Zamów

Szkolenia RES EDUKACJA - dostosowane do Twoich potrzeb!

Szkolenia na zamówienie są to szkolenia organizowane dla Uczestników z jednej instytucji. RES Edukacja s.c. dokłada wszelkich starań, aby program szkolenia dostosowany był do potrzeb i wymagań Zamawiającego. Usługa może być wykonywana zarówno w siedzibie Klienta , jak i w odpowiednio wyposażonej sali szkoleniowej. Realizujemy również szkolenia wyjazdowe łączące zdobywanie wiedzy i nowych kwalifikacji z aktywnym wypoczynkiem. Nasze usługi świadczymy na terenie całej Polski, ale wychodząc na przeciw coraz większym oczekiwaniom Klientów jesteśmy w stanie zorganizować szkolenie w każdym miejscu na Ziemi.

AKTUALNA OFERTA

Ochrona danych osobowych dla Oświaty(rozwiń)

TEMAT: Ochrona danych osobowych dla Oświaty


Cel szkolenia:  Szkolenie ma na celu przekazanie wiedzy związanej z ochroną danych osobowych w Placówkach oświatowych, poznanie praktycznych wskazówek pomagających uniknąć błędów w przetwarzaniu danych osobowych oraz zwiększenie świadomości dotyczącej praw i obowiązków wynikających z RODO.

Adresaci szkolenia: Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób pracujących w szkołach, chcących poznać wpływ Rozporządzenia na przetwarzanie danych osobowych.

Skargi, wnioski i petycje w postępowaniu administracyjnym(rozwiń)

TEMAT: Skargi, wnioski i petycje w postępowaniu administracyjnym.


Korzyści:
Pozyskanie bądź rozszerzenie posiadanej wiedzy związanej z rozpatrywaniem petycji, a także skarg i wniosków. Analiza kazusów opartych na prawdziwych stanach faktycznych. Dyskusja i konsultacje z prowadzącym szkolenie.

Metodyka zajęć: prezentacja, analiza orzecznictwa, zadania, praktyczne przykłady.

Harmonogram szkolenia:
I. Petycje:
1) Petycja – różnice między petycją, a wnioskiem (bądź skargą).
2) Podmioty uprawnione do wnoszenia petycji.
3) Przedmiot, forma i treść petycji.
4) Postępowanie w sprawie rozpatrzenia petycji (termin i jego przekroczenie, publikowanie petycji na stronie internetowej urzędu, sposoby załatwienia petycji, petycja wielokrotna).
II. Skargi i wnioski:
1) Skarga, a wniosek – ogólne różnice.
2) Podstawa prawna (KPA, Rozporządzenie ws. organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków).
3) Zasady ogólne postępowania administracyjnego w sprawie skargi lub wniosku.
4) Podmioty uprawnione do składania skarg i wniosków.
5) Skarga – postępowanie:
*Przedmiot skargi.
*Forma i treść skargi. Skarga w sprawie zakończonej decyzją ostateczną.
*Organy rozpatrujące skargi.
*Terminy.
*Sposoby załatwienia skargi.
*Zawiadomienie o załatwieniu skargi.
6) Wniosek – postępowanie:
*Przedmiot wniosku.
*Forma i treść wniosku.
*Organy rozpatrujące wnioski.
*Terminy.
*Sposoby załatwienia wniosku.
*Zawiadomienie o załatwieniu wniosku.

Materiały szkoleniowe: prezentacja wraz z plikami w formacje pdf, jako uzupełnienie.

Inwentaryzacja roczna w jednostkach – zasady przeprowadzenia, ewidencji i rozliczenia(rozwiń)

TEMAT: Inwentaryzacja roczna w jednostkach – zasady przeprowadzenia, ewidencji i rozliczenia


1.Podstawy prawne przeprowadzania inwentaryzacji
-Ustawa o Rachunkowości
-Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości budżetowej
-Rozporządzenie Rady Ministrów z 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa.

2. Istota inwentaryzacji oraz jej podstawowe cele

3. Metody i formy przeprowadzania inwentaryzacji
-Spis z natury i różne formy jego przeprowadzenia
-Potwierdzenie sald
-Weryfikacja sald

4. Częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji
-terminy i częstotliwość inwentaryzacji przeprowadzonej metodą spisu z natury
-terminy i częstotliwość inwentaryzacji przeprowadzonej metodą potwierdzenia sald
-terminy i częstotliwość inwentaryzacji przeprowadzonej metodą weryfikacji sald

5.Etapy inwentaryzacji
-Etap przygotowawczy
-Etap podstawowy (realizacja inwentaryzacji)
-Etap opracowania wyników i wniosków
-Wykorzystanie wyników inwentaryzacji

6. Dokumentacja związana z przeprowadzeniem inwentaryzacji
-Instrukcja inwentaryzacyjna + harmonogram inwentaryzacji
-Arkusze spisowe
-Oświadczenia osób odpowiedzialnie materialnych
-Sprawozdanie zespołu spisowego

7.Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie inwentaryzacji:
-Przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej i jego rola w inwentaryzacji
-Kierownik jednostki
-Główny księgowy
-Osoby odpowiedzialne materialnie
-Zadania członków zespołów spisowych

8. Spis nietypowych składników majątku.

9. Najczęstsze problemy przy inwentaryzacji.

10. Nieprawidłowości występujące podczas inwentaryzacji i sposoby ich rozwiązywania
-Niewłaściwe przygotowanie pola spisowego
-Niewłaściwy dobór uczestników inwentaryzacji
-Nieprawidłowe liczenie, sugerowane ilości, itp.

11. Zasady rozliczania różnic inwentaryzacyjnych
-Rodzaje różnic inwentaryzacyjnych
-Kompensowanie niedoborów i nadwyżek
-Protokół rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych
-protokół komisji inwentaryzacyjnej na zakończenie inwentaryzacji
-rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych w księgach rachunkowych

12.Pytania do wykładowcy

ZFŚS w 2021 r. w jednostkach sektora finansów publicznych(rozwiń)

TEMAT: ZFŚS w 2021 r. w jednostkach sektora finansów publicznych – po zmianach w kontekście RODO, COVID-19 oraz odpowiedzialności skarbowej, karnej i dyscyplinarnej w jednostkach sektora finansów publicznych w tym w jednostkach oświaty i instytucjach kultury – warsztaty


