Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

ZARZĄDZANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY NA PODSTAWIE PRZEPISÓW USTAWY I UCHWAŁ RADY GMINY. ORZECZNICTWO

22 kwietnia_09:00 - 15:00

329zł(+VAT)

Termin: 22. kwietnia  Miejsce: online Cena: 329 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Katarzyna Wardzińska
tel. 888 549 572
e-mail: kwardzinska@res.edu.pl
AdresaciProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Gminy, zakłady komunalne i inne jednostki samorządu terytorialnego zajmujące się problematyką mieszkaniową – — ew. TBS-y zarządzający zasobem mieszkaniowym.

1. Omówienie podstawowych pojęć występujących w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego:
a. zamieszkiwanie,
b. tytuł prawny do lokalu,
c. korespondencja – skuteczność,
d. egzekucja z lokalu a tytuł prawny do lokalu,
e. niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe,
f. najemcy z umowy i najemcy z ustawy,
g. inne pojęcia.

2. Zadania gminy.

3. Prawo osób zamieszkujących na terenie gminy w zakresie ubiegania się o lokal na czas nieoznaczony i najem socjalny lokalu.
a. kwestia dochodów gospodarstwa domowego,
b. sprawy dotyczące niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych,
c. omówienie kwestii braku tytułu prawnego do lokalu.

4. Prawa i obowiązki stron stosunku najmu.
a. umowa najmu na czas nieoznaczony,
b. umowa najmu socjalnego lokalu,
c. umowa najmu pomieszczenia tymczasowego,
d. umowy najmu dot. lokali zamiennych,
e. umowy najmu w związku z zamianą lokali,
f. oferta jako propozycja zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu ( jej skuteczność , sytuacja prawna osób zamieszkałych w innym lokalu niż lokal właściciela w oczekiwaniu na ofertę itp.),
g. prawa i obowiązki właścicieli i lokatorów w związku z oddaniem w najem lokalu,
h. kaucje,
i. czynsze i opłaty niezależne od właściciela w tym: obniżki czynszu, weryfikacja dochodów , wywiad środowiskowy itp.,
j. pozbawienie tytułu prawnego do lokalu przez wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy,
k. odszkodowania od byłych lokatorów z tytułu bezumownego zamieszkiwania przed i po orzeczeniu sądu orzekającego eksmisję z lokalu,
l. odszkodowania płacone przez gminę na rzecz wierzycieli.

5. Uchwały rad gmin w sprawie wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy i zasad wynajmowania lokali i pomieszczeń tymczasowych.
Przy omawianiu poszczególnych zagadnień będzie zwrócona uwaga na wprowadzone nowelizacje do ustawy o ochronie praw lokatorów,… dokonane :
– ustawą z dnia 13 czerwca 2019r.o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw,
– ustawą z dnia 10 grudnia 2020r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa,
– oraz ustawą z dnia 28 maja 2021r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw.

6. Sprawy dotyczące najmu wynikające z przepisów Kodeksu cywilnego.
a. prawa i obowiązki stron w razie zbycia rzeczy najętej w czasie trwania najmu (zbycie budynku lub lokali w budynku – sytuacja prawna m.in. najemców),
b. wstąpienie w stosunek najmu po śmierci najemcy,
c. prawa małżonków i rozwiedzionych małżonków ( w tym: szczegółowe omówienie tej problematyki począwszy od przepisów Kodeksu zobowiązań o najmie lokali, wydanych na
podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 27 X 1933 r. – Kodeks zobowiązań do obecnej chwili – prawa nabyte),
d. odpowiedzialność za zapłatę czynszu,
e. przedawnienie roszczeń majątkowych,
f. inne sprawy , które nie zostały objęte ustawą o ochronie praw lokatorów a mające odzwierciedlenie w przepisach Kodeksu cywilnego.

7. Sprawy uregulowane przepisami Kodeksu postępowania cywilnego oraz przepisami wykonawczymi w tym :
a. sprawa pomieszczeń tymczasowych:
b. tryb postepowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia, m.in. sprawy związane z wnioskiem komornika o wszczęciu egzekucji, sprawa dot. orzeczeń sądowych,
zapadłych przed 16 listopada 2011 r., w których brak wskazania przyczyn eksmisji, o których mowa w art. 17 ust. 2 ustawy o ochronie praw lokatorów i po tej dacie, usunięcie ruchomości itp.,
c. problematyka związana z żądaniem przez powoda ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego czy też prawa,
d. prawo do schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe.

8. Orzecznictwo sądowe.

Udzielanie odpowiedzi na pytania – w trakcie wykładu.

HB – prawnik ze specjalizacją gospodarka mieszkaniowa. Praktyk,  były wieloletni Naczelnik  Wydziału Mieszkalnictwa w  Ministerstwie  – legislator, uczestnik prac Komisji sejmowych.  Znany i ceniony szkoleniowiec.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj  .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

OMÓWIENIE ZMIAN dokonanych ustawą z dnia 10 XII 2020r. O ZMIANIE NIEKTÓRYCH USTAW WSPIERAJĄCYCH ROZWÓJ MIESZKALNICTWA – wejście w życie : 1.07. 2021r.

Przy zgłoszeniu do 08. kwietnia  2022r. cena szkolenia to 299 zł/os.
Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

-Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
-W oparciu o  platformę szkoleniową;
-Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
-Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.