Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

ZAMKNIĘCIE KSIĄG RACHUNKOWYCH I SPRAWOZDAWCZOŚĆ ZA 2020 R. W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH. Sprawozdawczość po I półroczu.

8 lipca_09:00 - 14:00

329zł

Termin: 08. lipca Miejsce: Online Cena: 329 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Katarzyna Zajkowska 
tel. 798 301 781
e-mail: kzajkowska@res.edu.pl
Cel i korzyściAdresaciProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania środkami publicznymi w jednostkach oświatowych.

Pracownicy działu płac, główni księgowi.

PROGRAM

 1. Zamiany w przepisach prawa skutkujące wprowadzeniem zmian w obowiązujących regulacjach wewnętrznych jednostki, jak też obligujące do przyjęcia nowych procedur wewnętrznych.
 2. Zmian w klasyfikacji budżetowej, które obwiązującą w 2020 roku i wchodzą w życie od 01 stycznia 2021 r.
 3. Wykazywanie w ewidencji księgowej należności i zobowiązań krótko i długoterminowych, należności spornych, przedawnionych. Ewidencja księgowa należności i zobowiązań na przełomie roku:  koszty i przychody w ujęciu memoriałowym, a kasowe wykonanie budżetu, zasada współmierności, zasada istotności.
 4. szczególne zdarzenia podlegające ewidencji na koniec roku, skutkujące rzetelnością ksiąg rachunkowych i wiarygodnością sporządzanych sprawozdań, między innymi podlegające na tworzeniu rezerw na prawdopodobne zobowiązania, rozliczaniu międzyokresowemu kosztów, zaliczaniu operacji do przychodów przyszłych okresów.
 5. Dotacje budżetowe oraz płatności z budżetu środków europejskich.
 6. Dokonanie rozliczeń na koniec roku budżetowego: rozliczenie udzielonych i otrzymanych dotacji, rozliczenie zaliczek udzielonych pracownikom, odsetki za zwłokę, rekompensata za koszty odzyskania nalezności, odpisy aktualizujące wartość należności, zaangażowanie wydatków, dodatkowe wynagrodzenie roczne, rozliczenie jednostki organizacyjnej z właściwym budżetem. Umorzenie i amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Rozliczenie, przekazanie zakończonych  inwestycji – występujące problemy.
 7. Rozliczenia samorządowych zakładów budżetowych na koniec roku kalendarzowego.
 8. Ewidencja wydatków nie wygasających z końcem roku budżetowego.
 9. Zasady finansowania i ewidencji księgowej nakładów inwestycyjnych, przeksięgowanie nakładów na efekty ekonomiczne, w tym znaczenie klasyfikacji rodzajowej środków trwałych. Ulepszenie środków trwałych a ich remont – konieczność stosowania właściwych pojęć. Różnice między nakładami w zakresie ulepszania środków trwałych a ich remontem w świetle orzeczeń sądów.
 10. Zwrot dochodów i wydatków w danym roku i po zakończeniu roku, potrącenia, ewidencja potrąconych kar umownych z płatności dotyczących wykonawcom robót i usług oraz kosztów komorniczych.
 11.  Urealnienie ksiąg rachunkowych na podstawie wyników inwentaryzacji. Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości w zakresie inwentaryzacji, w tym skutkujące naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.
 12. Sprawozdania budżetowe – szczegółowe omówienie treści ekonomicznej poszczególnych pozycji sprawozdań budżetowych i z operacji finansowych (Rb-Z i Rb- N oraz Rb-UZ, Rb-UN). Najczęściej popełniane błędy.
 13. Wykazywanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w sprawozdaniu Rb-27ZZ w powiązaniu z ewidencją księgową i danymi wykazywanymi w  sprawozdaniu Rb-27S (stosowanie właściwej klasyfikacji budżetowej).
 14.  Poprawianie stwierdzonych błędów w ewidencji księgowej i sprawozdawczości oraz możliwość dokonywania ich korekty  przed zatwierdzeniem sprawozdań i po ich zatwierdzeniu.

Danuta Kubylis: Absolwentka SGH, ukończone Studium Pedagogiczne w Instytucie Kształcenia Nauczycieli w Białymstoku, Studium Podyplomowe „Audyt i Kontrola Wewnętrzna w administracji publicznej, przedsiębiorstwach i instytucjach finansowych” w Wyższej Szkole Bankowości,  Finansów i Zarządzania w Warszawie, ukończone Studium Prawa Europejskiego w Wyższej Szkole Studiów Międzynarodowych w Łodzi. Pozytywnie zdany egzamin w Ministerstwie Finansów na audytora wewnętrznego jednostek sektora finansów publicznych (na liście audytorów w MF pod nr 57/2004). Praktyk finansów i rachunkowości, ponad 20 lat członek kolegium RIO, powoływana jako biegły do kontroli prowadzonej przez NIK. Od wielu lat prowadząca szkolenia w różnych formach szkoleniowych i kursach dla kierowników i pracowników służb finansowo – księgowych  jednostek sektora finansów publicznych, także wykładowca na studiach podyplomowych adresowanych dla jednostek sektora finansów publicznych na wyższych uczelniach: Uniwersytet w Białymstoku, Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie. Obecnie audytor wewnętrzny w jednostce samorządu terytorialnego.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na res@res.edu.pl

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.