1. Zasady gospodarowania ZFŚS oraz cel funkcjonowania działalności socjalnej;
2. Skąd wziąć środki na ZFŚS – nowe kwoty odpisu obowiązujące od stycznia 2021 r.
-pracownicy niepedagogiczni oraz emeryci i renciści niepedagogiczni – administracja;
-pracownicy pedagogiczni – nauczyciele oraz emeryci i renciści – różne przypadki;
-skąd pozyskiwać dodatkowe środki na ZFŚS;
3. Podstawy prawne regulujące zasady tworzenia zakładowej działalności socjalnej z uwzględnieniem najnowszych zmian;
4. Osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS:
-definicja gospodarstwa domowego i członka rodziny – aktualnych oraz byłych pracowników;
-pracownicy zatrudnieni u kilku pracodawców, a kwota wolna od podatku;
-uprawnienia małżonków zatrudnionych w twej samej jednostce, a ich dzieci;
-pracownicy przebywający na urlopach macierzyńskich, wychowawczych, bezpłatnych, interwencyjni, stażyści, nauczyciele uzupełniający etat – błędy najczęściej popełniane;
-czy istnieje możliwość korygowania grona uprawnionych ?
-czy istnieje możliwość korzystania ze świadczeń socjalnych przez członków rodziny po zmarłym pracowniku i byłym pracowniku – emerycie lub renciście?
-emeryci i renciści w kontekście funduszu – odpisy, weryfikacja wykazów, zakres uprawnień do korzystania z funduszu;
-emeryci i renciści – czy można im nie przyznać świadczenia z ZFŚS?
-objęcie opieką socjalną osób niebędących pracownikami danego zakładu – umowy zlecenia i o dzieło;
-konkubinaty;
-osoby przebywające na zasiłkach przedemerytalnych.
5. Świadczenia urlopowe – kiedy i komu przysługują ?
6. Metoda ustalania liczby zatrudnionych dla celów dokonania odpisu na ZFŚS – zmiana – pracownicy, których należy uwzględnić, a których nie należy brać pod uwagę przy naliczaniu odpisu;
7. Zakres działalności socjalnej z uwzględnieniem ostatnich zmian i konsekwencje nieprecyzyjnych zapisów w wewnętrznych regulaminach;
8. Problem finansowania zakładowych imprez integracyjnych i okolicznościowych;
9. Ustalenie kryteriów korzystania z ZFŚS – interpretacje organów kontroli i orzecznictwo Sądu Najwyższego;
10. Wysokość odpisu na ZFŚS w 2021 r.;
11. Zasady naliczania odpisu na ZFŚS:
-terminy i kwoty.
12. Preliminarz ZFŚS na 2021 r. – krok po kroku:
-termin zatwierdzenia preliminarza przychodów i wydatków ZFŚS;
13. Regulamin ZFŚS – procedura wydania, treść i wprowadzanie zmian do regulaminu:
-bowiązek konsultacji zmian ze związkami zawodowymi – terminy;
-wprowadzanie zmian do regulaminu w przypadku braku związków zawodowych;
-wybór przedstawiciela załogi pracowników – „męża zaufania”,
-w jakich przypadkach kierownik może sam zatwierdzić regulamin, pomimo funkcjonujących organów związkowych;
-kto zatwierdza świadczenie dla kierownika jednostki?
14. Komisje socjalne, jako organ opiniodawczy – obowiązek czy dowolność:
-skład i zasady tworzenia komisji socjalnych,
-regulamin komisji socjalnej,
-odpowiedzialność członków komisji socjalnej.
15. Czy można żądać od pracowników i członków ich rodzin zaświadczeń/oświadczeń i PIT po wejściu w życie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych – RODO;
16. Badanie sytuacji socjalnej osób uprawnionych, a ochrona danych osobowych (RODO) w świetle aktualnych przepisów i interpretacji UDO:
-problematyka ustalania przychodu/dochodu sytuacji życiowej, materialnej i rodzinnej – przykłady;
-dokumenty niezbędne do udokumentowania sytuacji życiowej, rodzinnej i finansowej pracownika;
-oświadczenie pracownika czy zaświadczenia z zakładów pracy członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym;
-rozdzielność majątkowa, a badanie sytuacji socjalnej;
-zbieranie dokumentów wrażliwych kontekście RODO.
17. Ochrona danych osobowych (RODO) , a badanie sytuacji życiowej, rodzinnej, i materialnej w kontekście PIT, zaświadczeń/oświadczeń;
18. Czy jest konieczna zgoda pracownika i członka rodziny na przetwarzanie danych osobowych w kontekście ZFŚS ?;
19. Przechowywanie dokumentacji związanej z ZFŚS – kategoria archiwalna wytwarzanych dokumentów;
20. Na podstawie jakich przepisów pracodawca może żądać przedstawienia zaświadczenia o dochodach członków rodziny;
21. Stanowisko organów kontroli w sprawie przechowywania dokumentów wrażliwych składanych przez osoby uprawnione.
22. Obowiązek przeglądu danych osobowych do celów ZFŚS – w jakim celu i w jakich terminach ?.
23. W jaki sposób udokumentować przegląd danych osobowych zbieranych do celów ZFŚS?
24. Czy 500+ można wliczać do dochodów/przychodów pracownika.
25. Konsekwencje nie złożenia dokumentów potwierdzających przychody/dochody pracownika.
26. Formy pomocy ze środków ZFŚS:
-rodzaje dopuszczalnych wydatków z ZFŚS i najczęściej popełniane błędy;
-wydatki niepodlegające finansowaniu z ZFŚS;
-warunki przyznawania i rodzaje pomocy rzeczowej, finansowej i materialnej:
* zapomogi socjalne,
* paczki okolicznościowe,
* bilety do kina teatru,
* zajęcia sportowo- rekreacyjne – problemy praktyczne,
-bony towarowe, karty podarunkowe i inne znaki uprawniające do wymiany na towary lub usługi – orzecznictwo sądów w tym zakresie, problem zaliczek na podatek dochodowy i składki ZUS,
-świadczenia na rzecz różnych form wypoczynku – czy i w jakim zakresie można finansować imprezy masowe? – interpretacja organów kontrolujących,
-finansowanie imprez okolicznościowych i integracyjnych – najczęstsze błędy,
-wczasy pod gruszą – problem dotyczący ilości dni urlopu – najczęstsze błędy;
-wycieczki indywidualne i grupowe, wczasy zagraniczne, zielone szkoły, obozy kolonie, kursy językowe, koła zainteresowań dla dzieci pracowników,
-wycieczki – różne interpretacje urzędów skarbowych.
27. Sposoby dokumentowania zdarzeń losowych, długotrwałej choroby i inne.
28. Tryb podejmowania decyzji o wykorzystaniu funduszu socjalnego:
-uprawnienia zakładowych komisji socjalnych;
-kompetencje związków zawodowych lub przedstawiciela załogi do reprezentowania pracowników w zakresie działalności socjalnej;
-kompetencje pracodawcy.
29. Kto zatwierdza przyznanie świadczenia z ZFŚS dla kierownika/dyrektora jednostki ?
30. Kwota wolna od podatku w 2021 r.
31. W jakich przypadkach i kiedy wydatki z ZFŚŚ podlegają opodatkowaniu i składkowaniu ?
32. Zasady udzielania pożyczek na cele mieszkaniowe:
-wnioski o udzielenie pożyczki;
-oprocentowanie pożyczek;
-zabezpieczenie spłaty udzielonej pożyczki mieszkaniowej – konsekwencje nieprecyzyjnych zapisów – najczęstsze błędy;
-konsekwencje przesunięcia lub zawieszenia spłaty pożyczki mieszkaniowej;
-umorzenie pożyczki, a konsekwencje podatkowe;
-śmierć pracownika, a niespłacona pożyczka.
33. Korekta preliminarza ZFŚS.
34. Korekta rocznego odpisu na ZFŚS.
35. Interpretacje ZUS w zakresie wypłat z ZFŚS:
-aktualne orzecznictwo w zakresie spraw wytoczonych przez ZUS pracodawcom,
-konsekwencje w przypadku nie zastosowania kryterium socjalnego przy przyznawaniu świadczeń z ZFŚS.
36. Dokonywanie potrąceń z ZFŚS:
-czy możliwe jest prowadzenie egzekucji komorniczej lub administracyjnej ze świadczeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przyznanych pracownikowi?,
-na jakiej podstawie komornik może dokonać potrąceń z zapomogi socjalnej lub/i losowej?,
-jakie elementy niezbędne powinien zawierać dokument od komornika lub innego organu egzekucyjnego, aby dokonać potrąceń z ZFŚS?,
37. Co oznacza nie roszczeniowy charakter przyznawanych świadczeń z Zakładowego Funduszu Socjalnego – kiedy wypłacone świadczenia z ZFŚS są roszczeniowe i wymagalne?.
38. Kto odpowiada za wypłaty z ZFŚS w jednostce obsługiwanej i obsługującej?
39. Odpowiedzialność z tytułu administrowania ZFŚS.
40. Nieprzestrzeganie kryteriów socjalnych – w jakich przypadkach składki ZUS i odsetki zapłaci pracodawca z własnej kieszeni?
41. Skutki przyznawania pracownikom świadczeń „w równej” wysokości.
42. Konsekwencje skarbowe, karne i dyscyplinarne z tytułu nieprawidłowości w administrowaniu funduszem – co grozi pracodawcy i w jakim przypadku? – orzecznictwo skarbowe i sądowe.
43. Pytania i odpowiedzi.

