Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Zamówienia publiczne na środki spożywcze i usługi cateringowe w praktyce intendenta. Wzorcowe gramatury odpowiadające normom żywienia z 2020 roku, wyliczanie wartości zamówienia z ich uwzględnieniem, wyliczanie i regulacja wysokości stawki żywieniowej.

3 grudnia 2021_09:00 - 15:00

219(+VAT)

Termin: 03 grudnia  Miejsce: online  Cena:219 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Magda Rygorczuk
tel. 888 549 572
e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl
AdresaciProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

DLA KOGO:

a) publicznych zakładów żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży:

  • dyrektorów żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
  • właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla dzieci i młodzieży,
  • dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach;

b) publicznych zakładów żywienia zbiorowego osób dorosłych:

  • dyrektorów placówek prowadzących zakłady żywienia zbiorowego osób dorosłych (domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych, uzdrowisk, sanatoriów, szpitali, środowiskowych domów samopomocy, domów seniora itp.),
  • dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach.

Program szkolenia:

  1. Zakres stosowania Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r., poz. 2019) w odniesieniu do zamówień publicznych na środki spożywcze.
  2. Zasady ustalania wartości zamówienia udzielanego w częściach – wskazówki praktyczne, przykłady.
  3. Wyliczanie wartości zamówienia na środki spożywcze – wskazówki praktyczne, przykłady:

– ustalanie wartości zamówienia na dostawy środków spożywczych i usługi cateringowe powtarzające się podlegające wznowieniu na podstawie ilości i wartości zamówień udzielonych w ciągu poprzednich 12 miesięcy,

– ustalanie wartości zamówienia na dostawy środków spożywczych i usługi cateringowe na podstawie norm żywienia i wzorcowych gramatur w poszczególnych grupach wiekowych dzieci, młodzieży, osób dorosłych,

– ustalanie wysokości stawki żywieniowej umożliwiającej realizację norm żywienia, zasady regulacji stawki żywieniowej.

  1. Opis przedmiotu zamówienia – wskazówki praktyczne, przykłady.
  2. Określanie kryteriów jakościowych dla środków spożywczych w szczególności w kontekście wymagań Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach.
  3. Procedura postępowania przy zamówieniu o szacunkowej wartości poniżej 130 tys. zł – przykład procedury zaopiniowanej przez prawnika.
  4. Zasady postępowania przy zamówieniu o szacunkowej wartości powyżej 130 tys. zł – przykład procedury zaopiniowanej przez prawnika.
  5. Naruszenie dyscypliny finansowej czyli osoby wykonujące czynności w postępowaniu, a ich odpowiedzialność za błędy w zamówieniach publicznych.
  6. Dokumentacja systemu HACCP wspomagająca zarządzanie dostawami środków:

– procedura przyjmowania dostaw, formularz przyjęcia dostaw, rejestr dostawców, oświadczenia dla dostawców,

– procedura magazynowania środków spożywczych: formularz kontroli temperatury przechowywania środków spożywczych chłodzonych i mrożonych, formularz kontroli warunków przechowywania w magazynie suchym.

Bogate materiały szkoleniowe będą zawierać przykładowe:

  1. Wzorcowe gramatury dla żłobka, przedszkola, szkoły podstawowej, szkoły średniej, osób dorosłych.
  2. Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 tys zł wraz z załącznikami: Wniosek o zamówienie publiczne, Opis przedmiotu zamówienia, Oświadczenie o braku podstaw do wyłączenia z postępowania, Protokół z postępowania, Zaproszenie do składania ofert, Wzór umowy, Formularz ofertowy.
  3. Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych powyżej 130 tys. zł, wraz z załącznikami: Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok ……………. (Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne), Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok ……………. (Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne), Wniosek o zamówienie publiczne.
  4. Specyfikacja warunków zamówienia.
  1. Specyfikacje asortymentowo – ilościowo – wartościowe dla poszczególnych grup środków spożywczych.
  1. Procedura przyjęcia dostaw w ramach dokumentacji HACCP wraz z formularzami do zapisów.

7.  Procedura magazynowania środków spożywczych w ramach dokumentacji HACCP wraz z formularzami do zapisów.

Bogate materiały szkoleniowe będą zawierać przykładowe:

  1. Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 tys zł wraz z załącznikami: Wniosek o zamówienie publiczne, Opis przedmiotu zamówienia, Oświadczenie o braku podstaw do wyłączenia z postępowania, Protokół z postępowania, Zaproszenie do składania ofert, Wzór umowy, Formularz ofertowy.
  2. Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych powyżej 130 tys. zł, wraz z załącznikami: Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok ……………. (Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne), Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok ……………. (Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne), Wniosek o zamówienie publiczne.
  3. Specyfikacja warunków zamówienia.
  1. Specyfikacje asortymentowo – ilościowo – wartościowe dla poszczególnych grup środków spożywczych w formie aktywnych plików excel.
  1. Procedura przyjęcia dostaw w ramach dokumentacji HACCP.

Jolanta Wójcik: Od 2007 roku trener i auditor w obszarze bezpieczeństwa żywności i żywienia. Posiada specjalizację z mikrobiologii, ukończyła studia podyplomowe z zarządzania jakością, dietetyki i planowania żywienia. Autorka aplikacji KCALkulator żywieniowy do planowania żywienia i prowadzenia magazynu spożywczego umożliwiającej rozliczanie dostaw środków spożywczych i kontrolę realizacji umów o zamówienia publiczne. Uczestnik licznych szkoleń i kursów także z zakresu prawa zamówień publicznych.

Autorka licznych publikacji dotyczących organizacji żywienia zbiorowego dzieci  i młodzieży oraz osób dorosłych. Przez lata związana z Inspekcją Sanitarną, pełnomocnik systemu bezpieczeństwa żywności w dużym zakładzie wytwarzającym żywność pochodzenia zwierzęcego, audytor systemów zarządzania, w tym systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności. Autor licznych publikacji poświęconych tematyce HACCP m.in.: HACCP w żłobku i przedszkolu, HACCP w szkole, HACCP dla zakładów żywienia zbiorowego. Specjalizuje się w komponowaniu jadłospisów oraz szkoleń dla placówek żywienia zbiorowego dzieci, młodzieży i osób dorosłych – w tym żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, szpitale, DPS. Zajmuje się również opracowaniem dokumentacji HACCP dla placówek żywienia zbiorowego. Swoje bogate doświadczenie zawodowe zawdzięcza tysiącom uczestnikom szkoleń, którzy przez lata zaufali jej doświadczeniu biorąc udział w szkoleniach.

 

 

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

  • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
  • W oparciu o  platformę szkoleniową;
  • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
  • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

    FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

    INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

    1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
    2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
    3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
    4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

    (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

    Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

    Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

    OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

    Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
    1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
    2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
    3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
    4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
    • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
    • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
    5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
    7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
    8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.