Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych a związki zawodowe – na co uważać zmieniając regulamin ZFŚS ?

16 maja_09:00 - 14:00

319zł

Termin: 16 maja Miejsce: Online Cena: 319 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Katarzyna Zajkowska
tel. 798 301 781
e-mail: res@res.edu.pl
Cel i korzyściAdresaciProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

W trakcie szkolenia trener przedstawi praktyczne aspekty związane z funkcjonowaniem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w jednostce systemu oświaty. Uczestnicy otrzymają wzory zapisów, które ułatwią funkcjonowanie ZFŚS w jednostce systemu oświaty. W szczególności uczestnicy dowiedzą się:

– jak przyznawać świadczenia emerytom – byłym pracownikom jednostki systemu oświaty?

– jak przyznawać świadczenia dla dzieci gdy oboje rodzice pracują w jednostce systemu oświaty?

– czy utworzenie tzw. „Komisji socjalnej” jest obowiązkowe?

– czy można karać pracowników za podawanie nieprawdziwych danych?

– jak ustalać dochód na osobę w przypadku związków nieformalnych?

– czy alimenty powinny być doliczane do dochodu?

Szkolenie będzie bazowało przede wszystkim na bogatym doświadczeniu zawodowym trenera, który od wielu lat zajmuje się oświatowym prawem pracy.

Pracownicy jednostek OŚWIATOWYCH, szkół, działów kadr i płac, dyrektorzy placówek oświatowych.

PROGRAM

Podstawy prawne regulujące funkcjonowanie ZFŚS

Osoby upoważnione do korzystania z ZFŚS
• Pracownicy
• Jak ustalić uprawnienia nauczyciela do świadczeń z ZFŚS gdy pracuje w kilku placówkach?
• Jak ustalić uprawnienia do świadczeń z ZFŚS gdy uzupełnia etat w innej placówce ?
• Jak traktować emeryta z innej placówki, który ponownie podejmuje pracę w placówce oświatowej ?
• Czy emerytów można pozbawić „wczasów pod gruszą” – rozbieżności dotyczące dopuszczalności różnicowania rodzajów świadczeń dla poszczególnych uprawnionych
• Jak poprawnie zdefiniować uprawnionych członków rodziny na potrzeby ZFŚS ?
• Czy nauczyciel może korzystać z dopłaty o wypoczynku wakacyjnego wynikającej z regulaminu ZFŚS oprócz świadczenia urlopowego ?

Zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych a RODO
• Jakie dokumenty mogą być podstawą do ustalenia sytuacji materialnej, życiowej, rodzinnej ?
• Czy można domagać się zaświadczeń oświadczeń dot. sytuacji materialnej, życiowej, rodzinnej od członków rodziny pracownika ?
• Czy wnioski uprawnionych o przyznanie zapomóg powinny obowiązkowo być anonimizowane ?
• Kto powinien nadać upoważnienie do przetwarzania danych osobowych przedstawicielom związków zawodowych uczestniczących w procedurze przyznawania świadczeń ?
• Czy przedstawiciele związków zawodowych są uprawnieni do wglądu w dokumentację dotyczącą udzielania zapomóg ?
• Jak długo, po zmianie przepisów, przechowywać dokumentację związaną z przyznawaniem świadczeń z funduszu ?

Regulamin ZFŚS
• Rola regulaminu ZFŚS jako wewnątrzzakładowego źródła prawa pracy
• Zakres swobody pracodawcy przy tworzeniu regulaminu
• Treść regulaminu – praktyczne wskazówki
• Najczęstsze błędy w regulaminie ZFŚS

Rola związków zawodowych w obrębie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
• Czy regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych musi być uzgodniony ze wszystkimi organizacjami związkowymi działającymi u pracodawcy ?
• Uprawnienia związków na etapie tworzenia preliminarza środków
• Uprawnienia związków na etapie przyznawania świadczeń
• Czy regulamin musi być uzgodniony z organizacją związkową, która nie jest reprezentatywna ?
• Kilka związków zawodowych u pracodawcy – jak skutecznie ustalać treść regulaminu oraz preliminarza i przyznawać świadczenia ?