Kasy zapomogowo-pożyczkowe w praktyce. Planowane zmiany, omówienie projektu ustawy(rozwiń)

TEMAT: Kasy zapomogowo-pożyczkowe w praktyce. Planowane zmiany, omówienie projektu ustawy

1.Podstawy prawne dotyczące pracowniczych kas zapomogowo – pożyczkowych ( PKZP)
2. Jak prawidłowo utworzyć kasę zapomogowo-pożyczkową. Jak zweryfikować czy Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa działa w sposób prawidłowy.
3. Międzyzakładowa Kasa Zapomogowa Pożyczkowa a Zakładowa Kasa Zapomogowo Pożyczkowa – podstawy działania
4. Statut jako podstawa działania PKZP
a) jak prawidłowo opracować statut
b) obligatoryjne elementy statutu
c) statut PKZP a regulamin PKZP
d) omówienie przykładowych statutów- ćwiczenia praktyczne
5. Umowa między pracodawcą a PKZP – podstawy prawne, konieczne zapisy.
6. W jaki sposób prawidłowo sporządzić umowę między PKZP a pracodawcą. Jakie elementy winna zawierać umowa. Czy umowa jest obowiązkowa.
7. Zasady funkcjonowania PKZP
8. Osoby uprawnione do korzystania z PKZP
9. Zasady gromadzenia wkładów w PKZP
10. Zasady udzielania pożyczek z PKZP;
11. Przychody i koszty związane z funkcjonowaniem PKZP – interpretacje podatkowe
12. Likwidacja PKZP – przyczyny i obowiązki.
13. Organy PKZP , w jaki sposób działają, dokumentacja, protokoły , posiedzenia.
a. walne zebranie członków i jego kompetencje
b. zarząd PKZP i jego kompetencje
c. komisja rewizyjna i jej kompetencje
14. Dokumenty wykorzystywane w związku z działalnością PKZP.
a) deklaracja przystąpienia do PKZP.
b) wniosek o udzielenie pożyczki
c) wniosek o skreślenie z listy członków i zwrot wkładów
d) oświadczenie poręczyciela
e) wniosek o częściowy zwrot wkładów
f) wniosek o przeksięgowanie wkładów na poczet zadłużenia
g) wniosek o zapomogę
h) wniosek o wcześniejszą spłatę zadłużenia
i ) wniosek o uzupełnienie wkładów
15. Brak spłaty pożyczki przez pożyczkobiorcę i procedura postępowania.
16. Sporządzenie pozwu do sądu.
17. Ochrona danych osobowych w kasach zapomogowo pożyczkowych. KZP jako Administrator Danych Osobowych.
a) inspektor ochrony danych osobowych – czy jest konieczność wyznaczenia ?
b) obowiązki informacyjne
c) zgoda
d) zabezpieczenia
e) dokumentacja przetwarzania danych
g) naruszenia ochrony danych osobowych
h) powierzenie danych osobowych
i) rejestr czynności przetwarzania.
18. Egzekucja z wkładów w KZP
19. Orzecznictwo i interpretacje podatkowe – odpowiedzi na pytania uczestników.
20. Szczegółowe omówienie projektu ustawy w sprawie kas zapomogowo-pożyczkowych
21. Dyskusja.

