Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Zamówienia publiczne powyżej 130 000 zł w 2021 r.

15 października 2021_09:00 - 13:00

299(+VAT)

Termin: 15 październik  Cena: 299zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Magda Rygorczuk
tel. 888 549 572
e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl
Program szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

I. SYSTEMATYKA NOWEJ USTAWY
1.Zamówienia klasyczne i subsydiowane,
2. Zamówienia sektorowe,
3. Zamówienia z dziedziny obronności i bezpieczeństwa.
4. Progi w zamówieniach publicznych:
5. Zamówienia krajowe,
6. Zamówienia unijne
II. ZASADY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ
1. Zasada równego  traktowania i uczciwej konkurencji,
2. Przejrzystość postępowania,
3. Proporcjonalność w zamówieniach publicznych,
4. Uzyskiwanie najlepszej jakości w ramach posiadanych środków,
5. Uzyskiwanie najlepszych efektów zamówienia,
6. Bezstronność i obiektywizm osób wykonujących czynności związanych z zamówieniem publicznym.
7. Jawność postępowania,
8. Pisemność postępowania z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie.
9. Komunikacja zamawiającego z wykonawcami.
10. Dokumentowanie postępowania.
III. ZAMAWIAJĄCY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Bezstronność osób przygotowujących postępowanie, wykonujących czynności w postępowaniu, udzielających zamówienia oraz sposób dokumentowania ich bezstronności,
2. Pomocnicze działania zakupowe – zasady powierzania czynności podmiotom zewnętrznym.
IV. WYKONAWCA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.
1. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Okoliczności wykluczające wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Korzystanie z zasobów innych wykonawców
V.PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Plan postępowań o udzielenie zamówienia,
2. Analiza potrzeb i wymagań,
3. Opis przedmiotu zamówienia,
4. Oszacowanie wartości zamówienia,
5. Wybór trybu postępowania o udzielenie zamówienia:
6. Tryby w postępowaniu krajowym (o wartości mniejszej niż próg unijny),
7. Tryby w postępowaniu unijnym (o wartości większej niż próg unijny)
8. Opracowanie specyfikacji warunków zamówienia / opisu potrzeb i wymagań
9. Przygotowanie zaproszenia do udziału w postępowaniu.
VI. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Zasady opisywania przedmiotu zamówienia w przypadku dostaw lub usług.
2. Zasady opisywania przedmiotu zamówienia  w przypadku robót budowlanych.
3. Przedmiot zamówienia równoważny.
VII. OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
1. Zasady szacowania wartości zamówienia w przypadku zamówień mieszanych,
2. Zasady szacowania wartości zamówienia w przypadku dostaw i usług,
3. Zasady szacowania wartości zamówienia  w przypadku robót budowlanych,
4. Szacowanie wartości zamówienia w przypadku udzielania zamówień w częściach lub dopuszczeniu składania ofert częściowych.
VIII. TRYBY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA – PROCEDURA
1. Tryby stosowane w zamówieniach krajowych:
2. Tryb podstawowy, (bez negocjacji, z możliwością negocjacji, z przeprowadzeniem negocjacji),
3. Partnerstwo innowacyjne.
4. Negocjacje bez ogłoszenia.
5. Zamówienie z wolnej ręki
IX. Tryby unijne:
1. Przetarg nieograniczony,
2. Przetarg ograniczony,
3. Negocjacje z ogłoszeniem,
4. Dialog konkurencyjny,
5. Partnerstwo innowacyjne,
6. Negocjacje bez ogłoszenia,
7. Zamówienie z wolnej ręki.
X. BADANIE I OCENA OFERT
1. Zasady poprawiania oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych i innych, w sposób istotny nie wpływających na treść oferty.
2. Badanie rażąco niskich cen w ofertach.
3. Ocena ofert w oparciu o kryteria i ich znaczenie , opisane w dokumentach przetargowych.
4. Zakończenie postępowania.
XI. UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
1. Dopuszczalne zmiany postanowień zawartej umowy.
2. Ochrona podwykonawców,
3. Odstąpienie od umowy.
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
XII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
1. Odwołanie
2. Postępowanie skargowe (skarga do sądu)
3. Pozasądowe rozpatrywanie sporów.

Radca prawny i trener z praktycznym doświadczeniem w zakresie prawa. Pracownik działów prawnych i kancelarii, odpowiedzialny za stosowanie przepisów różnych gałęzi prawa, cywilnego (umowy w obrocie gospodarczym, ogólne warunki umów), handlowego, administracyjnego (ochrona danych osobowych i informacji niejawnych, zamówienia publiczne – umowy).

Uczestnik prac legislacyjnych. Wieloletnie doświadczenie zawodowe wykładowcy wyniesione z różnych instytucji – od firm , w tym międzynarodowych, poprzez urzędy administracji rządowej i samorządowej a także działalność publicystyczna dały bazę do specyficznego podejścia w zakresie prowadzonych szkoleń.  Praktyczne przykłady i ćwiczenia dobrane do zapotrzebowania uczestników są ich nieodzownym elementem, a prowadzone tzw. burze mózgów i dyskusje wręcz nieodzowne.

Od lat związana z sektorami gospodarczymi gdzie ochrona danych osobowych, zagadnienia poufności są podstawą prowadzenia działalności biznesowej. Do jej doświadczeń zawodowych zalicza się także współpraca z syndykiem masy upadłości, firmami z sektora budowlanego, komputerowej, gospodarki odpadami, JST.

 

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

Uwaga!

Przy zgłoszeniu do 01 października 2021 r. cena szkolenia to 279 zł/os!

 

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o  platformę szkoleniową
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.