Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Zaległości z najmu i dzierżawy JST – zasady i instrukcja dochodzenia należności, ochrona budżetu JST, dyscyplina finansów publicznych a Covid-19

5 sierpnia_12:30 - 15:30

349zł (+VAT)

Termin: 5. sierpnia 2021 Cena: 349zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Sylwia Głowacka
tel. 504 268 795
e-mail: sburak@res.edu.pl
Cel i korzyściAdresaciProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Szkolenie ma na celu:

 • zapoznanie uczestników z praktyczną stroną dochodzenia zapłaty należności z najmu i dzierżawy mienia JST,
 • omówienie zasad prowadzenia spraw windykacyjnych,
 • przedstawienie harmonogramu czynności związanych z windykacją,
 • zwiększenie ochrony wpływów budżetowych z najmu i dzierżawy,
 • zwiększenie ochrony przed odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących w urzędzie gminy, starostwie, jednostce budżetowej, samorządowym zakładzie budżetowym, i wszelkich innych osób, których zadaniem jest dochodzenie zapłaty zaległych czynszów, opłat eksploatacyjnych, odsetek, rekompensat (tzw. 40 euro) i innych należności wynikających z umów najmu i dzierżawy JST.

Podczas szkolenia omówione zostaną w szczególności następujące zagadnienia:

1. Należności z umowy najmu / dzierżawy JST – podstawowe informacje
– Co to znaczy, że należności z najmu/dzierżawy mają charakter cywilnoprawny?
– Czym się równią należności cywilnoprawne od publicznoprawnych i jakie są tego skutki w praktyce?
– Jak ustalić czy umowa jest umową najmu/ dzierżawy? Czy decydujące znaczenie ma tytuł umowy?
– Najczęstsze rodzaje najmów/dzierżaw w JST.

2. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i ustawa o finansach publicznych a dochodzenie należności z najmu/dzierżawy
– Jakie obowiązki związane z dochodzeniem należności z najmu/dzierżawy wynikają z ustawy o finansach publicznych i ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?
– Na czym polega obowiązek ustalenia należności?
– Na czym polega obowiązek terminowego podejmowania działań w celu uzyskania płatności?
– Czy niedochodzenie należności z najmu/ dzierżawy zawsze stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych?
– Czy i kiedy można odstąpić od dochodzenia należności z najmu/dzierżawy?
– Czy i kiedy można umorzyć należność z najmu/dzierżawy?
– Czy i kiedy można odroczyć lub rozłożyć na raty należność z najmu/dzierżawy?

3. Należności z najmu/dzierżawy a Covid-19.
– Jaki wpływ na dochodzenie należności z najmu/dzierżawy JST ma tzw. tarcza antykryzysowa?
– Jakie możliwości odstąpienia od dochodzenia należności, umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty wynikają z tzw. tarczy antykryzysowej?
– Doręczania wezwań do zapłaty a Covid-19.

4. Jak chronić wpływy do budżetu z najmu i dzierżawy?
– Czy treść umowy ma znaczenie dla dochodzenia należności?
– Jakich należności z najmu/dzierżawy należy dochodzić (czynsz, opłaty, odsetki, kary umowne, rekompensata)? Jak ich dochodzić?
– Kiedy i jakie odsetki przysługują od należności z najmu/dzierżawy?
– Czy umowa najmu/dzierżawy jest transakcją handlową?
– Czy i kiedy należy dochodzić 40/70/100 euro rekompensaty?
– Jak ustalić termin płatności?
– Jak ustalić termin dochodzenia należności?
– Jak ustalić termin przedawnienia należności?
– Czy należności z najmu/dzierżawy przedawniają się w jednym terminie?
– Co to znaczy, że należność jest przedawniona?
– Jak przerwać bieg terminu przedawnienia?
– Czy należność przedawniona może być dochodzona?
– Czy zawarcie ugody dotyczącej spłaty przedawnionych należności wpływa na ich przedawnienie?
– Kiedy skierować sprawę do sądu?
– Kiedy skierować sprawę do komornika?

5. Instrukcja i harmonogram dochodzenia należności z najmu/dzierżawy
– W jakich terminach dochodzić należności?
– Jakie działania podejmować?
– Jak sporządzić wezwanie do zapłaty i czy to konieczne ?
– Czy każdy pracownik może podpisać wezwanie do zapłaty? Kto może podpisać wezwanie do zapłaty?
– Kiedy wysłać wezwanie?
– Do kogo zaadresować wezwanie?
– Kogo wezwać w przypadku śmierci najemcy/dzierżawcy?
– Czy warto wprowadzić instrukcję dochodzenia należności?
– Jak powinna wyglądać instrukcja dochodzenia należności? Przykładowe postanowienia.

Radca prawny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Posiada bogate doświadczenie w dochodzeniu wierzytelności cywilnoprawnych, w tym o charakterze kontraktowym, i reprezentowaniu klientów przed sądami powszechnymi, również w sporach przeciwko osobom odpowiedzialnym za zobowiązania podmiotów gospodarczych, a także w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Posiada praktykę w dochodzeniu wierzytelności przeciwko podmiotom zagranicznym. Wspiera przedsiębiorców w zakresie prawnych aspektów ich działalności, uczestniczy w opracowywaniu dokumentacji korporacyjnej spółek. Wspomaga klientów w ustaleniu optymalnych ram współpracy handlowej, w szczególności w zakresie prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa konsumentów i branży e-commerce. Zajmuje się opracowywaniem i opiniowaniem umów, w tym m.in. umów o współpracy, ogólnych warunków umów, umów ramowych, regulaminów sklepów, również internetowych. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w obsłudze prawnej umów leasingu, w szczególności w zakresie sporządzania i opiniowania umów leasingu i ogólnych warunków leasingu, rozliczenia umów leasingu po wypowiedzeniu i wygaśnięciu, dochodzenia wierzytelności, w tym odszkodowań i zwrotu

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

 

UWAGA!
Przy zgłoszeniu do 12. lipca cena szkolenia to jedyne 299 zł/os!

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o  platformę szkoleniową
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo

RES Edukacja s.c. zapewnia Trenera, materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

Miejsce

Szkolenie on-line
Polska

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.