Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Zajęcie pasa drogowego – zajęcie klasyczne, zajęcie bez zezwolenia i awaryjne zajęcie pasa drogowego. Zagadnienia specjalistyczne i zaawansowane.

20 stycznia_09:00 - 15:00

369zł(+VAT)

Termin: 20. stycznia Miejsce: Szkolenie on-line Cena: 369 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Elwira Grygorczuk
tel. 518 192 393
e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl
AdresaciCelPodstawa prawnaProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy
 • Projektanci budownictwa drogowego,
 • Inżynierowie drogownictwa,
 • Inżynierowie konstruktorzy,
 • Inżynierowie ruchu drogowego,
 • Pracownicy organów administracji publicznej – zarządcy dróg publicznych,
 • Pracownicy organów administracji publicznej – zarządcy dróg gminnych wewnętrznych,
 • Pracownicy organów administracji architektoniczno-budowlanej – Starostwa Powiatowe, Urzędy Wojewódzkie.
 • Pracownicy organów administracji publicznej – organy zarządzające ruchem na drodze,
 • Pracownicy organów administracji publicznych – Starostwa Powiatowe,
 • Pracownicy organów administracji publicznych – Urzędy Wojewódzkie,
 • Firmy budowlane,
 • Zarządcy dróg wykonujący roboty w pasach dróg publicznych,
 • Pracownicy wykonawców robót drogowych,
 • Inwestorzy inwestycji drogowych,
 • Inwestorzy inwestycji niedrogowych ingerujących w geometrię drogi publicznej,

Szkolenie jest w szczególności dedykowane dla pracowników zarządców dróg publicznych, którzy wydają zezwolenia na zajęcie pasa drogowego oraz decyzje lokalizacyjne na umieszczanie urządzeń w pasie drogi publicznej.

 

Nadrzędny cel szkolenia:

SZKOLENIE MA NA CELU PRZEDE WSZYSTKIM OMÓWIENIE PROBLEMÓW I KONTROWERSJI POWSTAJĄCYCH PRZY ZAJMOWANIU PASA DROGOWEGO.

Szkolenie określa wpływ tych zmian na pracę zarządcy drogi publicznej oraz na działania organu administracji architektoniczno-budowlanej przy wydawaniu rozstrzygnięć. Szkolenie ma pomóc w dobrym zrozumieniu wprowadzonych zmian i powodów dla których zmiany te zostały prowadzone.

Szkolenie ma pomóc w prawidłowym:

 • pozyskiwaniu decyzji zezwalających na zajęcie pasa drogowego,
 • prowadzeniu procedury związanej z pozyskaniem decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego,
 • wydawaniu decyzji na zajęcie pasa drogowego:
  • na czas robót,
  • na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności,
  • na umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z ruchem drogowym,
  • w innych celach,
 • zrozumieniu procedur odwoławczych do Samorządowych Kolegiów Odwoławczych i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych.

Prowadzący szkolenie prowadząc ożywioną dyskusję połączoną z prezentacją ukazuje różnice i zmiany które są wywołane nowelizacją przepisów.

Cel szkolenia:

