Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

ZFŚS w 2022 r. w jednostkach sektora finansów publicznych – po zmianach w kontekście RODO, COVID-19 oraz odpowiedzialności skarbowej, karnej i dyscyplinarnej w jednostkach sektora finansów publicznych w tym w jednostkach oświaty i instytucjach kultury – warsztaty

24 stycznia 2022_09:00 - 13:00

369zł (+VAT)

Termin: 24. stycznia Miejsce: online Cena: 369 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Elwira Grygorczuk
tel. tel. 518 192 393
e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl
Opis szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy dotyczącej działalności socjalnej prowadzonej w zakładach pracy, zasad i terminu tworzenia regulaminu i preliminarza przychodów i wydatków oraz zasad wydatkowania i rozliczania świadczeń przekazywanych osobom uprawnionym do korzystania z tego typu pomocy socjalnej.

Uczestnicy zostaną zapoznani z zadaniami i czynnościami związanymi z zarządzaniem środkami Funduszu oraz ochroną danych wrażliwych, dotyczących osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń Funduszu. Szkolenie uwzględnia zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2020 roku, w tym zmiany od 25 maja 2018 r. – RODO.

Szkolenie „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2021” kierowane jest dla osób odpowiedzialnych za prawidłowe dysponowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, głównie do kierowników jednostek budżetowych (w tym Dyrektorów szkół, przedszkoli, OPS, DPS), Głównych Księgowych, Księgowych, członków komisji socjalnych, pracowników administracyjnych, którzy prowadzą  sprawy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, reprezentantów związków zawodowych i innych osób chcących pogłębić swoją wiedzę na temat działalności socjalnej, oraz osób pracujących w działach personalnych.

Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość poznać zasady funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Nabędą umiejętność praktycznego stosowania przepisów dotyczących ZFŚS aby w przyszłości uniknąć błędów.