Instrukcja kancelaryjna w nowoczesnym urzędzie – obieg papierowy i elektroniczny (rozwiń)

TEMAT: Instrukcja kancelaryjna w nowoczesnym urzędzie – obieg papierowy i elektroniczny


JAK ZARZĄDZAĆ DOKUMENTEM W ORGANIZACJI
Cele szkolenia:
 Zrozumienie potrzeby właściwego konfekcjonowania dokumentu,
 Zrozumienie obiegu dokumentów,
 Nabycie umiejętności tworzenia instrukcji kancelaryjnej
 Nabycie umiejętności sprawnego posługiwania się instrukcja kancelaryjna i instrukcja archiwalną
 Obsługa profesjonalnego pełnomocnika,
 Dokument i podpis elektroniczny

Program szkolenia:
1.Z czego wynika obowiązek posiadania i stosowania instrukcji kancelaryjnej – o przepisach prawa dotyczących Instrukcji kancelaryjnej.
2.Dlaczego należy wprowadzić Instrukcję Kancelaryjną
a.przepisy ogólne,
b.regulacje dla podmiotów stosujących tradycyjne rozwiązania oparte o akta spraw w postaci papierowej (w tzw. systemie tradycyjnym),
c.regulacje właściwe dla podmiotów stosujących system elektronicznego zarządzania dokumentacją (w tzw. systemie EZD) – w końcu XXI wiek
3.Metryczka – sprawne opisanie sprawy
4.Właściwe stosowanie Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt
a.budowanie, stosowanie, rozszerzanie klasyfikacja archiwalna.
b.klasyfikacja dokumentów w organizacji,
5.Zasady odpowiedzialności lidera organizacji za całość wytwarzanej dokumentacji (w wersjach
pisemnych i elektronicznych). Odpowiedzialność pracowników za wytwarzaną dokumentację a odpowiedzialność pracodawcy na podstawie:
a.ustawy o narodowym zasobie archiwalnym, w tym: na podstawie kodeksu karnego,
b.ochrony danych osobowych (jako administratora danych osobowych),
c.Kodeksu postępowania administracyjnego (m.in. za wydanie nieważnych decyzji administracyjnych).
6.Co z „tym” ePUAPem? – ważne narzędzie dla jednostki
7.Inne narzędzia komunikacji elektronicznej.
8.Archiwizacja – czy to jest trudne?

e-Doręczenia – rewolucja w doręczeniach i „ostatnie dni” listu poleconego ZPO (KPA, OP) (rozwiń)

TEMAT: e-Doręczenia – rewolucja w doręczeniach i „ostatnie dni” listu poleconego ZPO (KPA, OP)


W ramach szkolenia przestawione zostaną w szczególności następujące zagadnienia:

I. Jaka jest perspektywa czasowa zmian w doręczeniach?
1. Jak aktualnie odbywa się doręczanie korespondencji przez podmioty publiczne?
2. Na czym ma polegać rewolucja dotycząca zasad doręczeń?
3. Od kiedy e-Doręczenia będą obowiązkowe dla JST?

II. Jakie są nowe zasady e-Doręczeń?
1. Na czym polegają e-Doręczenia?
2. Jakie rodzaje e-Doręczeń przewidziano?
3. Co to jest kwalifikowana usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego?
4. Co to jest publiczna usługa rejestrowanego doręczenie elektronicznego?
5. Co to jest publiczna usługa hybrydowa?
6. Czy e-Doręczenia będą obowiązywać wszystkie podmioty?
7. Czym jest baza adresów elektronicznych?
8. Jakie adresy będzie zawierać baza adresów elektronicznych?
9. Jakie znaczenie będzie mieć baza adresów elektronicznych?
10. Czym jest Elektroniczna Skrzynka Podawcza?
11. Czym jest Elektroniczna Skrzynka Doręczeń?
12. Aplikacja e-Doręczenia – dostępność.
13. Jaka rolę w e-Doręczeniach odgrywa Poczta Polska?
14. Operator wyznaczony a kwalifikowany dostawca usług zaufania.
15. Kto będzie wystawiać dowody wysłania/doręczenia e-korespondencji?

III. W jaki sposób samorząd może przygotować się do e-Doręczeń?
1. Jakie nowe obowiązki związane z wdrożeniem e-doręczeń spoczywają na JST?
2. Kto musi utworzyć adres do doręczeń elektronicznych?
3. Czy adres e-mail może być adresem do doręczeń elektronicznych?
4. Jak założyć adres do doręczeń elektronicznych?
5. Gdzie założyć adres do doręczeń elektronicznych?
6. Kto może być dostawcą usług doręczeń elektronicznych dla JST?
7. Ile adresów do doręczeń elektronicznych można założyć?
8. Kto ma obowiązek wyznaczyć osobę odpowiedzialną za e-doręczenia?
9. Obowiązek wyznaczenia administratora skrzynki doręczeń.
10. Zakres obowiązków administratora skrzynki doręczeń.

IV. Jakie będą skutki zmian w doręczeniach?
1. Czy wysłanie korespondencji przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru będzie skuteczne?
2. Czy e-Doręczenie zastąpi przesyłkę poleconą wysłaną za potwierdzeniem odbioru?
3. Jak e-Doręczenia wpłyną na postępowania administracyjne, podatkowe, cywilne, sądowe?
4. Jaki wpływ na ustalenie początku biegu terminów będą mieć e-Doręczenia?
5. Jaki wpływ na skuteczność wezwań lub zawiadomień będą mieć e-Doręczenia?
6. Jaki będzie wpływ e-Doręczeń na długość postępowań?
7. Czy e-Doręczenia wpłyną na zasady organizacji pracy i jej koszty?
8. Czy e-Doręczenia rozwiążą problem braku informacji o aktualnym miejscu zamieszkania strony postępowania?

Prowadzący:Radca prawny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada bogate doświadczenie w dochodzeniu wierzytelności cywilnoprawnych, w tym o charakterze kontraktowym, i reprezentowaniu klientów przed sądami powszechnymi, również w sporach przeciwko osobom odpowiedzialnym za zobowiązania podmiotów gospodarczych, a także w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Posiada praktykę w dochodzeniu wierzytelności przeciwko podmiotom zagranicznym. Wspiera przedsiębiorców w zakresie prawnych aspektów ich działalności, uczestniczy w opracowywaniu dokumentacji korporacyjnej spółek. Wspomaga klientów w ustaleniu optymalnych ram współpracy handlowej, w szczególności w zakresie prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa konsumentów i branży e-commerce. Zajmuje się opracowywaniem i opiniowaniem umów, w tym m.in. umów o współpracy, ogólnych warunków umów, umów ramowych, regulaminów sklepów, również internetowych. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w obsłudze prawnej umów leasingu, w szczególności w zakresie sporządzania i opiniowania umów leasingu i ogólnych warunków leasingu, rozliczenia umów leasingu po wypowiedzeniu i wygaśnięciu, dochodzenia wierzytelności, w tym odszkodowań i zwrotu.

eDokument czyli dokument elektroniczny, podpis elektroniczny i korespondencja ePUAP – to jest proste (rozwiń)

TEMAT: eDokument czyli dokument elektroniczny, podpis elektroniczny i korespondencja ePUAP – to jest proste


