Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Zmiana stosunków wodnych na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich po nowelizacji – aktualne orzecznictwo i praktyka, zmiany w tej materii które weszły w życie w 2018 r. oraz omówienie przepisów postępowania, z uwzględnieniem najnowszych zmian w k.p.a.

18 lutego_09:00 - 13:00

319zł(+VAT)

Termin: 18 lutego  Miejsce: online  Cena:319 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Elwira Grygorczuk
tel. 518 192 393
e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl
AdresaciCel i korzyściProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Pracownicy Wydziałów Ochrony Środowiska Starostw Powiatowych i Urzędów Miast i Gmin.

 1. Szczegółowe zaznajomienie uczestników z instytucją zmiany stosunków wodnych ukazaną z zarówno z perspektywy organu I instancji, organu II instancji, jak też pełnomocnika profesjonalnego reprezentującego strony w postępowaniu;
 2. Przedstawienie postępowania w sprawie wydawania decyzji o nałożeniu obowiązku przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom – dokładne zapoznanie z poszczególnymi elementami procesu, co może przełożyć się na skuteczność prowadzonych postępowań dotyczących tych spraw;
 3. Zaprezentowanie instytucji ugody, a także wskazanie praktycznych możliwości jej zastosowania;
 4. Zaprezentowanie najważniejszych i najnowszych orzeczeń w sprawach z zakresu stosunków wodnych.
 1. Strony postępowania administracyjnego w postępowaniu administracyjnym o naruszenie stosunków wodnych na gruncie i trudności praktyczne z ich ustaleniem:
  • Problem wielości stron;
  • Gmina jako specyficzna strona;
  • Ograniczenie i rozszerzenie ilości stron w zależności od okoliczności faktycznych.
 2. Prawidłowe postępowanie wyjaśniające w sprawach naruszenia stosunków wodnych:
  • Oględziny;
  • Świadkowie;
  • Materiał fotograficzny;
  • Opinia biegłego;
  • Inne dowody.
 3. Problem szkody – szkoda realna czy potencjalna w świetle orzeczeń sądów administracyjnych.
 4. Związek przyczynowo skutkowy między istnieniem szkody a naruszeniem stanu wody na gruncie jako podstawa wydania nakazu.
 5. Rodzaje rozstrzygnięć kończących postępowanie w sprawie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo wodne:
  • Nałożenie obowiązku;
  • Odmowa nałożenia obowiązku;
  • Umorzenie postępowania.
 6. Elementy prawidłowej decyzji:
  • Uzasadnienie;
  • Osnowa decyzji a możliwość jej egzekucji;
  • Elementy dodatkowe.
 7. Zmiana organu odwoławczego i związane z tym konsekwencje.
 8. Najnowsze orzecznictwo – analiza wyroków w konkretnych sprawach z zakresu stosowania art. 29 ustawy prawo wodne.
 9. Ugoda dotycząca zmiany stanu wody na gruntach (art. 30 ustawy Prawo wodne).
 10. Omówienie wybranych przepisów k.p.a. i p.p.s.a. pod kontem postępowania w sprawie wydania decyzji z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo wodne.

 

Radca prawny, były członek pozaetatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie (2011-2016), gdzie zajmował się w praktyce tematyką dot. ustawy prawo wodne.  Od 2014 r. prowadzi indywidualną kancelarię radcy prawnego, która specjalizuje się także w dziedzinie prawa wodnego. Od 2016 r. radca prawny jednego z Urzędów Gminy w woj. małopolskim. Szkolenia dot. problematyki prawa wodnego prowadził już w wielu miastach Polski. Wiedza zdobyta w trakcie tych szkoleń, będąca wynikiem udzielania odpowiedzi na rozliczne pytania i problemy zgłaszane przez ich uczestników, powinna pozwolić na pełne omówienie prezentowanego na szkoleniu tematu.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na res@res.edu.pl


Przy zgłoszeniu do 1. lutego
cena szkolenia to 299 zł
  Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.