Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Efektywne zarządzanie zadrzewieniami i terenami zieleni w kontekście różnych aktów prawnych oraz form ochrony przyrody

28 lutego_09:00 - 13:00

269zł

Termin: 28. luty Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena: 269 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Katarzyna Zajkowska 
tel. 798 301 781
e-mail: kzajkowska@res.edu.pl 
AdresaciCelKorzyściProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Adresaci:

pracownicy samorządowi (gmin, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich), pracownicy spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, pracownicy zarządów dróg (wojewódzkich, powiatowych i gminnych), kolei, konserwatorzy zabytków, pracownicy parków krajobrazowych, samorządowych kolegiów odwoławczych, zakładów energetycznych, inwestorzy, architekci krajobrazu.

Uczestnicy szkolenia otrzymują:

Omówione przepisy ustawy o ochronie przyrody w zakresie usuwania drzew oraz wybranych zagadnień z zakresu form ochrony przyrody; omówione najczęściej spotykane problemy, spis wybranego orzecznictwa,  szablony wniosków i przykładowych decyzji.

Cel: Poznanie aktualnie obowiązujących uregulowań prawnych dot. usuwania drzew, w kontekście przepisów z zakresu form ochrony przyrody. Główny nacisk zostanie położony na problem: jak rozpatrywać wnioski o usunięcie drzew, aby nie naruszać przepisów z zakresu form ochrony przyrody, a wydawane rozstrzygnięcia były wykonalne.

Na szkoleniu uzyskają Państwo odpowiedzi m.in. na następujące pytania:
• Po co należy chronić drzewa?
• Jakie elementy musi zawierać zgłoszenie, wniosek i zezwolenie na usunięcie drzew?
• Kiedy i jak można wydać decyzje sprzeciwiająca się usunięciu drzew?
• Czy zgoda właściciela powinna być zawsze dołączana do wniosku?
• Czy do wniosku zawsze powinien być dołączony plan nasadzeń? Jak powinien wyglądać?
• Kiedy można usuwać drzewa bez zezwolenia?
• Czy opłata za usunięcie drzew jest pobierana zawsze?
• Kiedy można odmówić wydania zezwolenia na usunięcie drzew?
• Jak ustalać opłatę w przypadku drzew wielopniowych, z których kilka pni ma obwody nie kwalifikujące się do naliczenia opłaty w rozumieniu ustawy?
• Jak ustalić opłatę w przypadku drzew wielopniowych, z których niektóre pnie są złamane i suche?
• Czy zezwolenie na usunięcie drzew może być przeniesione na inny podmiot?
• Jak powinna wyglądać procedura wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym?
• Jak postępować w przypadku, gdy zagrażające upadkiem drzewo rośnie na działce o nieuregulowanym stanie prawnym, co robić w takiej sytuacji?
• Jak powinna wyglądać procedura w przypadku usuwania drzew z rodzinnych ogrodów działkowych?
• Nasadzenia zastępcze – jak postąpić, jeśli właściciel sprzedał działkę?
• Jak określić kompensację przyrodniczą?
• Czy nasadzenia mogą być w innym miejscu niż usuwane drzewa?
• Jak postąpić w przypadku nieużytkowanej działki rolnej, na której wyrósł las?
• Decyzje bez naliczania opłat – czy rekompensatą za usunięcie drzew mogą być krzewy nasadzone w odpowiednich ilościach?
• Czy i kiedy można zwolnić rolnika z opłaty za wycinkę drzew na gruntach rolnych?
• Kiedy można usunąć podtopione drzewa z obszaru objętego programem Natura 2000?
• Jak postępować ze sprawami wszczętymi na starych przepisach?
• Jak naliczyć karę administracyjną za drzewa usunięte przed wejściem w życie nowych przepisów?
• Czy zawsze należy nakładać i pobierać kary za usunięcie drzew bez zezwolenia?
• Jak postępować w sprawie usuwania drzew na gruntach rolnych, objętymi dopłatami?
• Czy można przycinać gałęzie drzewa, które zacieniają mieszkanie?
• W jakim zakresie można teraz przycinać koronę drzew?
• Czy można wydać zezwolenie na usunięcie drzewa, które jest pomnikiem przyrody?
• Czy można wydać zezwolenie na usunięcie drzewa, na którym są gniazda gawronów?
• Czy można usuwać drzewa, na których są nieużytkowane gniazda ptaków?
• W jaki sposób usuwać drzewa w parkach krajobrazowych i na obszarach chronionego krajobrazu?
• Co powinno być pierwsze: pozwolenie na budowę czy zezwolenie na usunięcie drzew?
• Czy usuwając drzewo na podstawie zgłoszenia będzie możliwe prowadzenie działalności gospodarczej?
• Jak usunąć drzewa na terenie zabytkowym?
• Kto wydaje zezwolenia na usunięcie drzew na terenach zamkniętych?
• W jaki sposób można usuwać drzewa na podstawie ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących?
• Czy zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego można skutecznie chronić drzewa?
• Czy przepisy ustawy o transporcie kolejowym wystarczą, aby usuwać drzewa rosnące wzdłuż torów?