Cele szkolenia:
➢podniesienie efektywności zarządzania dokumentacją,
➢poprawa organizacji pracy w jednostce poprzez zapoznanie się z zasadami postępowania z dokumentacją i wykonanie praktycznych zadań w tym zakresie,
➢zapoznanie się z modelami przepływu dokumentu począwszy od jej wpływu, aż do
zakończenia procedury jej archiwizowania,
➢ zrozumienie potrzeby wdrożenia Elektronicznego Zarządzania Dokumentami w jednostce.
Program szkolenia:
1.Dokument papierowy a dokument elektroniczny – podobieństwa i różnice
a.Treść i metadane dokumentu elektronicznego,
b.Czy dokument elektroniczny może mieć kopię a może duplikat?
c.Obsługa dokumentu elektronicznego.
2.Odwzorowanie cyfrowe a dokument elektroniczny.
3.Podpis elektroniczny:
a.Rodzaje podpisów,
b.Jak podpisać dokument, żeby był ważny,
c.Znakowanie czasem
d.Walidacja podpisów elektronicznych: narzędzia i sposoby walidacji
4.Postępowanie z dokumentem elektronicznym w jednostce od wpływu/wytworzenia po archiwizację.
5.Jak sprawnie obsłużyć dokument na Platformie ePUAP

Zasady i sposoby prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE. (rozwiń)

TEMAT: Zasady i sposoby prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE.


Korzyści ze szkolenia: dzięki uczestnictwu w tym szkoleniu słuchacze nabędą umiejętności w poprawnym prowadzeniu ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE, jak również będą mogli samodzielnie zidentyfikować ewentualne nieprawidłowości z tym związane.

Propozycja programu:

1. Cel i podstawa prawna prowadzenia wyodrębnionej księgowości dla projektów finansowanych ze środków UE.
2. Regulacje wewnętrzne w zakresie rachunkowości w jednostkach realizujących projekty finansowane z UE.
*polityka rachunkowości;
*dokumenty wewnętrzne powiązane z polityką rachunkowości (instrukcja obiegu dokumentów, regulamin wynagradzania);
*plan kont.
3. Zasady ewidencji projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych:
*wyodrębniona ewidencja środków trwałych i ich umorzenie;
*wyodrębniona ewidencja środków pieniężnych;
*wyodrębniona ewidencja kosztów;
*odpowiedni Kod Księgowy.
4. Dowody księgowe – sposób opisywania i niezbędne elementy.
5. Kwalifikowalność wydatków.
6. Wkład własny – rodzaje i ewidencja.
7. Koszty pośrednie i zasady ich ewidencji w projektach współfinansowanych ze środków UE.
8. Zasady kontroli prawidłowości stosowania wyodrębnionej ewidencji i kodu księgowego
*kontrole projektów na miejscu;
*kontrole na zakończenie realizacji projektu;
*kontrole w okresie trwałości projektu.
9. Najczęściej popełniane błędy podczas tworzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej i kodu księgowego.

Prowadzący: Ekonomista, księgowa, analityk finansowy. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obszarach finansów, księgowości i analizy finansowej poparte wieloma dyplomami i certyfikatami (m. in. dyplom ukończenia Studiów Podyplomowych w zakresie „Rachunkowość” i „Rachunkowość zarządcza i controlling”, certyfikat ukończenia kursu zawodowego na Główną Księgową).
Od lat prowadzi szkolenia z zakresu księgowości i finansów, zarówno dla jednostek z sektora finansów publicznych, jak i pozostałych jednostek.

Dostęp do informacji publicznej i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego. (rozwiń)

TEMAT: Dostęp do informacji publicznej i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego


Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z pojęciem informacji publicznej oraz informacji sektora publicznego. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się czym jest informacja publiczna w jaki sposób i w jakiej formie można ja uzyskać oraz jakie są podstawy odmowy udostępnienia informacji publicznej. W czasie wykładu zostaną poruszone również kwestie praktyczne związane z elementami decyzji odmownej w przedmiocie udostępnia informacji publicznej oraz wzajemne korelacje z kodeksem postępowania administracyjnego. Uczestnicy dowiedzą się czym jest szczególnie istotny interes publiczny, czym jest prywatność osoby fizycznej oraz jakie „cechy musi nosić” tajemnica przedsiębiorstwa.

Propozycja programu szkolenia:

