Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

ZAMKNIĘCIE KSIĄG RACHUNKOWYCH I SPRAWOZDAWCZOŚĆ ZA 2021 ROK W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH. Bilans, rachunek zysków i strat.

11 lutego_09:00 - 14:00

299zł

Termin: 11. lutego Miejsce: Online Cena: 299 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Katarzyna Zajkowska
tel. 798 301 781
e-mail: kzajkowska@res.edu.pl
Cel i korzyściAdresaciProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu zamknięcia ksiąg rachunkowych za rok 2021.

Pracownicy jednostek samorządowych, instytucji państwowych, główni księgowi, osoby zajmujące się tematyką księgowości budżetowej.

PROGRAM
1. Zamiany w przepisach prawa skutkujące wprowadzeniem zmian w obowiązujących regulacjach wewnętrznych jednostki, jak też obligujące do przyjęcia nowych procedur wewnętrznych, tym w zakresie szacowania zamówień publicznych w odniesieniu do planu finansowego wydatków.
2. Inwentaryzacja jako podstawa czynność poświadczająca rzetelności ksiąg rachunkowych. Urealnienie ksiąg rachunkowych na podstawie jej wyników. Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości w zakresie inwentaryzacji, w tym skutkujące brakiem rzetelności ksiąg rachunkowych lub naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.
3. Dochody budżetowe, w tym zasady windykacji, ewidencji i wykazywania danych w sprawozdawczości (najczęściej stwierdzane nieprawidłowości):
• należności krótkoterminowe i długoterminowe,
• dochody przypisane i nieprzypisane (ewidencja księgowa),
• należności wymagalne i niewymagalne,
• wpływy do wyjaśnienia,
• nadpłaty i dokonywanie ich zwrotu, zaległości, umorzenia komornicze, przedawnienia,
• windykacja należności (publicznoprawnych, cywilnych, podmiotów upadłych),
• rekompensaty za dochodzenie należności (40/70/100 euro) – zasady naliczania, ewidencja,
• odpisy aktualizujące i ich wpływ (lub brak wpływu) na wykazywanie danych w obowiązującej sprawozdawczości.
4. Sprawozdanie z dochodów budżetowych: zasady kontroli poprawności wykazanych danych – powiązania między poszczególnymi kolumnami sprawozdania.
5. Wydatki budżetowe (najczęściej występujące problemy):
• różnice między planem a zaangażowaniem,
• rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne (dotyczące kosztów przyszłych okresów) oraz bierne (tworzenie rezerw na prawdopodobne zobowiązania),
• błędnie dokonana wypłata z rachunku bankowego (błędny przelew) – klasyfikacja i ujęcie w sprawozdaniu z wydatków budżetowych,
• istota zobowiązań dla zapewnienia ciągłości działania przekraczające rok budżetowy,
• obowiązki głównego księgowego określone ustawą o finansach publicznych oraz odpowiedzialność za dokonanie wydatku lub zaciągnięcie zobowiązań przekraczających wielkości określone w planie finansowym w myśl ustawy o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.
6. Zasady rozliczania i kontroli przekazanych dotacji podmiotom dotowanym ze szczególnym uwzględnieniem terminu rozliczeń do końca roku i ewidencji na koniec roku dotacji przypisanych do zwrotu. Ujęcie w ewidencji księgowej i wykazanie danych w sprawozdawczości budżetowej.
7. Sprawozdania budżetowe (Rb-27 i Rb-27S) – szczegółowe omówienie treści ekonomicznej poszczególnych pozycji sprawozdań budżetowych w odniesieniu do sprawozdań z operacji finansowych (Rb-Z i Rb-N). Szczególne zasady wykazywania „depozytów” na koniec roku w sprawozdaniu Rb-N oraz prawidłowość wykazywanych danych w sprawozdaniu Rb-UZ. Najczęściej popełniane błędy.
8. Wykazywanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w sprawozdaniu Rb-27ZZ w powiązaniu z ewidencją księgową i danymi wykazywanymi w sprawozdaniu Rb-27S (stosowanie właściwej klasyfikacji budżetowej).
9. Zmiany w ewidencji księgowej w związku ze zmianą w klasyfikacji budżetowej, w szczególności zaś w jednostkach oświatowych w zakresie dodatkowych wynagrodzeń rocznych.
10. Poprawianie stwierdzonych błędów w ewidencji księgowej i sprawozdawczości oraz możliwość dokonywania ich korekty przed zatwierdzeniem sprawozdań i po ich zatwierdzeniu.
11. Pytania i odpowiedzi.

Absolwentka SGH, ukończone Studium Pedagogiczne w Instytucie Kształcenia Nauczycieli w Białymstoku, Studium Podyplomowe „Audyt i Kontrola Wewnętrzna w administracji publicznej, przedsiębiorstwach i instytucjach finansowych” w Wyższej Szkole Bankowości,  Finansów i Zarządzania w Warszawie, ukończone Studium Prawa Europejskiego w Wyższej Szkole Studiów Międzynarodowych w Łodzi. Pozytywnie zdany egzamin w Ministerstwie Finansów na audytora wewnętrznego jednostek sektora finansów publicznych (na liście audytorów w MF pod nr 57/2004). Praktyk finansów i rachunkowości, ponad 20 lat członek kolegium RIO, powoływana jako biegły do kontroli prowadzonej przez NIK. Od wielu lat prowadząca szkolenia w różnych formach szkoleniowych i kursach dla kierowników i pracowników służb finansowo – księgowych  jednostek sektora finansów publicznych, także wykładowca na studiach podyplomowych adresowanych dla jednostek sektora finansów publicznych na wyższych uczelniach: Uniwersytet w Białymstoku, Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie. Obecnie audytor wewnętrzny w jednostce samorządu terytorialnego.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na res@res.edu.pl

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.