zgodne z wymaganiami przepisów prawa.
 4. Wymagania prawne dla Systemu HACCP, zasady wdrażania zgodne z Codex Alimentarius, omówienie wraz z przygotowaniem przykładowej dokumentacji systemu HACCP.
 5. Wymagania normy ISO 22000:2018 dla systemu HACCP, zakres dodatkowej dokumentacji koniecznej do opracowania w systemie HACCP zgodnym z normą ISO 22000:2018.

Dzień I – Część praktyczna – warsztaty – praca zespołowa i indywidualna:

 1. Przygotowanie pełnej dokumentacji systemu HACCP/systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności dla wybranego produktu/grupy asortymentowej – aspekty praktyczne: przygotowanie receptury produktu gotowego, przeprowadzenie analizy zagrożeń oraz wyznaczenie punktów kontrolnych i krytycznych, ustalenie sposobu i częstotliwości monitorowania, działań korygujących i zapobiegawczych, ustalenie sposobu weryfikacji wdrożonego systemu.

Dzień II – Część teoretyczna:

 1. Podstawy auditowania systemu zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności: terminologia, pojęcie auditu, powody przeprowadzania auditów, cechy auditów.
 2. Wymagania stawiane auditorom, rola auditora, kompetencje.
 3. Przebieg auditu: planowanie auditu, spotkanie otwierające, przeprowadzanie auditu, poszukiwanie zgodności i dowodów, formułowanie niezgodności i spostrzeżeń.
 4. Raportowanie wyników auditu.
 5. Działania poauditowe jako forma doskonalenia zakładowego systemu zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności.

Dzień II.  Część praktyczna – warsztaty – praca zespołowa i indywidualna:

 1. Przygotowanie dokumentów auditowych:
  – program auditów,
  – plan auditu,
  – lista pytań kontrolnych,
  – raport z auditu.
 1. Omówienie przykładowych sytuacji auditowych, definiowanie niezgodności, ustalanie działań korygujących i/lub zapobiegawczych.

Od 2007 roku trener i auditor w obszarze bezpieczeństwa żywności i żywienia. Posiada specjalizację z mikrobiologii, ukończyła studia podyplomowe z zarządzania jakością, dietetyki i planowania żywienia. Autorka licznych publikacji dotyczących organizacji żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych m.in.: Jadłospisy dla dzieci w wieku żłobkowym, Jadłospisy dla dzieci w wieku przedszkolnym, Jadłospisy dla dzieci szkolnych, Żywienie osób dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem żywienia osób starszych. Od lat była związana z Inspekcją Sanitarną, pełnomocnik systemu bezpieczeństwa żywności w dużym zakładzie wytwarzającym żywność pochodzenia zwierzęcego, audytor systemów zarządzania, w tym systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności. Autor licznych publikacji poświęconych tematyce HACCP m.in.: HACCP w żłobku i przedszkolu, HACCP w szkole, HACCP dla zakładów żywienia zbiorowego. Specjalizuje się w komponowaniu jadłospisów oraz szkoleń dla placówek żywienia zbiorowego dzieci, młodzieży i osób dorosłych- w tym żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, szpitale, DPS. Zajmuje się również opracowaniem dokumentacji HACCP dla placówek żywienia zbiorowego. Swoje bogate doświadczenie zawodowe zawdzięcza tysiącom uczestnikom szkoleń, które przez lata zaufały jej doświadczeniu biorąc udział w szkoleniach.
Dodatkowo autorka aplikacji do planowania żywienia i prowadzenia magazynu spożywczego KCALkulator żywieniowy. Obecnie Dyrektor Biura Zarządu.

 

 

      Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

Gratis w materiałach: wersja szkoleniowa polskiej wersji normy ISO 22000 z 2018 r

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.