1. Geneza informacji publicznej:
• Dostęp do informacji publicznej jako prawo zagwarantowane konstytucyjnie.
• Informacja publiczna – omówienie najważniejszych zasad wynikających z ustawy w kontekście tendencji ustawodawczej.
2. Pojęcie informacji publicznej na gruncie obowiązujących przepisów:
• Kto ma prawo dostępu do informacji publicznej?
• Pojęcie spraw publicznych.
• Kto ma obowiązek udostępniania informacji publicznej?
• Informacja publiczna w znaczeniu podmiotowym i przedmiotowym.
3. Zasady udostępniania informacji publicznej. (Wykład oraz ćwiczenia z analizą orzecznictwa):
• Forma wniosku o udostępnienie informacji publicznej – forma odpowiedzi. W jakich sytuacjach można zmienić formę odpowiedzi względem wniosku? W jakich sytuacjach można stawiać „wymagania” co do formy wniosku o udostępnienie informacji publicznej? Elementy wniosku o udostępnienie informacji publicznej.
• Rola i znaczenie BIP-u. Zasady udostępniania informacji na Biuletynie Informacji Publicznej.
• Jak prawidłowo oznaczyć informacje na BIP-ie.
• Aspekty techniczne BIP.
• Wniosek anonimowy.
• Terminy na udostępnienie informacji publicznej.
• Kiedy można przedłużyć termin na udostępnienie informacji publicznej?
• Czym jest informacja przetworzona?
• Szczególnie istotny interes publiczny – czym jest? Jak ocenić „wykazanie” istotnego interesu publicznego?
• Opłaty za udostępnienie informacji publicznej. Jak i kiedy naliczać?
4. Odmowa udostępnienia informacji publicznej. (Wykład, ćwiczenia, omówienie orzecznictwa):
• Podstawy odmowy udostępnienia informacji publicznej w tym pojęcie prywatności osoby fizycznej w kontekście danych osobowych (RODO). Dane osobowe, a prywatność osoby fizycznej. Funkcjonariusz publiczny, a osoba pełniąca funkcję publiczną – odwołanie do definicji ustawowej.
• Informacje niejawne – zasady odmowy udostępnienia informacji publicznej.
• „Inne tajemnice ustawowo chronione” – zakres.
• Czym jest anonimizacja dokumentów? Anonimizacja, a odmowa udostępnienia informacji publicznej.
• Co nie stanowi informacji publicznej ? Jak postępować z wnioskiem, który nie dotyczy informacji publicznej?
• Wymogi decyzji administracyjnej w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej. Aspekt wynikający z KPA i ustawy o dostępie do informacji publicznej.
• Droga odwoławcza od decyzji w zakresie nieudostępnienia informacji publicznej. Tendencje sądów w zakresie odwołań od decyzji odmownych w zakresie nieudostępnienia informacji publicznej.
5. Bezczynność organu w zakresie nieudostępnienia informacji publicznej.(Wykład, analiza orzecznictwa)
• Odpowiedzialność administracyjna za nieudostępnienie informacji publicznej.
• Odpowiedzialność karna za nieudostępnienie informacji publicznej.
• Nieudostępnienie informacji publicznej, a udostępnienie po terminie – różnice w odpowiedzialności.
6. Informacja sektora publicznego – podstawy prawne. (Wykład, analiza orzecznictwa):
• Czym jest informacja sektora publicznego? Definicja posiadania.
• Co rozumiemy pod pojęciem sektora publicznego?
• Wymogi wniosku o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego.
7. Zasady ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego.
(Wykład, ćwiczenia, analiza orzecznictwa):
• W jaki sposób można wykorzystać ponownie informacje sektora publicznego ?
• Cele wykorzystania informacji sektora publicznego.
• Forma udostępnienia informacji sektora publicznego.
• Podmioty mogące wystąpić z wnioskiem o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego.
8. Odmowa udostępnienia informacji sektora publicznego.(Wykład, analiza orzecznictwa, ćwiczenia):
• Podstawy prawne odmowy udostępnienia informacji sektora publicznego.
• Ochrona praw autorskich.
• Umowy w ramach ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego.
9. Sektora publiczny jako zespół podmiotów posiadających zróżnicowane informacje. (Wykład, analiza orzecznictwa):
• Rodzaje informacji posiadanych przez sektor publiczny.
• Klasyfikacja informacji.
• Zasady ochrony informacji.
10. Różnice pomiędzy informacją sektora publicznego, a informacją publiczną.(Wykład, analiza orzecznictwa):
• Porównanie zasad udostępnienia.
• Porównanie terminów.
• Porównanie forma wniosków i wymogów wniosków.
• Czy pojęcie celu wskazanym we wniosku ma znaczenie ?
11. Podsumowanie szkolenia, pytania uczestników. (Wykład, dyskusja).

Doświadczenie Trenera:

Od dziesięciu lat współpracuje z jednostkami sektora prywatnego i publicznego w zakresie, ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, ochrony danych osobowych i dostępu do informacji publicznej. Podczas swojej pracy zawodowej zdobył wiedzę praktyczną w zakresie prawa cywilnego, administracyjnego, postępowania administracyjnego. Przeprowadza audytu z zakresu ochrony danych osobowych oraz dostępu do informacji publicznej w tym audyty Biuletynów Informacji Publicznej. Obecnie współpracuje z instytucjami publicznymi jako Inspektor Ochrony Danych, jest IOD, m.in. w ośrodkach szkolno wychowawczych w województwie mazowieckim. Był jednym z partnerów (wraz z Radą OPZZ) Województwa Łódzkiego i Związkiem Nauczycielstwa Polskiego w Politechnice Łódzkiej w projekcie pn. „Kompetentne kadry związkowe województwa łódzkiego”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.16 PO WER: usprawnienie procesu stanowienia prawa. Jest autorem jednego z rozdziałów podręcznika dla członków dialogu społecznego w ramach projektu, pn „Skuteczni uczestnicy dialogu społecznego”, pt. „Prawo samorządowe dla uczestników dialogu społecznego”.

Jest autorem jednego z rozdziałów podręcznika dla członków dialogu społecznego pt. „Ustawa o dostępie do informacji publicznej”, w ramach Projektu „Partnerzy Społeczni – Profesjonalni Uczestnicy Dialogu Społecznego”.

W ramach Projektu „Partnerzy Społeczni – Profesjonalni Uczestnicy Dialogu Społecznego” jest autorem szkoleń e-learningowych dla członków dialogu społecznego w następującej tematyce:
-„Zasady działania i uprawnienia organów samorządowych i rządowych – kompendium wiedzy dla osób uczestniczących w dialogu społecznym z ramienia związków zawodowych”.
-„Rozporządzenie o ochronie danych osobowych – niezbędne informacje dla osób uczestniczących w dialogu społecznym z ramienia związków zawodowych”.
W ramach projektu, pn „Skuteczni uczestnicy dialogu społecznego” jest autorem szkoleń e-learningowych, pt: „Dostęp do informacji publicznej dla uczestników dialogu społecznego”

Specjalizacje Trenera:

Prowadzone przez Trenera szkolenia dotyczą m.in. odpowiedzialności członków zarządu i rad nadzorczych za zobowiązania spółki; obowiązków przedsiębiorcy związanych z przetwarzaniem danych osobowych pracowników i kontrahentów; ochrony danych osobowych; ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa; umów cywilno-prawnych w obrocie gospodarczym; prawnych aspektów dostępu do informacji publicznej i ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego; prawa autorskiego i praw pokrewnych.

Zajęcie pasa drogowego.