Czy „Komisja socjalna” jest niezbędna w procesie udzielania świadczeń z ZFŚS ?
• Czy utworzenie Komisji Socjalnej jest obowiązkowe ?
• Wpływ utworzenia Komisji Socjalnej na uprawnienia związku zawodowego
• Zasady współdziałania przedstawiciela załogi w „Komisji socjalnej” z przedstawicielami związków zawodowych.

Przeznaczenie środków zgromadzonych na rachunku ZFŚS
• Czy z ZFŚS można sfinansować spotkanie z okazji Dnia Nauczyciela ?
• Świadczenia związane z wypoczynkiem (tzw. „wczasy pod gruszą”)
• Bilety, karnety
• Pożyczki na cele mieszkaniowe (zawieranie umowy i jej treść, cel mieszkaniowy, zabezpieczenia, umorzenie i zawieszenie spłaty, dopuszczalność ustanowienia poręczycieli spoza zakładu pracy)
• Czym się różnią zapomogi losowe od socjalnych ?
• Jak prawidłowo udzielać zapomóg z ZFŚS (w tym pojęcie długotrwałej choroby, zdarzenia losowego) i inne.
• Pod jakimi warunkami można organizować imprezy integracyjne – praktyczne konsekwencje orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. (sygn. akt K 7/13)
• Czy dofinansowanie wypoczynku dla dziecka zawsze wymaga przedłożenia zaświadczenia od organizatora ?
• Jakich świadczeń nie można finansować z ZFŚS ?

Kryterium socjalne
• Istota kryterium socjalnego – w orzecznictwie Sądu Najwyższego
• Jak sobie, zgodnie z prawem, poradzić z pracownikiem, który odmawia ujawnienia swojej sytuacji materialnej ?
• Kryterium socjalne a konieczność różnicowania wysokości świadczeń – praktyka ZUS oraz orzecznictwo SN
• Świadczenia ulgowe i nieulgowe – orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego
• Czy podanie nieprawdziwych danych dot. sytuacji majątkowej powoduje odpowiedzialność karną ?
• Czy podanie nieprawdziwych danych dot. sytuacji majątkowej może skutkować wykluczeniem z funduszu na określony czas ?

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych a kontrola pracodawcy
• Jakie obszary funkcjonowania ZFŚS są najczęstszym przedmiotem kontroli ZUS?
• Jakie elementy regulaminów ZFŚS są kwestionowane przez PIP ?

Podstawowe regulacje dotyczące opodatkowania oraz oskładkowania świadczeń z ZFŚS

Pułapki związane z prowadzeniem wspólnej działalności socjalnej przez kilku pracodawców

Czy świadczenia z funduszu socjalnego podlegają egzekucji komorniczej ?

Odpowiedzialność pracodawcy za naruszenie przepisów ustawy

Prawnik z 9-letnim stażem w Państwowej Inspekcji Pracy oraz ukończoną aplikacją sędziowską. Na co dzień zajmuje się prawem oświatowym i związkowym. W ramach obowiązków zawodowych występuje w sprawach przed sądem dotyczących rozwiązywania umów o pracę. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z rozwiązywaniem umów o pracę, czasem pracy oraz zakładowym funduszem świadczeń socjalnych. Członek rady programowej miesięcznika „Kadry i Płace w Administracji”, autor publikacji wydawanych nakładem Głównego Inspektoratu Pracy, ZUS, wydawnictwa Presscom. Doświadczony trener prawa pracy. Wykładowca prawa pracy na uczelni wyższej. Stale współpracuje w obszarze prawa pracy z działami personalnymi wymagających pracodawców.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na res@res.edu.pl

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.