Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Zmiana prawa wodnego w zakresie opłaty retencyjnej.

23 listopada 2021_10:00 - 14:00

309(+VAT)

Termin: 23 listopad  Miejsce: online  Cena:309 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Magda Rygorczuk
tel. 888 549 572
e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl
Cel i korzyściAdresaciProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Zapoznanie uczestników z odpowiedziami na wiele pytań związanych z nową opłatą. Pokazanie praktycznych przykładów i sposobów radzenia sobie z wątpliwościami. Omówienie i przekazanie uczestnikom przydatnych wzorów pism. Rozwiązywanie problemów praktycznych uczestników szkolenia.

Adresaci szkolenia:

pracownicy urzędów miast i gmin do których obowiązków należy określanie opłaty retencyjnej, a którzy napotykają istotne problemy w procedurze jej wymierzania.

PROGRAM SZKOLENIA:

I. Problemy praktyczne:
1. kiedy opłata powinna być nałożona – przesłanki jej wymierzenia (skutek, minimalna powierzchnia nieruchomości, kwestia definicji pojęcia „ujęcia w systemy kanalizacji”, zwolnienia z opłaty);
2. na kogo można nałożyć opłatę?;
3. problem zdefiniowania najważniejszych pojęć związanych z opłata, w tym m.in. pojęcie retencji, nieruchomości, powierzchni biologicznie czynnej;
4. upływ czasu a możliwość nałożenia opłaty, czyli czy można jeszcze nakładać opłaty za rok 2018?;
5. następstwo prawne, a obowiązek uiszczenia opłaty;
6. porównanie „opłaty retencyjnej” z opłatami stałymi i zmiennymi;
7. praktyczne określanie wysokości opłaty i udziału gminy w dochodzie z opłaty (w tym odpowiedź na pytanie, czy to zysk gminy, czy zazwyczaj jedynie koszt, stawki opłaty i przykładowa wysokość opłaty związana z jej okresem rozliczeniowym);
8. skąd w praktyce brać informacje do określenia opłaty retencyjnej?;
9. procedura ustalania opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej:
– obowiązki wójta/burmistrza/prezydenta miasta, elementy informacji o wysokości opłaty, doręczenie,
– termin i sposób uiszczenia opłaty przez zobowiązanego,
– postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty (przesłanki wszczęcia, termin wydania, treść, wykonalność i zaskarżenie decyzji),
– reklamacja jako procedura kwestionowania wysokości opłaty (dopuszczalność, procedura rozpatrzenia, uznanie reklamacji i jej nieuznanie – skutki),
– dwutorowość postępowania reklamacyjnego i ws. określenia opłaty – jak w praktyce wygląda procedura w przypadku braku zapłaty opłaty z informacji oraz wniesienia reklamacji – połączenie dwóch procedur w praktyce;
10. problemy z odpowiednim stosowaniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa w zakresie opłaty retencyjnej;
11. egzekucja opłaty i związane z nią obowiązki gminy.

II. Warsztaty praktyczne:
1. Wyszukiwanie nieruchomości do których mogą mieć zastosowanie przepisy o opłacie retencyjnej;
2. Pozyskiwanie informacji od osoby zobowiązanej do ponoszenia opłaty – w tym omówienie oświadczenia osoby zobowiązanej oraz praktyczne sposoby skłonienia jej do złożenia tego oświadczenia;
3. Treść informacji kwartalnej – elementy wymagane ustawą oraz informacje, jakie warto w niej zawrzeć;
4. Obliczanie opłaty;
5. Decyzja określająca opłatę – jej treść oraz poprzedzające ją czynności, w tym elementy decyzji wymagane ustawą oraz pomocnicza rola treści zawartych w informacji kwartalnej;
6. Reklamacja – czynności wymagane do przeprowadzenia w tym postępowaniu;
7. Rozpatrzenie reklamacji oraz wydanie decyzji określającej opłatę w przypadku braku jej uiszczenia oraz wniesienia reklamacji.

III. Kazusy przedstawione przez uczestników i dyskusja na temat ich możliwych rozwiązań.

Radca prawny, były członek pozaetatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie (2011-2016), gdzie zajmował się w praktyce tematyką dot. ustawy prawo wodne.  Od 2014 r. prowadzi indywidualną kancelarię radcy prawnego, która specjalizuje się także w dziedzinie prawa wodnego. Od 2016 r. radca prawny jednego z Urzędów Gminy w woj. małopolskim. Szkolenia dot. problematyki prawa wodnego prowadził już w wielu miastach Polski. Wiedza zdobyta w trakcie tych szkoleń, będąca wynikiem udzielania odpowiedzi na rozliczne pytania i problemy zgłaszane przez ich uczestników, powinna pozwolić na pełne omówienie prezentowanego na szkoleniu tematu.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

Po blisko dwóch latach od wejście w życie nowej ustawy Prawo wodne wiele Gmin nie radzi sobiez zadaniem, jakim jest prowadzenie postępowań w sprawie określenia tzw. opłaty retencyjnej. W trakcie szkolenia zostanie poruszonych kilkadziesiąt problemów praktycznych, a sposób ich rozwiązania zostanie następnie przedstawiony w wersji warsztatowej, gdzie uczestnicy zmierzą się z kazusami, jakie zaproponuje im nie tylko prowadzący, ale jakie też wskażą sami, ze swojej praktyki. Uczestnicy otrzymają wzory pism w pomocnych w postępowaniu. Szkolenie zostało opracowane na podstawie ponad 200 pytań uczestników blisko 50 szkoleń dotyczących opłaty retencyjnej oraz na podstawie analizy kilkudziesięciu orzeczeń przez twórcę komentarza do Instrumentów finansowych gospodarowania wodami (w tym przepisów dotyczących opłaty retencyjnej). W trakcie szkolenia zostanie także przedstawiony wpływ procedowanych zmian w opłacie retencyjnej, o jakim mowa ostatnio w mediach (omówiony zostanie projekt zmian w opłacie retencyjnej z projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy).

Wiele z tych zmian zmierza w odwrotnym kierunku, niż dotychczasowe orzecznictwo (m. in. limitujące przypadki, kiedy opłata jest należna), w związku z czym czynności związane z ustalaniem tej opłaty staną się powszechniejszym i bardziej obciążającym gminy obowiązkiem.


Przy zgłoszeniu do 02 listopad  2021r 
cena szkolenia to 299 zł/os.
  Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.