ZAMKNIĘCIE KSIĄG RACHUNKOWYCH I SPRAWOZDAWCZOŚĆ ZA 2021 ROK W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH. Bilans, rachunek zysków i strat.

ID szkolenia: 1599

Kategorie

Kadry i płace

Region

Dolnośląskie, Kujawsko - Pomorskie, Lubelskie, Lubuskie, Łódzkie, Małopolskie, Mazowieckie, Online, Opolskie, Podkarpackie, Podlaskie, Pomorskie, Śląskie, Świętokrzyskie, Warmińsko-mazurskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie

Tagi

#bilans, #bilans strat, #bilans zysków, #online, #rachunki. #zamknięcie roku 2021, #RES, #res edukacja, #szkolenie, #zamknięcie ksiąg, księgowość, rachunkowość
Opiekun szkolenia
Brak danych

Termin: 11. lutego Miejsce: Online Cena: 299 zł (+VAT)


Katarzyna Zajkowska
tel. 798 301 781
e-mail: kzajkowska@res.edu.pl

Cel i korzyści

Przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu zamknięcia ksiąg rachunkowych za rok 2021.

Adresaci

Pracownicy jednostek samorządowych, instytucji państwowych, główni księgowi, osoby zajmujące się tematyką księgowości budżetowej.

Program szkolenia

PROGRAM
1. Zamiany w przepisach prawa skutkujące wprowadzeniem zmian w obowiązujących regulacjach wewnętrznych jednostki, jak też obligujące do przyjęcia nowych procedur wewnętrznych, tym w zakresie szacowania zamówień publicznych w odniesieniu do planu finansowego wydatków.
2. Inwentaryzacja jako podstawa czynność poświadczająca rzetelności ksiąg rachunkowych. Urealnienie ksiąg rachunkowych na podstawie jej wyników. Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości w zakresie inwentaryzacji, w tym skutkujące brakiem rzetelności ksiąg rachunkowych lub naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.
3. Dochody budżetowe, w tym zasady windykacji, ewidencji i wykazywania danych w sprawozdawczości (najczęściej stwierdzane nieprawidłowości):
• należności krótkoterminowe i długoterminowe,
• dochody przypisane i nieprzypisane (ewidencja księgowa),
• należności wymagalne i niewymagalne,
• wpływy do wyjaśnienia,
• nadpłaty i dokonywanie ich zwrotu, zaległości, umorzenia komornicze, przedawnienia,
• windykacja należności (publicznoprawnych, cywilnych, podmiotów upadłych),
• rekompensaty za dochodzenie należności (40/70/100 euro) – zasady naliczania, ewidencja,
• odpisy aktualizujące i ich wpływ (lub brak wpływu) na wykazywanie danych w obowiązującej sprawozdawczości.
4. Sprawozdanie z dochodów budżetowych: zasady kontroli poprawności wykazanych danych – powiązania między poszczególnymi kolumnami sprawozdania.
5. Wydatki budżetowe (najczęściej występujące problemy):
• różnice między planem a zaangażowaniem,
• rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne (dotyczące kosztów przyszłych okresów) oraz bierne (tworzenie rezerw na prawdopodobne zobowiązania),
• błędnie dokonana wypłata z rachunku bankowego (błędny przelew) – klasyfikacja i ujęcie w sprawozdaniu z wydatków budżetowych,
• istota zobowiązań dla zapewnienia ciągłości działania przekraczające rok budżetowy,
• obowiązki głównego księgowego określone ustawą o finansach publicznych oraz odpowiedzialność za dokonanie wydatku lub zaciągnięcie zobowiązań przekraczających wielkości określone w planie finansowym w myśl ustawy o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.
6. Zasady rozliczania i kontroli przekazanych dotacji podmiotom dotowanym ze szczególnym uwzględnieniem terminu rozliczeń do końca roku i ewidencji na koniec roku dotacji przypisanych do zwrotu. Ujęcie w ewidencji księgowej i wykazanie danych w sprawozdawczości budżetowej.
7. Sprawozdania budżetowe (Rb-27 i Rb-27S) – szczegółowe omówienie treści ekonomicznej poszczególnych pozycji sprawozdań budżetowych w odniesieniu do sprawozdań z operacji finansowych (Rb-Z i Rb-N). Szczególne zasady wykazywania „depozytów” na koniec roku w sprawozdaniu Rb-N oraz prawidłowość wykazywanych danych w sprawozdaniu Rb-UZ. Najczęściej popełniane błędy.
8. Wykazywanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w sprawozdaniu Rb-27ZZ w powiązaniu z ewidencją księgową i danymi wykazywanymi w sprawozdaniu Rb-27S (stosowanie właściwej klasyfikacji budżetowej).
9. Zmiany w ewidencji księgowej w związku ze zmianą w klasyfikacji budżetowej, w szczególności zaś w jednostkach oświatowych w zakresie dodatkowych wynagrodzeń rocznych.
10. Poprawianie stwierdzonych błędów w ewidencji księgowej i sprawozdawczości oraz możliwość dokonywania ich korekty przed zatwierdzeniem sprawozdań i po ich zatwierdzeniu.
11. Pytania i odpowiedzi.

Prowadzący

Absolwentka SGH, ukończone Studium Pedagogiczne w Instytucie Kształcenia Nauczycieli w Białymstoku, Studium Podyplomowe „Audyt i Kontrola Wewnętrzna w administracji publicznej, przedsiębiorstwach i instytucjach finansowych” w Wyższej Szkole Bankowości,  Finansów i Zarządzania w Warszawie, ukończone Studium Prawa Europejskiego w Wyższej Szkole Studiów Międzynarodowych w Łodzi. Pozytywnie zdany egzamin w Ministerstwie Finansów na audytora wewnętrznego jednostek sektora finansów publicznych (na liście audytorów w MF pod nr 57/2004). Praktyk finansów i rachunkowości, ponad 20 lat członek kolegium RIO, powoływana jako biegły do kontroli prowadzonej przez NIK. Od wielu lat prowadząca szkolenia w różnych formach szkoleniowych i kursach dla kierowników i pracowników służb finansowo – księgowych  jednostek sektora finansów publicznych, także wykładowca na studiach podyplomowych adresowanych dla jednostek sektora finansów publicznych na wyższych uczelniach: Uniwersytet w Białymstoku, Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie. Obecnie audytor wewnętrzny w jednostce samorządu terytorialnego.

Formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na res@res.edu.pl

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

  • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
  • W oparciu o  platformę szkoleniową;
  • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
  • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

  • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci,
  • W oparciu o profesjonalną platformę szkoleniową,
  • Szkolenia odbywają się w czasie rzeczywistym z możliwością bezpośredniego kontaktu z prowadzącym,
  • Uczestnicy otrzymują bogate materiały szkoleniowe,
  • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem,
  • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.
Szczegóły i rejestracja

Data od:

11 luty 2022 09:00

Data do:

11 luty 2022 14:00

Miejsce:

szkolenie online

Koszt:

299 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

Zamówienia publiczne do 130 000 zł. w oświacie

Zobacz więcej

Dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu należności cywilnoprawnych. Ustalanie – pobór – windykacja

Zobacz więcej

Audytor dostępności cyfrowej i architektonicznej

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia