Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Zarządzanie zasobem mieszkaniowym- szkolenie online

10 grudnia 2020_09:00 - 15:00

259zł (+VAT)

Termin: 10 grudnia  Miejsce: ON-LINE Cena: 259 zł (+VAT)

,

Opiekun szkolenia
Magda Rygorczuk
tel. 888 549 572
e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl

 

AdresaciProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Szkolenie adresowane jest do:
-podmioty biorące udział w szkoleniu:
– gminy, zakłady komunalne i inne jednostki samorządu terytorialnego  zajmujące się problematyką mieszkaniową – — ew. TBS-y zarządzający zasobem mieszkaniowym.

Program szkolenia

– ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie   gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( tekst jednolity: Dz. U 2020r. poz. 611)

– oraz uchwał rad gmin w sprawie:

 1. wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy i
 2. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

– Kodeks cywilny –  wybrane zagadnienia.

– Kodeku postępowania cywilnego –wybrane zagadnienia.

1. Wstęp do ustawy o ochronie praw lokatorów,….. . w tym w szczególności::

–  kogo dotyczy,
–  wyłączenia,
–  najemcy : z umowy lub z ustawy – dokonywanie zmian w dokumentacji,
– lokale będące w dyspozycji określonych organów, a będące własnością gminy,
– eksmisja z lokalu a tytuł prawny do lokalu,
– wyjaśnienie niektórych pojęć  np. : zamieszkiwanie (jako jeden z warunków przy ubieganiu się o lokal mieszkalny, przy  wypowiadaniu umów z powodu niezamieszkiwania w lokalu czy też przy wstąpieniu w stosunek najmu), niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe, pojęcie dochodu: przy ubieganiu się o lokal mieszkalny i przy ubieganiu się o  obniżkę czynszu, korespondencja –  chwila złożenia i skuteczność, wartość odtworzeniowa, terminy przedawnienia roszczeń majątkowych, miejscowość pobliska  itp.

2. Prawa i obowiązki właścicieli i lokatorów.

–  umowy najmu:

 1. a) na czas nieokreślony ( wymogi do jej zawarcia),
 2. b) najem socjalny lokalu (obligatoryjne i fakultatywne  uprawnienia  do zawarcia takiej umowy, oferta i jej skuteczność w zakresie wygaśnięcia obowiązku dostarczenia lokalu i płacenia odszkodowania na rzecz właściciela lokalu , przedłużanie umów, realizacja orzeczeń sądowych wydanych przed 21.04. 2019 r.  ),
 3. c) na lokal zamienny (  w związku z koniecznością naprawy lokalu, koniecznością remontu lub rozbiórki budynku,  nadmetrażem oraz w związku z art. 21 ust. 4 i 5 ustawy).
 4. d) na czas stosunku pracy,
 5. e) na pomieszczenia tymczasowe – wymogi do zawarcia takiej umowy, przedłużanie umów itp.,

–  prawa i obowiązki stron stosunku najmu,
–  kaucje (sposób rozliczania w zależności od okresu czasu w jakim została wpłacona,
–  czynsze i opłaty niezależne od właściciela, weryfikacja dochodów,
–  wypowiedzenie stosunku prawnego przez wynajmującego i najemcę, negocjacje stron stosunku prawnego co do rozwiązania umowy najmu oraz wytoczenie powództwa  o rozwiązanie przez sąd stosunku prawnego przez wynajmującego, właściciela innego lokalu,  czy też współlokatora,
–  udział gminy w sprawach sądowych o opróżnienie lokalu
–  odszkodowania:

 1. a) z tytułu zamieszkiwania w lokalu bez tytułu prawnego przy uwzględnieniu osób mających uprawnienie do lokalu socjalnego i  zamiennego, jeżeli sąd orzekł o wstrzymaniu wykonania opróżnienia lokalu do czasu dostarczenia im takiego lokalu,
 2. b)  roszczenia odszkodowawcze od gminy  z tytułu nie dostarczenia lokalu socjalnego  osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku sądowego  – udowodnienie szkody, przedawnienie roszczeń o naprawienie szkody,

–  zamiana lokali.

 3. Sprawy dotyczące najmu wynikające z przepisów Kodeksu cywilnego.

– prawa i obowiązki stron w razie zbycia rzeczy najętej w czasie trwania najmu     (zbycie budynku lub lokali w budynku – sytuacja prawna m.in. najemców),

–  prawa małżonków i rozwiedzionych małżonków ( w tym:  omówienie tej problematyki począwszy od przepisów Kodeksu zobowiązań o najmie lokali, wydanych na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 27 X 1933 roku do obecnej chwili –najemcy z ustawy i najemcy z umowy),

wstąpienie w stosunek najmu po śmierci najemcy.
–  odpowiedzialność za zapłatę czynszu i innych należnych opłat,
–  inne sprawy , które nie zostały objęte ustawą o ochronie praw lokatorów a mające odzwierciedlenie w przepisach Kodeksu cywilnego.

4. Sprawy uregulowane przepisami Kodeksu postępowania cywilnego oraz przepisami wykonawczymi w tym :

–  sprawa pomieszczeń tymczasowych,
– tryb postępowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia, m.in. sprawy związane z wnioskiem komornika o wszczęciu egzekucji, sprawa dot. orzeczeń sądowych zapadłych przed 16 listopada 2011 r., w których brak wskazania przyczyn eksmisji, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów i po tej dacie, usunięcie ruchomości itp.,
–  problematyka związana z  żądaniem przez powoda ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego czy też prawa.
– prawo do noclegowni, schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe.

6.Orzecznictwo Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego w  ww. sprawach.

Przy omawianiu w/w  zagadnień zostanie jednocześnie zwrócona uwaga na  zapisy    uchwał rad gmin.  

 

HB – prawnik ze specjalizacją gospodarka mieszkaniowa. Praktyk,  były wieloletni Naczelnik  Wydziału Mieszkalnictwa w  Ministerstwie  – legislator, uczestnik prac Komisji sejmowych.  Znany i ceniony szkoleniowiec.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj  .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

 

Przy zgłoszeniu do 19 listopada 2020 cena szkolenia to 229 zł/os.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

(Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Burak i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
• w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
• do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.