Dowiedzą się jakich zapisów unikać w regulaminie, a jakie warto zamieścić, aby dostosować Regulamin ZFŚS do obowiązujących przepisów. Nabędą również wiedzę odnośnie nowych obowiązków jakie ciążą na pracodawcy i sankcji jakie grożą za ich zaniedbania.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Zasady gospodarowania ZFŚS oraz cel funkcjonowania działalności socjalnej;
2. Skąd wziąć środki na ZFŚS – nowe kwoty odpisu obowiązujące od stycznia 2021 r.
-pracownicy niepedagogiczni oraz emeryci i renciści niepedagogiczni – administracja;
-pracownicy pedagogiczni – nauczyciele oraz emeryci i renciści – różne przypadki;
-skąd pozyskiwać dodatkowe środki na ZFŚS;
3. Podstawy prawne regulujące zasady tworzenia zakładowej działalności socjalnej z uwzględnieniem najnowszych zmian;
4. Osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS:
-definicja gospodarstwa domowego i członka rodziny – aktualnych oraz byłych pracowników;
-pracownicy zatrudnieni u kilku pracodawców, a kwota wolna od podatku;
-uprawnienia małżonków zatrudnionych w twej samej jednostce, a ich dzieci;
-pracownicy przebywający na urlopach macierzyńskich, wychowawczych, bezpłatnych, interwencyjni, stażyści, nauczyciele uzupełniający etat – błędy najczęściej popełniane;
-czy istnieje możliwość korygowania grona uprawnionych ?
-czy istnieje możliwość korzystania ze świadczeń socjalnych przez członków rodziny po zmarłym pracowniku i byłym pracowniku – emerycie lub renciście?
-emeryci i renciści w kontekście funduszu – odpisy, weryfikacja wykazów, zakres uprawnień do korzystania z funduszu;
-emeryci i renciści – czy można im nie przyznać świadczenia z ZFŚS?
-objęcie opieką socjalną osób niebędących pracownikami danego zakładu – umowy zlecenia i o dzieło;
-konkubinaty;
-osoby przebywające na zasiłkach przedemerytalnych.
5. Świadczenia urlopowe – kiedy i komu przysługują ?
6. Metoda ustalania liczby zatrudnionych dla celów dokonania odpisu na ZFŚS – zmiana – pracownicy, których należy uwzględnić, a których nie należy brać pod uwagę przy naliczaniu odpisu;
7. Zakres działalności socjalnej z uwzględnieniem ostatnich zmian i konsekwencje nieprecyzyjnych zapisów w wewnętrznych regulaminach;
8. Problem finansowania zakładowych imprez integracyjnych i okolicznościowych;
9. Ustalenie kryteriów korzystania z ZFŚS – interpretacje organów kontroli i orzecznictwo Sądu Najwyższego;
10. Wysokość odpisu na ZFŚS w 2021 r.;
11. Zasady naliczania odpisu na ZFŚS:
-terminy i kwoty.
12. Preliminarz ZFŚS na 2021 r. – krok po kroku:
-termin zatwierdzenia preliminarza przychodów i wydatków ZFŚS;
13. Regulamin ZFŚS – procedura wydania, treść i wprowadzanie zmian do regulaminu:
-bowiązek konsultacji zmian ze związkami zawodowymi – terminy;
-wprowadzanie zmian do regulaminu w przypadku braku związków zawodowych;
-wybór przedstawiciela załogi pracowników – „męża zaufania”,
-w jakich przypadkach kierownik może sam zatwierdzić regulamin, pomimo funkcjonujących organów związkowych;
-kto zatwierdza świadczenie dla kierownika jednostki?
14. Komisje socjalne, jako organ opiniodawczy – obowiązek czy dowolność:
-skład i zasady tworzenia komisji socjalnych,
-regulamin komisji socjalnej,
-odpowiedzialność członków komisji socjalnej.
15. Czy można żądać od pracowników i członków ich rodzin zaświadczeń/oświadczeń i PIT po wejściu w życie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych – RODO;
16. Badanie sytuacji socjalnej osób uprawnionych, a ochrona danych osobowych (RODO) w świetle aktualnych przepisów i interpretacji UDO:
-problematyka ustalania przychodu/dochodu sytuacji życiowej, materialnej i rodzinnej – przykłady;
-dokumenty niezbędne do udokumentowania sytuacji życiowej, rodzinnej i finansowej pracownika;
-oświadczenie pracownika czy zaświadczenia z zakładów pracy członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym;
-rozdzielność majątkowa, a badanie sytuacji socjalnej;
-zbieranie dokumentów wrażliwych kontekście RODO.
17. Ochrona danych osobowych (RODO) , a badanie sytuacji życiowej, rodzinnej, i materialnej w kontekście PIT, zaświadczeń/oświadczeń;
18. Czy jest konieczna zgoda pracownika i członka rodziny na przetwarzanie danych osobowych w kontekście ZFŚS ?;
19. Przechowywanie dokumentacji związanej z ZFŚS – kategoria archiwalna wytwarzanych dokumentów;
20. Na podstawie jakich przepisów pracodawca może żądać przedstawienia zaświadczenia o dochodach członków rodziny;
21. Stanowisko organów kontroli w sprawie przechowywania dokumentów wrażliwych składanych przez osoby uprawnione.
22. Obowiązek przeglądu danych osobowych do celów ZFŚS – w jakim celu i w jakich terminach ?.
23. W jaki sposób udokumentować przegląd danych osobowych zbieranych do celów ZFŚS?
24. Czy 500+ można wliczać do dochodów/przychodów pracownika.
25. Konsekwencje nie złożenia dokumentów potwierdzających przychody/dochody pracownika.
26. Formy pomocy ze środków ZFŚS:
-rodzaje dopuszczalnych wydatków z ZFŚS i najczęściej popełniane błędy;
-wydatki niepodlegające finansowaniu z ZFŚS;
-warunki przyznawania i rodzaje pomocy rzeczowej, finansowej i materialnej:
* zapomogi socjalne,
* paczki okolicznościowe,
* bilety do kina teatru,
* zajęcia sportowo- rekreacyjne – problemy praktyczne,
-bony towarowe, karty podarunkowe i inne znaki uprawniające do wymiany na towary lub usługi – orzecznictwo sądów w tym zakresie, problem zaliczek na podatek dochodowy i składki ZUS,
-świadczenia na rzecz różnych form wypoczynku – czy i w jakim zakresie można finansować imprezy masowe? – interpretacja organów kontrolujących,
-finansowanie imprez okolicznościowych i integracyjnych – najczęstsze błędy,
-wczasy pod gruszą – problem dotyczący ilości dni urlopu – najczęstsze błędy;
-wycieczki indywidualne i grupowe, wczasy zagraniczne, zielone szkoły, obozy kolonie, kursy językowe, koła zainteresowań dla dzieci pracowników,
-wycieczki – różne interpretacje urzędów skarbowych.
27. Sposoby dokumentowania zdarzeń losowych, długotrwałej choroby i inne.
28. Tryb podejmowania decyzji o wykorzystaniu funduszu socjalnego:
-uprawnienia zakładowych komisji socjalnych;
-kompetencje związków zawodowych lub przedstawiciela załogi do reprezentowania pracowników w zakresie działalności socjalnej;
-kompetencje pracodawcy.
29. Kto zatwierdza przyznanie świadczenia z ZFŚS dla kierownika/dyrektora jednostki ?
30. Kwota wolna od podatku w 2021 r.
31. W jakich przypadkach i kiedy wydatki z ZFŚŚ podlegają opodatkowaniu i składkowaniu ?
32. Zasady udzielania pożyczek na cele mieszkaniowe:
-wnioski o udzielenie pożyczki;
-oprocentowanie pożyczek;
-zabezpieczenie spłaty udzielonej pożyczki mieszkaniowej – konsekwencje nieprecyzyjnych zapisów – najczęstsze błędy;
-konsekwencje przesunięcia lub zawieszenia spłaty pożyczki mieszkaniowej;
-umorzenie pożyczki, a konsekwencje podatkowe;
-śmierć pracownika, a niespłacona pożyczka.
33. Korekta preliminarza ZFŚS.
34. Korekta rocznego odpisu na ZFŚS.
35. Interpretacje ZUS w zakresie wypłat z ZFŚS:
-aktualne orzecznictwo w zakresie spraw wytoczonych przez ZUS pracodawcom,
-konsekwencje w przypadku nie zastosowania kryterium socjalnego przy przyznawaniu świadczeń z ZFŚS.
36. Dokonywanie potrąceń z ZFŚS:
-czy możliwe jest prowadzenie egzekucji komorniczej lub administracyjnej ze świadczeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przyznanych pracownikowi?,
-na jakiej podstawie komornik może dokonać potrąceń z zapomogi socjalnej lub/i losowej?,
-jakie elementy niezbędne powinien zawierać dokument od komornika lub innego organu egzekucyjnego, aby dokonać potrąceń z ZFŚS?,
37. Co oznacza nie roszczeniowy charakter przyznawanych świadczeń z Zakładowego Funduszu Socjalnego – kiedy wypłacone świadczenia z ZFŚS są roszczeniowe i wymagalne?.
38. Kto odpowiada za wypłaty z ZFŚS w jednostce obsługiwanej i obsługującej?
39. Odpowiedzialność z tytułu administrowania ZFŚS.
40. Nieprzestrzeganie kryteriów socjalnych – w jakich przypadkach składki ZUS i odsetki zapłaci pracodawca z własnej kieszeni?
41. Skutki przyznawania pracownikom świadczeń „w równej” wysokości.
42. Konsekwencje skarbowe, karne i dyscyplinarne z tytułu nieprawidłowości w administrowaniu funduszem – co grozi pracodawcy i w jakim przypadku? – orzecznictwo skarbowe i sądowe.
43. Pytania i odpowiedzi.

