Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Zasady udostępniania, odmowy udostępniania informacji publicznej oraz ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego.

17 maja_08:00 - 18 maja_15:00

529zł (+VAT)

Termin: 17- 18 maj Cena: 529zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Magda Rygorczuk
tel. 888 549 572
e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl

 

Program szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Dzień I

* Pre- test

Część I

a – część teoretyczna:

 1. Podstawy prawne udostępniania informacji publicznej.
 2. Definicja pojęcia „informacja publiczna”
 3. Podmioty zobowiązane do udostępniania informacji publicznej
 4. Podmioty uprawnione do uzyskania informacji publicznej
 5. Postępowanie w sytuacji wpływu wniosku niepodpisanego imieniem i nazwiskiem, jak postępować z wnioskami anonimowymi?
 6. Ograniczenia prawa do uzyskania informacji publicznej
 7. Kategorie informacji publicznej podlegające udostępnieniu
 8. Definicja pojęcia ” dokument urzędowy”
 9. Informacja prosta a informacja przetworzona.
 10. Osoba pełniąca funkcje publiczną , funkcjonariusz publiczny, sprawa publiczna, uzasadnienie szczególnej istotności dla interesu publicznego – praktyczne znaczenie pojęć.

b – część praktyczna / warsztat:

 1. Przykłady wniosków o udostępnienie informacji publicznej i zakwalifikowanie ich jako informacji prostej lub informacji przetworzonej.
 2. Ćwiczenie: kwalifikacja stanowisk i funkcji w administracji publicznej oraz zaliczenie ich do grupy osób pełniących funkcję  publiczną (każdy uczestnik szkolenia kwalifikuje zajmowane przez siebie stanowisko wg poznanych wcześniej kryteriów jako stanowisko osoby pełniącej funkcję publiczną bądź stanowisko nie spełniające tych kryteriów/ wraz z uzasadnieniem).
 3. Ćwiczenie: przykłady uzasadnień do wniosków o udostępnienie informacji publicznej przetworzonej (po wezwaniu organu udostępniającego) oraz próba uznania czy spełniają  kryterium „szczególnej istotności dla interesu publicznego”.

 

Część II

a – część teoretyczna:
10.Formy udostępniania informacji publicznej.
11.Postępowanie w sprawie udzielenia informacji publicznej w praktyce (na wniosek w formie pisemnej, telefonicznej, złożony drogą mailową).
12.Odmowa udostępnienia informacji publicznej ( przesłanki odmowy)

b – część praktyczna / warsztat:
4.Ćwiczenie kwalifikacja informacji – z katalogu podanych tabelarycznie informacji uczestnicy wybierają te , które powinny być udostępnione w trybie ustawy.
5. Procedura udostępnienia informacji publicznej od chwili złożenia wniosku do udostępnienia informacji
6.Procedura odmowy udostępnienia informacji publicznej  . W jakich sytuacjach powinna być wydana decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie o udzielenie informacji publicznej (przykłady). Przedstawienie  niezbędnych elementów decyzji administracyjnej, a następnie przygotowanie przez uczestników uzasadnienia do decyzji odmawiającej udostępnienia informacji publicznej, do podanego przez trenera konkretnego wniosku.

 

c – część teoretyczna

13.Terminy związane z udostępnianiem informacji publicznej

 1. Instrumenty prawne służące wnioskodawcy w przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej (odwołanie, wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy , skarga do sądu administracyjnego , powództwo do sądu powszechnego)

15.Instrumenty prawne przysługujące wnioskodawcy w przypadku braku odpowiedzi na wniosek lub odpowiedzi udzielonej po terminie wyznaczonym ustawą

16.Pojęcie ” bezczynności organu”

17. Opłaty za udostępnienie informacji publicznej


d- część praktyczna / warsztat
7.
Ćwiczenie – obliczanie terminów , przypomnienie zasad obliczania terminów w postępowaniach administracyjnych. Zasady liczenia terminów w dniach , tygodniach , miesiącach , latach. Uczestnicy otrzymują kalendarz z zaznaczonymi dniami wolnymi od pracy w danym roku oraz wykaz kilkunastu dat początkowych zdarzenia. Zadaniem uczestników będzie wskazanie ostatniego dnia na dokonanie określonej czynności.