I. Funkcje zadrzewień
II. Przepisy prawne kształtujące zarządzanie terenami zieleni i zadrzewieniami
1. Ustawa o ochronie przyrody, Prawo wodne, ustawa o drogach publicznych, ustawa o transporcie kolejowym, ustawa o ochronie zabytków, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących
III. Zarządzanie zadrzewieniami, a formy ochrony przyrody
1. Usuwanie drzew na terenie obszarowych form ochrony przyrody, m.in. w parkach krajobrazowych i na obszarach chronionego krajobrazu
2. Ochrona gatunkowa
3. Pomniki przyrody
IV. Usuwanie drzew na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody
1. Strony postępowania
2. Kompetencje organów wydających zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów
3. Odstępstwo od obowiązku uzyskania zezwolenia
4. Obowiązek dokonania zgłoszenia
 Wymogi dotyczące zgłoszenia wynikające z ustawy o ochronie przyrody i kodeksu postępowania administracyjnego
 Ograniczenie w przeznaczaniu nieruchomości na cele gospodarcze
 Sprzeciw
5. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
 Wymogi wynikające z ustawy o ochronie przyrody i kodeksu postępowania administracyjnego
 Braki formalne wniosku i procedura ich usuwania
 Postępowanie dowodowe (środki dowodowe, terminy, uzupełnianie braków merytorycznych)
6. Decyzja na usunięcie drzew
 Zakres
 Decyzje warunkowe
 Terminy usuwania drzew
 Kompensacja przyrodnicza
 Uzgodnienia
7. Opłaty za usunięcie drzew lub krzewów
 Naliczanie opłat
 Terminy dotyczące opłat
 Niepobieranie opłat
8. Zabiegi pielęgnacyjne w obrębie drzew
9. Administracyjne kary pieniężne
 Przesłanki wydania decyzji nakładającej karę
 Naliczanie kar
 Terminy dotyczące kar
 Częściowe lub całkowite umorzenie nałożonej kary administracyjnej
 Stan wyższej konieczności
10. Usuwanie drzew na podstawie ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu
i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących
V. Nadzwyczajne tryby wzruszania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów i nakładającej administracyjną karę pieniężną
W trakcie trwania szkolenia zostaną omówione sposoby rozwiązywania problemów najczęściej spotykanych. Zostaną udzielone także odpowiedzi na bieżąco zadawane pytania.

Pracownik Departamentu Zarządzania Zasobami Przyrody w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (od 9 lat). Posiada doświadczenie w zakresie stosowania przepisów związanych z ochroną terenów zieleni i zadrzewień, ochroną gatunkową, gatunków obcych inwazyjnych, kodeksu postępowania administracyjnego, procesu legislacyjnego (przygotowanie projektów rozstrzygnięć administracyjnych w I i II instancji, udzielanie interpretacji prawnych i opinii). Od 2015 r. prowadzi szkolenia m.in. dla pracowników organów administracji rządowej i samorządowej, chirurgów drzew oraz inwestorów z zakresu usuwania drzew.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na res@res.edu.pl

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.