Praktyk z wieloletnim doświadczeniem. Pracowała na stanowisku głównego księgowego w państwowych wojewódzkich jednostkach budżetowych. Absolwentka Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu, studia podyplomowe – kierunek rachunkowość i kontroling – ukończyła na Wrocławskim Uniwersytecie Ekonomicznym,  ponadto jest absolwentką studiów socjologicznych. Od 2012 r. prowadzi własną Kancelarię Rachunkową i dodatkowo pracuje jako trener, wykładowca. Prowadzi szkolenia, wykłady i kursy – otwarte i zamknięte na terenie całej Polski dla sektora finansów publicznych. Współpracuje z wieloma ośrodkami szkoleniowymi oraz jednostkami  samorządowymi.

Autorka licznych opracowań i prezentacji miedzy innymi na temat: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, Inwentaryzacja, Rachunkowość budżetowa dla początkujących  i zaawansowanych, Kontrola zarządcza,  Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne ich klasyfikacja i inwentaryzacja, Zbywanie poprzez nieodpłatne przekazanie, sprzedaż, darowiznę zbędnych środków trwałych w jsfp,  Majątek trwały w jsfp – gospodarowanie i ewidencja w sytuacji pandemii, Bilans – czynności poprzedzające sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego i inne.

Przeprowadziła szkolenia dla urzędów miast i gmin, urzędów wojewódzkich i marszałkowskich, ministerstwa, urzędów skarbowych, izb skarbowych, ZUS, KRUS, sądów, nadleśnictwa, komend wojewódzkich i powiatowych straży pożarnej, szpitali, policji, centrów usług wspólnych, szkół, żłobków i przedszkoli, OHP, WUP, PUP, wyższych uczelni, spółek i prywatnych przedsiębiorców.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

UWAGA!

Przy zgłoszeniu do 20. grudnia cena szkolenia to jedyne 299 zł/os!

Przy zgłoszeniu do 10. stycznia cena szkolenia to jedyne 329 zł/os!

 

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o  platformę szkoleniową
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo

RES Edukacja s.c. zapewnia Trenera, materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

Miejsce

Szkolenie on-line
Polska + Google Map

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.