Dzień II

* Omówienie wyników Pre- testu z I dnia szkolenia


Część I

a- część teoretyczna:

1.Jakie informacje publiczne muszą być udostępniane w BIP

 1. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w administracji samorządowej i w sektorze służby cywilnej jako informacja publiczna.
 2. Jak długo można przetwarzać dane kandydatów , z którymi nie została podpisana umowa o pracę , jak długo wyniki naboru powinny być publikowane w BIP i w jakim zakresie. Jak postępować z aplikacjami kandydatów, które zostały złożone lub przesłane mailem poza procedurą konkursową.
 3. „Prawo do ochrony własnego wizerunku” w kontekście udostępniania informacji publicznej (wizerunek a ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
 4. Zamieszczanie wizerunku pracownika na identyfikatorze i w BIP (czy potrzebna zgoda pracownika).
 5. Procedury przeglądu danych zamieszczanych w BIP i ich usuwanie. Jak przestrzegać zasady ograniczenia czasowego wynikającej z RODO.

b – część praktyczna / warsztat

1.Analiza wybranych decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawach dotyczących zamieszczania informacji publicznej w BIP

 

Część II

a – część teoretyczna:

6.Pojęcie ” informacji sektora publicznego”
7.Informacja sektora publicznego a informacja publiczna
8.Pojęcie ” ponownego wykorzystania „, użytkowy charakter ponownego wykorzystania
9.Podmioty zobowiązane do udostępniania lub przekazywania informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystania
10.Wyłączenie stosowania przepisów ustawy
11.Podmioty uprawnione do ponownego wykorzystania informacji publicznej ( „użytkownicy”)
12.Ograniczenie prawa do ponownego wykorzystania informacji ( przesłanki- tajemnice ustawowo chronione , informacje niejawne ,prywatność osoby fizycznej, tajemnica przedsiębiorcy)
13.Zasady udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystania

 

b- część praktyczna / warsztat:
2. Ćwiczenie : uczestnicy otrzymują opis dwóch różnych sytuacji , w których uzyskana  informacja publiczna jest wykorzystywana powtórnie przez wnioskodawcę. Zadaniem uczestników jest podjęcie decyzji , w którym z tych przypadków powinien być złożony wniosek w trybie ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego

 

c – część teoretyczna:

14.Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego a realizacja zadania publicznego
15.Określenie warunków ponownego wykorzystania informacji : możliwość czy obowiązek?
16.Prawo własności intelektualnej przyznane podmiotowi publicznemu jako przesłanka ograniczenia ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego ( ponowne wykorzystanie fotografii  zamieszczanych na stronach www urzędów administracji publicznej)
17. Ponowne wykorzystanie informacji o osobach pełniących funkcje publiczne
18. Niezbędne elementy wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej
19. Postępowanie w przypadku złożenia przez wnioskodawcę wniosku wadliwego
20. Obowiązki podmiotu zobowiązanego po rozpatrzeniu wniosku  o ponowne wykorzystanie informacji
21. Opłaty za udostępnienie informacji publicznej do ponownego  wykorzystania
22. Odmowa udostępniania informacji sektora publicznego (przesłanki)
23. Jak interpretować pojęcie ” nieproporcjonalne działania przekraczające proste czynności”
24. Ustawa o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego oraz ustawa o dostępie do informacji publicznej a KPA

d-część praktyczna / warsztat:
3.Ćwiczenie : uczestnicy zapoznają się z dwoma różnymi wnioskami o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego i podejmują decyzję, jaki będzie tryb postępowania w sprawie ( udzielenie informacji bez warunków , udzielenie informacji z przedstawieniem  warunków / oferta/, decyzja odmowna )* Post- test  i omówienie wyników

 

Uwaga : 1.Elementy warsztatowe  szkolenia mogą być realizowane także  poprzez włączenie ich do części wyodrębnionej w programie jako ” część teoretyczna”.

 1. Całość materiału jest przygotowana m.in. w oparciu o orzecznictwo sadów administracyjnych a przykłady orzeczeń są przedstawiane  na bieżąco w trakcie zajęć

 

 

Specjalista   z  zakresu procedur administracyjnych (KPA), ochrony danych osobowych, informacji publicznej, profesjonalnej obsługi klienta  i zintegrowanych systemów zarządzania. Realizator wielu unijnych programów, m.in.: „ Expert – Urzędnik”, „ Nowoczesny Urząd”, „Urząd na miarę Europy”, . Doświadczony samorządowiec- praktyk , szkolący  pracowników administracji  publicznej na terenie całego kraju( urzędy marszałkowskie, starostwa powiatowe, urzędy miast i gmin i ich jednostki organizacyjne,   )  . Rocznie przeprowadza ok.120-200  szkoleń, na których przeszkolonych zostaje ok.1500-2000 osób

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj  .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

 

Przy zgłoszeniu do 26 kwietnia 2021r. cena szkolenia to jedyne 499 zł/os


SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o  platformę szkoleniową
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.