TEMAT: Zajęcie pasa drogowego


Cel: Przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu zajęcia pasa drogowego w kontekście ważnych decyzji: wnioski, procedury.
Program szkolenia:
1. Definicja pasa drogowego
2. Jak poprawnie wskazać linie rozgraniczające pas drogowy
3. Problem regulacji granic pasa drogowego
4. Konsekwencje przypadków wadliwego określenia położenia pasa drogowego w kontekście ważności decyzji
5. Właściwe ustalenie granic pasa drogowego drogi nieutwardzonej
6. Określenie podmiotu odpowiedzialnego za zajęcie pasa drogowego
7. Sposób ustalania wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niedrogowe
8. Możliwość różnicowania stawek opłaty
9. Opłata za zajęcie pasa drogowego poniżej 1 m²
10. Kary za zajęcie pasa drogowego sposób naliczenia
11. Uchwała w sprawie zajęcia pasa drogowego zasady poprawnego tworzenia prawa
12. Rzetelne i solidnie przeprowadzenie postępowania dowodowego w celu naliczać opłaty / kary za zajęcie pasa drogowego
13. Konstrukcja decyzji o wymierzeniu kary za nielegalne zajęcie pasa drogowego
14. Zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia – analiza przypadku
15. Uzasadnienie przy decyzjach administracyjnych w kontekście art. 107 §3 kpa
16. Odwołanie i wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy studium przypadku
17. Zrzeczenie się prawa do odwołania od decyzji
18. Szczegółowe wymogi odwołania od decyzji na zajęcie pasa drogowego
19. Uwzględnienie odwołania przez organ I instancji
20. Przesłanie odwołania i akt sprawy organowi odwoławczemu
21. Szczegółowy zakres i forma dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji na zajęcie pasa drogowego
22. Szczegółowy zakres i forma decyzji na zajęcie pasa drogowego/ decyzji w sprawie wymierzenia kary
23. Odmowa wydania zgody na zajęcie pasa drogowego
24. Kiedy nie jest potrzebne zezwolenie na zajęcie pasa drogowego
25. Zajęcie pasa drogowego niezgodnie z wydaną decyzją
26. Podstawowe różnice w zakresie zajęcia drogi publicznej i drogi wewnętrznej
27. Procedura samowolnego zajęcia pasa drogowego krok po kroku
28. Uchylenie decyzji przez SKO jak zapobiegać ?
29. Zwalczanie przypadków zawłaszczania dróg na cele prywatne
30. Nielegalne zajmowanie pasa drogowego autami reklamowymi procedura krok po kroku
31. Umieszczanie reklam w pasie drogowym, w tym reklam wyborczych.
32. Zajecie pasa drogowego w celu budowy zjazdu do posesji
33. Zezwolenia na lokalizację wjazdów analiza przypadku
34. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego, a miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy
35. Inwestycja niedrogowa , a zjazd z drogi publicznej zobowiązanie do budowy zjazdu inwestora inwestycji niedrogowej
36. Szczegółowe warunki umowy między zarządcą drogi a inwestorem w zakresie budowy drogi/ zjazdu do inwestycji niedrogowe
37. Ustalenie związku projektowanej inwestycji z koniecznością budowy lub przebudowy drogi dojazdowej.
38. Kontrola robót budowlanych związanych z zajęciem pasa drogowego przez zarządcę drogi podczas pracy w terenie
39. Stawki za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia obcego sposób naliczenia
40. Umowy użyczenia i wydawanie decyzji w przypadku dróg wewnętrznych
41. Przywrócenie pasa drogowego do stanu sprzed realizacji niedrogowe sposoby monitorowania
42. Kanały technologiczne w pasie drogowym
43. Awaryjne zajęcia pasa drogowego- procedura
44. Czasowa organizacja ruchu drogowego – projektowanie i wprowadzenie
45. Zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności (tj. stoiska handlowe tymczasowe nie będące obiektami budowlanymi, ogródki przed punktami gastronomicznymi, handel okazjonalny, itp.)
Prowadzący:
Praktyk, Kierownika Referatu Rozwoju i inwestycji. Posiada bogate doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych ze źródeł zewnętrznych. Członek komisji przetargowej w gminie.

SZKOLENIA DLA BIZNESU

„KIEROWANIE I ZARZĄDZANIE EFEKTYWNOŚCIĄ ZESPOŁU SPRZEDAŻOWEGO ” – warsztat
(rozwiń)

Adresatami szkolenia są :
Kadra managerska, szczególnie zarządzająca zespołem sprzedawców. Liderzy zespołów sprzedażowych zbudowanych z osób o różnym doświadczeniu. Ci, którzy chcą poprawić swoje umiejętności komunikacji interpersonalnej ( komunikaty perswazyjne, informacja zwrotna, asertywna pochwała), nauczyć się skuteczniej motywować zespół, osiągać większe efekty przez właściwie wyznaczanie celów i budowanie meta-planów oraz stosowanie technik wizualizacji.
Zakres szkolenia:
1.Efektywnie pracujący zespół- jako siła w firmie.
a/ co to jest zespół a co to grupa zadaniowa– definiowanie pojęć
b/ team building- zasady, formy, struktury
c/ Skuteczna i efektywna komunikacja w zespole
d/ Efekt synergii czyli kiedy 2+2 = 5
e/ Trzy elementy składające się na efektywną współpracę: zaufanie – komunikacja – cel
f/ fazy rozwoju pracownika i zespołu.
2.Rola lidera/ kierownika w efektywnym budowaniu zespołu i zarządzaniu zespołem/ projektem.
a/Istota przywództwa – funkcje zarządzania, umiejętności kierownicze i komunikacyjne, role menedżera i zakres jego kompetencji
b/ 4 style kierowania – wyznaczanie i delegowanie zadań
c/ jak wolałbym by szef się ze mną komunikował?
d/ Schemat wg Diltsa jako narzędzie określające role w zespole.
3. Konflikty w zespole- geneza i rodzaje konfliktów
4. Jak uniknąć powstawania sytuacji konfliktowych – diagnoza na przykładach.
5. Sposoby rozwiązywania konfliktów w zespole

Korzyści:
Zbudowanie świadomości kluczowych czynników (postaw i zachowań), które wpływają na efektywność zespołu. Zbudowanie/ wzmocnienie wzajemnego zrozumienia w zespole – różnych sposobów działania, komunikacji, rozwiązywania problemów. Doświadczenie synergii zespołu – gdy razem możemy więcej niż każdy z osobna. Umiejętność zapobiegania powstawaniu konfliktów i rozwiązywania konfliktów już powstałych.

„BUDOWANIE EFEKYWNEGO ZESPOŁU ” – warsztat
(rozwiń)

Adresatami szkolenia są :
Kadra managerska, która buduje zespoły, nadzoruje pracę w zespołach i / lub realizuje projekty, tworząc nowe struktury na czas realizacji zadań. Ci, którzy chcą poprawić swoje umiejętności komunikacji interpersonalnej, nauczyć się zapobiegać sytuacjom konfliktowym lub skutecznie rozwiązywać powstały już konflikt. Szkolenie szczególnie polecane jest dla osób, które zarządzają zespołem lub chwilowo pełnią funkcję lidera a chciałby zwiększyć efektywność swoich pracowników i wzmocnić wzajemne relacje interpersonalne.
Zakres szkolenia:
1.Efektywnie pracujący zespół- jako siła w firmie.
a/ co to jest zespół a co to grupa zadaniowa– definiowanie pojęć
b/ team building- zasady, formy, struktury
c/ Skuteczna i efektywna komunikacja w zespole
d/ Efekt synergii czyli kiedy 2+2 = 5
e/ Trzy elementy składające się na efektywną współpracę: zaufanie – komunikacja – cel
f/ fazy rozwoju pracownika i zespołu.
2.Rola lidera/ kierownika w efektywnym budowaniu zespołu i zarządzaniu zespołem/ projektem.
a/Istota przywództwa – funkcje zarządzania, umiejętności kierownicze i komunikacyjne, role menedżera i zakres jego kompetencji
b/ 4 style kierowania – wyznaczanie i delegowanie zadań
c/ jak wolałbym by szef się ze mną komunikował?
d/ Schemat wg Diltsa jako narzędzie określające role w zespole.
3. Konflikty w zespole- geneza i rodzaje konfliktów
4. Jak uniknąć powstawania sytuacji konfliktowych – diagnoza na przykładach.
5. Sposoby rozwiązywania konfliktów w zespole
Korzyści:
Zbudowanie świadomości kluczowych czynników (postaw i zachowań), które wpływają na efektywność zespołu. Zbudowanie/ wzmocnienie wzajemnego zrozumienia w zespole – różnych sposobów działania, komunikacji, rozwiązywania problemów. Doświadczenie synergii zespołu – gdy razem możemy więcej niż każdy z osobna. Umiejętność zapobiegania powstawaniu konfliktów i rozwiazywania konfliktów już powstałych.

