Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Zasiłki z ubezpieczenia społecznego – zasiłki chorobowe i macierzyńskie z uwzględnieniem ostatnich zmian

30 sierpnia_09:00 - 13:00

399zł(+VAT)

Termin: 30. sierpnia  Miejsce: ON-LINE Cena: 399 zł (+VAT)

,

Opiekun szkolenia
Katarzyna Wardzińska
tel. 792 210 125
e-mail: kwardzinska@res.edu.pl
AdresaciCelProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Na szkolenie zapraszamy pracowników działów kadrowo-płacowych, działów księgowości, biur rachunkowych, pracowników odpowiedzialnych za rozliczanie wynagrodzeń pracowników i zasiłków z ubezpieczenia chorobowego ZUS.

Zdobycie wiedzy dotyczącej teorii i praktyki dot. zasiłków z ubezpieczenia społecznego. Zapoznanie się z podstawowymi terminami i definicjami z zakresu m.in.: zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku opiekuńczego, zwolnień lekarskich e-ZLA, świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, świadczenia rehabilitacyjnego, podstawy wymiaru świadczeń.

1. Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy i zasiłek chorobowy:

• świadczenia chorobowe a okresy wypłaty,
• zmiana pracodawcy w trakcie roku,
• okres wyczekiwania i wyjątki od reguły,
• sytuacje , w których świadczenia chorobowe nie przysługują
• wysokość świadczeń chorobowych,
• zasady liczenia okresu zasiłkowego,

2. Świadczenie rehabilitacyjne:

• zasady ubiegania się i przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego,
• okres przysługiwania świadczenia rehabilitacyjnego,
• wysokość świadczenia i podstawa jego wymiaru,

3. Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego:

• zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego
• wysokość i warunki niezbędne do przyznania zasiłku,
• przypadki, w których świadczenia nie przysługują,

4. Zasiłek macierzyński i zasady jego wypłacania:

• zasiłek z tytułu urodzenia dziecka ,
• zasiłek oraz z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie ,
• zasiłek za okres urlopu macierzyńskiego , za okres urlopu rodzicielskiego,
• zasiłek za okres urlopu ojcowskiego,
• wymiary urlopów i warunki ich udzielania ,
• przerwanie pobierania zasiłku macierzyńskiego przez matkę,
• korzystanie przez ojca z zasiłku macierzyńskiego,
• możliwość skracania urlopu dodatkowego i rodzicielskiego ,
• możliwość dzielenia się urlopami z drugim z rodziców dziecka,
• podejmowanie pracy w czasie urlopu dodatkowego i rodzicielskiego,
• zasady ustalania okresu wypłaty zasiłku w przypadku urodzenia dziecka podczas urlopu wychowawczego ,
• wysokość zasiłku macierzyńskiego,
• okresu pobierania zasiłku ,
• wyrównanie zasiłku do 100% ,
• przekazywanie wypłaty do ZUS,
• zasiłek macierzyński dla osób niebędących pracownikami
• zasiłek macierzyński dla ojca w razie śmierci matki dziecka lub porzucenia przez nią dziecka
• zasiłek macierzyński dla ojca ,gdy matka dziecka jest niezdolna do samodzielnej egzystencji
• wypłata podwyższenia zasiłku macierzyńskiego w przypadku , gdy kwota netto zasiłku jest niższa od kwoty świadczenia rodzicielskiego,
• możliwość „odrodzenia urlopu rodzicielskiego”,
• wydłużanie urlopu rodzicielskiego w przypadku wykonywania pracy u swojego pracodawcy,
• wykorzystywanie urlopu ojcowskiego w częściach

5. Zasiłek opiekuńczy:

• krąg członków rodziny, nad którymi opieka uprawnia do zasiłku opiekuńczego,
• wysokość zasiłku i okres wypłaty,
• limity wypłaty,,
• opieka nad dzieckiem chorym i zdrowym
• przypadki, gdy zasiłek opiekuńczy nie przysługuje,

6. Szczegółowe zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń:

7. Dyskusja

Licencjonowany doradca podatkowy , doświadczony praktyk w dziedzinie finansów, rachunkowości, podatków, inwestycji, prawa. Absolwentka Wydziału Finansów i Inwestycji Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz kilkunastu kierunków  studiów podyplomowych  w zakresie finansów , doradztwa podatkowego, rachunkowości, audytu, kadr i płac , prawa karno-skarbowego, prawa gospodarczego i handlowego, międzynarodowych strategii podatkowych, prawa innych krajów, prawa spółek z udziałem Skarbu Państwa . Właścicielka dużej kancelarii prawno-podatkowej. Wpisana na listę Biegłych Rzeczoznawców w dziedzinie doradztwa podatkowego, posiada certyfikat Usługowego Prowadzenia Ksiąg Rachunkowych oraz wpis na listę Doradców Podatkowych , ukończone egzaminy na biegłego rewidenta, zaliczone egzaminy do Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Słuchacze cenią sobie jej szeroką wiedzę oraz umiejętność przystępnego, klarownego jej przekazywania.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj  .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

UWAGA!!

Przy zgłoszeniu do 16 sierpnia cena to jedyne 359zł/os!!

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

 

 

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.