Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Zarządzanie samorządowym zasobem nieruchomości

21 lutego_09:00 - 13:00

319zł (+VAT)

Termin: 21. lutego 2021  Miejsce: on-line Cena: 319zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Elwira Grygorczuk
tel. 518 192 393
e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl
Program szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

1.Gospodarowanie a zarządzanie nieruchomościami.
1.1.Porównanie pojęć gospodarowanie (gospodarka) a zarządzanie nieruchomościami.
1.2.Cele i zadania gospodarowania nieruchomościami.
1.3.Cele i zadania zarządzania nieruchomościami.
1.4.Zarządzanie i obrót nieruchomościami w kontekście toczących się postępowań o stwierdzenie nieważności orzeczenia o przejęciu nieruchomości, zwrot wywłaszczonej nieruchomości lub innych postępowań reprywatyzacyjnych oraz ewentualne roszczenia związane z zagospodarowaniem (zbyciem) nieruchomości w trakcie tych postępowań.

2.Pojęcie i podział zasobów nieruchomości.
2.1.Zasoby nieruchomości Skarbu Państwa.
2.2.Zasoby nieruchomości gminnych.
2.3.Zasoby nieruchomości powiatowych.
2.4.Zasoby nieruchomości wojewódzkich.
2.5.Nieruchomości, które nie wchodzą w zasób nieruchomości.
2.6.Zasoby nieruchomości SP, gminnych, powiatowych, wojewódzkich a Krajowy Zasób Nieruchomości.
2.7.Co oznacza pojęcie gospodarowania zasobem nieruchomości.
2.8.Plan wykorzystania zasobu, definicja i zawartość planu.
2.9.Tworzenie planu wykorzystania zasobu, formy planu.
2.10.Źródła danych do sporządzenia planu, wykorzystanie nowoczesnych narzędzi do stworzenia planu oraz jego prowadzenia.
2.11.Okres na jaki jest sporządzany plan i skutki jakie wywołuje jego utworzenie i wdrożenie.

3.W jaki sposób racjonalnie gospodarować zasobem jednostek samorządu terytorialnego – możliwości i procedury wynikające z ustawy o gospodarce nieruchomościami, kodeksu cywilnego oraz przepisów szczególnych.
3.1.Uchwały o gospodarowaniu.
3.2.Sprzedaż nieruchomości, oddawanie w użytkowanie wieczyste, oddanie w posiadanie zależne.
3.3.Zawieranie umów cywilnoprawnych ze szczególnym uwzględnieniem umów dzierżawy, najmu i użyczenie, w tym rodzajów i zasadności stosowania zabezpieczeń wykonania umów (kaucje, kary umowne itp.),
3.4.Podstawy prawne i praktyczne aspekty dziedziczenia umów cywilnoprawnych w świetle przepisów ustaw kc. ugn i usg.,
3.5.Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd.
3.6.Przekazywanie nieruchomości na cele szczególne.
3.7.Ustalanie sposobu i terminów zagospodarowania nieruchomości gruntowych
3.8.Ceny, opłaty i rozliczenia za nieruchomości, waloryzacja opłat z różnych tytułów, rola operatów szacunkowych.
3.9.Prawidłowa gospodarka lokalami komunalnymi. Zadania gminy w zakresie zarządzania mieniem komunalnym.
3.10.Podziały nieruchomości gminnych.
3.10.1.Podziały w tzw. w trybie rolnym a podziały zatwierdzane decyzjami administracyjnymi;
3.10.2.Strony postępowania o podział nieruchomości, opiniowanie (postanowienie administracyjne) podziału, treść decyzji administracyjnej zatwierdzającej projekt podziału, jakie elementy powinna zawierać mapa z projektem podziału?
3.10.3.W jaki sposób i jakim trybem podzielić nieruchomość położoną na terenach objętych różnymi funkcjami w planie?
3.10.4.Limit powierzchniowy 0,3000 ha ograniczający podziały nieruchomości ujęty w Ustawie o gospodarce nieruchomościami;
3.10.5.Tryb postępowania przy wydzielaniu działek pod drogi publiczne.
3.10.7.Co oznacza termin „dostęp do drogi publicznej”?
3.10.8.Wydzielenia nieruchomości pod tzw. cel publiczny.
3.10.Opłaty adiacenckie z różnych tytułów w gospodarowaniu nieruchomościami.
3.10.Prawo pierwokupu a pierwszeństwo w zakupie nieruchomości.
3.10.Wywłaszczanie nieruchomości i odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości, zwrot wywłaszczonych nieruchomości.
3.10.Najczęstsze nieprawidłowości w zakresie gospodarki jst i SP nieruchomościami stwierdzane w trakcie kontroli regionalnych izb obrachunkowych.

4.Sposoby pozyskiwania nieruchomości do zasobu gminnego, powiatowego, wojewódzkiego i Skarbu Państwa – m.in. komunalizacja, wywłaszczenie, nabycie na drodze cywilno-prawnej.

5.Modele zarządzania zasobem nieruchomości gminy (model bezpośredni, pośredni, zleceniowy).
5.1.Omówienie każdego z modeli ze wskazaniem ich mocnych i słabszych stron.
5.2.Dopasowanie modelu do danej jst.

6.Nadzór organów gminy nad wykorzystywaniem gminnego zasobu nieruchomości.
6.1.Kompetencje organów.
6.2.Sprawozdawczość i bieżący nadzór.
6.3.Rozliczanie umów.
6.4.Przegląd form nadzoru, ich skuteczności, sposobu wykonywania itd.

7.Odpowiedzialność funkcjonariuszy publicznych w zakresie zarządzania mieniem komunalnym.
7.1.Odpowiedzialność dyscyplinarna i karna.
7.2.Odpowiedzialność cywilna (w tym majątkowa).
7.3.Ubezpieczenia od odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych.

8.Prawidłowe ewidencjonowanie mienia gminnego – ewidencja nieruchomości (zawartość, forma, wykorzystanie danych z innych źródeł i in.), opis nieruchomości, dokumentowanie etc.

 

Trener jest czynny zawodowo od początku lat dziewięćdziesiątych ub. wieku. Z wykształcenia, praktyki i zamiłowania mgr inż. geodezji i kartografii. Od 2004r. związany zawodowo z samorządem lokalnym i administracją publiczną. W latach 2004 – 2010 kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w jednym z urzędów miejskich Aglomeracji Wrocławskiej, wcześniej praktyka zdobyta w dużej firmie projektowej Gazoprojekt S.A. Obecnie pełni funkcję geodety powiatowego. Udział w przyciągnięciu do gminy licznych inwestorów polskich i zagranicznych, udział w ich obsłudze i ulokowaniu podobszaru Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz współpraca z nią. Współpraca z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych w latach 2004 – 2010, Agencją Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rozwoju gospodarczego samorządów.  Wieloletnia praktyka w gospodarowaniu nieruchomościami gminnymi oraz w dziedzinie geodezji i kartografii. Również w ramach własnej działalności gospodarczej. Przeprowadzone szkolenia dla administracji samorządowej w różnych lokalizacjach. Szereg ukończonych szkoleń i kursów (np. związanych z inwestycjami japońskimi w Polsce, na temat parków technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości, klastrów innowacyjnych i platform technologicznych, zarządzanie przez jakość – TQM ,Total Quality Managment). Obecnie również Członek Zarządu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego z siedzibą w Głogowie.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

UWAGA!

Przy zgłoszeniu do 07. lutego cena szkolenia to 299 zł/os!

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

Miejsce

Szkolenie on-line
Polska

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.