„KOMUNIKACJA W ZESPOLE Z ELEMENTAMI PRACY Z KLIETEM TRUDNYM” – warsztat
(rozwiń)

Adresatami szkolenia są :
Pracownicy firm, instytucji i administracji publicznej, którzy pracują w zespołach i / lub na co dzień zajmują się obsługą klienta, chcący poprawić swoje umiejętności komunikacji interpersonalnej. Szkolenie szczególnie polecane jest dla osób, które cenią sobie dobrą atmosferę w zespole, chcą unikać powstawania konfliktów i bezpośrednio narażone są na stres związany z obsługą klientów, oraz tym, którzy komunikują się rutynowo i poszukują nowych rozwiązań.

Zakres szkolenia:
1.Cechy efektywnego zespołu, diagnoza słabych i mocnych stron zespołu; co możemy ulepszyć, dynamika zespołu.
2.Role w zespole a sposób komunikacji.
3. Komunikacja jako podstawa działania zespołu
4.Bariery w komunikacji zespołu i ich eliminowanie
5. Jak unikać napięć i nieporozumień- w zespole i z klientem trudnym.
6.Typy osobowości a języki komunikowania się.
7. Narzędzia właściwiej komunikacji-parafazowanie, precyzowanie, informacja zwrotna.
8. Asertywne techniki rozwiazywania konfliktu w obsłudze trudnego klienta( elementy mediacji i negocjacji).
9. Język ciała, czyli komunikacja niewerbalna- znaczenie zachowań niewerbalnych w pracy zespołowej i pracy z klientem trudnym
Korzyści:
Prezentowane szkolenie pomoże uzyskać praktyczne umiejętności z zakresu efektywnej komunikacji oraz asertywnego zachowania, docierając do poziomu wspólnych interesów. Uczestnicy otrzymają praktyczne techniki komunikowania się w sytuacjach stresowych oraz metody radzenia sobie z własnymi emocjami. Poznają swój potencjał i nauczą się sprawniej go wykorzystywać aby usprawnić swoje relacje interpersonalne w pracy.

„WIZERUNEK NOWOCZESNEGO MANAGERA CZYLI ZARZĄDZANIE EMOCJAMI I WORK LIFE BALANCE JAKO UMIEJĘTNOŚĆ DOSKONALĄCA KOMPETENCJE ZAWODOWE ” – warsztat
(rozwiń)

Efekty szkolenia:
Warsztat pozwala odpowiedzieć uczestnikom na pytanie „ Co manager powinien umieć w obszarze kompetencji społecznych?”. Uczestnicy otrzymują praktyczne narzędzia by efektywniej zarządzać swoimi emocjami, redukować stres i zarządzać sobą w czasie. Ponadto uczestnicy poznają metody skutecznej komunikacji w sytuacjach konfliktowych zarówno z całym zespołem jak i poszczególnymi podwładnymi. Dzięki możliwości zastosowania techniki well-being oraz technik aktywnego słuchania uczestnicy osiągną lepsze rezultaty w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów zespołu oraz zbudują pozytywną atmosferę w pracy.
Program:
1. Co składa się na wizerunek nowoczesnego managera?
a/ kluczowe umiejętności lidera, kierownika, managera
b/ konsekwencje braku umiejętności zarządzania sobą
c/ dlaczego tak trudno wprowadzić zmianę?
d/ pętla nawyku- nawyki managera a nawyki zespołu
e/monitoring zmian nawyków- schemat
2. Zarządzanie emocjami- czyli stop agresji w pracy.
a/ termometr złości jako narzędzie pozwalające na kontrolę skali emocji
b/ tabela reakcji na poszczególne poziomy emocjonalne
c/ strategie pracy z ciałem w sytuacjach konfliktowych
d/ rola „kotwicy” w kontroli eskalacji negatywnych emocji
e/ frustracja jako skutek niewłaściwie wyrażanych emocji
f/ jak wprowadzić „well-being” w życie osobiste i zawodowe?- praca indywidualna z obszarami życia zawodowego i osobistego
3. Presja czasu- jak sobie z nią radzić?
a/ matryca Eisenhowera- praktyczne narzędzie zwiększające efektywność wykonywania zadań (warsztat)
b/ syndrom „deadline”- przyczyna, skutki, ilość zadań w tym trybie
c/zjawisko prokrastynacji- czy każdy tak ma?
d/zasada Pareto w teorii i praktyce
4. Stres jako element życia– pozytywne i negatywne następstwa jego występowania
a/ definicja stresu i jego rodzaje
b/ objawy stresu –psychiczne, fizyczne, emocjonalne
c/ stres długotrwały a kryzys
d/ efektywne metody neutralizacji stresu
e/ nieumiejętność odpoczywania jako źródło zachwiania work-life-balance
5. Efektywne zarządzanie zespołem czyli:
a/ budowanie autorytetu jako proces ciągły ( elementy składowe)
b/ wartości w środowisku pracy- warsztat grupowy
c/ testy diagnozujące rodzaj aktywnego słuchania i sposób udzielania informacji zwrotnej
d/ jak osiągnąć work-life balance?- metoda 4 kroków
e/ diagnozowanie i rozwiązywanie problemów zespołu metodą Action Learning– warsztat grupowy.
Opracowała : Barbara Gańcza

W celu ustalenia szczegółów skontaktuj się z nami!
Tel. 518 192 393, biuro@res.edu.pl
lub wypełnij poniższy formularz zapytania.

  FORMULARZ ZAPYTANIA

  Sala szkoleniowaPrzerwa kawowaPrzerwa obiadowaNoclegi

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem.

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przewarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.