Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

ZUS w praktyce – czyli jak ustalić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne

10 grudnia_12:15 - 16:00

269zł (+VAT)

Termin: 10. grudnia Miejsce: Szkolenie on-line Cena: 269 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Katarzyna Wardzińska
tel. 792 210 125
e-mail: kwardzinska@res.edu.pl
Cel i korzyściAdresaciMetodykaProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności dotyczących zasad ustalenia wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów kadr i płac, księgowości i do wszystkich zainteresowanych.

Wykład przygotowany w oparciu o praktyczne przykłady , warsztat.

1. Pojęcie przychodu
2. Zasady wypłacania wynagrodzenia ze stosunku pracy.
3. Lista płac i jej elementy.
4. Składki na ubezpieczenia społeczne.
5. Jak ustalić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w zależności od tytułu ubezpieczenia dla poszczególnych grup ubezpieczonych?
6. Ograniczenie rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
7. Zwolnienia składkowe i podatkowe
8. Składniki wynagrodzenia uwzględniane w podstawie wymiaru
9. Składniki wynagrodzenia nieuwzględniane w podstawie wymiaru
•wynagrodzenia i zasiłki chorobowe.
•nagrody jubileuszowe (gratyfikacje).
•należności za projekty wynalazcze oraz za prace badawcze i wdrożeniowe.
•odprawy pieniężne przysługujące w związku z przejściem na emeryturę lub rentę.
•odprawy, odszkodowania i rekompensaty wypłacane z tytułu utraty pracy.
•odszkodowania przyznawane na podstawie przepisów o zakazie konkurencji.
•odprawy wypłacane pracownikom powołanym do zasadniczej służby wojskowej.
•świadczenia wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy.
•ekwiwalent za używanie przez pracowników własnych narzędzi
•ubiór służbowy (umundurowanie).
•posiłki dla pracowników.
•samochody używane przez pracowników do celów służbowych.
•kwota zwrotu kosztów przeniesienia służbowego.
•diety i inne należności z tytułu podróży służbowych.
•świadczenia finansowane ze środków ZFŚS.
•świadczenie urlopowe.
•Zapomogi losowe.
•Składniki wynagrodzenia wypłacane w okresie choroby.
•Dodatki uzupełniające 80% zasiłek chorobowy.
•Korzyści materialne, w tym finansowanie przez pracodawcę dojazdów do pracy.
•Dodatkowe świadczenia wynikające z kart branżowych.
•Dokształcanie i doskonalenie zawodowe.
•Świadczenia wypłacane za okres pobierania zasiłku macierzyńskiego i urlopu wychowawczego.

10. Umowy cywilnoprawne.
•umowa zlecenia a umowa o dzieło
•umowy cywilnoprawne z własnym pracownikiem
•zasady dotyczące oskładkowania umów
•podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

11. Zasady ustalania podstawy wymiaru i wysokości składki zdrowotnej
12. Podstawa wymiaru składek ubezpieczonych przebywających w podróży służbowej i delegowanych
13. Oddelegowanie do pracy za granicę
14. Zadania praktyczne.

Pytania

Podsumowanie

Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Trenerka z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń, wykładów z zakresu nauk prawnych, społecznych i metodologii pracy w grupie. Stale współpracuje m. in. ze Wyższą Szkołą Prawa we Wrocławiu, Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce. Posiada praktyczne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, dydaktyki akademickiej, doradztwie oraz w wdrażaniu przepisów prawnych z zakresu: ochrony danych osobowych (RODO), prawa pracy, zatrudniania cudzoziemców, umów cywilnoprawnych, prawa ubezpieczeń społecznych w firmach, urzędach i instytucjach.
Prelegentka wielu konferencji, autorka licznych prac naukowych. Współpracowała m.in. z University College of London, Instytutem Herdera w Marburgu, Mykolas Romeris University w Wilnie, Lithuanian University of Educational Sciences w Wilnie realizując projekty badawcze i wykłady.
Prowadząc szkolenia stara się wyjaśniać skomplikowane rzeczy za pomocą zrozumiałego języka. Do każdego szkolenia podchodzi indywidualnie. Ma za sobą wiele godzin szkoleń i warsztatów otwartych i zamkniętych oraz wiele godzin wykładów ze studentami.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

Miejsce

Online

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.