 • Zrozumienie zaawansowanych aspektów wydawania decyzji zezwalających na zajęcie pasa drogowego:
  • nakładanie się (pokrywanie) się zezwoleń na zajęcie pasa drogowego z innymi postępowaniami,
  • umiejętność zbierania dowodów przy zajęciu pasa drogowego bez zezwolenia (art. 40 ust. 12 ustawy o drogach publicznych),
  • przepisy regulujące procedurę zajęcia pasa drogowego a presja społeczna,
  • zajęcie pasa drogowego, a organizacja ruchu drogowego,
  • przedłużanie zajęcia pasa drogowego (dopuszczalny zakres i stosowanie).
  • Specjalne tryby: art. 132, 155 i 162 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego w związku z art. 40 ustawy o drogach publicznych.
 • Zrozumienie nowelizacji przepisów rozporządzenia z dnia 13 września 2019 roku w kontekście zajęcia pasa drogowego,
 • Zrozumienie zmian w ustawie o drogach publicznych w sprawach awaryjnych zajęć pasa drogowego po 01 stycznia 2020 roku,
 • Zasady praktycznego stosowania zasad nowelizacji rozporządzenia,
 • Wskazanie na praktyczny sposób rozwiązywania problemów związanych z lokalizacją zjazdów publicznych i indywidualnych po 13 września 2019 roku (konkretne przypadki i typy rozwiązań projektowych),
 • Zakres współpracy organów administracji publicznej z innymi organami administracji publicznej,
 • Rola projektanta budownictwa drogowego,
 • Rola organu udzielającego zezwolenia na zajęcie pasa drogowego,
 • Rola organów administracji architektoniczno-budowlanej (Starosta, Wojewoda) po zmianie przepisów dotyczących warunków technicznych,
 • Modelowe zasady zajmowania pasa drogowego,
 • Odwołania od zajęć pasa drogowego.
  1. Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 z późn. zm.)
  2. Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz.U. 1985 Nr 14 poz. 60 z późn. zm.) – z uwzględnieniem zmian od 01 stycznia 2020 roku i 25 października 2019 roku,
  3. Ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 roku,
  4. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1729 z późn. zm.) – z uwzględnieniem zmian od 01 lipca 2016 roku.
  5. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. 2004 nr 140 poz. 1481 z późn. zm.) –  uwzględnieniem zmian od 25 marca 2015 roku.
  6. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowaniem – z uwzględnieniem zmian obowiązujących o 13 września 2019 roku.

1. Decyzja na zajęcie pasa drogowego.
a. Zasady ogólne,
b. Tryb wydawania,
c. Stosowanie zasad Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
2. Omówienie rodzajów decyzji na zajęcie pasa drogowego.
a. prowadzenie robót w pasie drogowym,
b. umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
c. umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
d. zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych,
3. Zasady naliczania opłat za zajęcie pasa drogowego.
4. Rozumienie pojęć:
a. „rzut poziomy”,
b. „powierzchnia reklamy”,
c. „powierzchnia urządzenia infrastruktury”.
5. Podmioty objęte zwolnieniem z opłat za zajęcie pasa drogowego.
6. Zasady naliczania opłaty za powierzchnie +/- 1,0 m2.
7. „Techniki” unikania opłat za zajęcie pasa drogowego – próby rozwiązania problemu.
Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy.
8. Koordynacja robót budowlanych w trybie wspierania usług i sieci telekomunikacyjnych.
9. „Wspólny wniosek” o zajęcie pasa drogowego złożony przez kilka podmiotów.
10. Zajęcie pasa drogowego a decyzje zezwalające na realizację inwestycji drogowych (ZRID).
a. zasad rozliczenia opłat w przypadku zmian przebiegu sieci/urządzeń,
b. różne reżimy prawne,
11. Decyzje ostateczne na zajęcie pasa drogowego, a decyzje prawomocne na zajęcie pasa drogowego,
a. Korzystanie z oświadczeń o zrzeczeniu się prawa do wnoszenia odwołania,
b. Cofanie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wnoszenia odwołania i skutki prawne,
c. Wykonywania robót drogowych na podstawie decyzji ostatecznej lecz nieprawomocnej,
12. Uwierzytelnianie dokumentów przy występowaniu o zajęcie pasa drogowego.
a. Rola upoważnionego pracownika organu administracji publicznej,
b. Zasady poświadczania,
c. Reakcje organu administracji publicznej na kopie dokumentów,
13. Zasady wzywania do uzupełniania braków,
14. Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego w ciągach dróg położonych na gruntach niebędących własnością zarządcy drogi publicznej.
a. Relacje pomiędzy inwestorem z zarządcą drogi publicznej,
b. Pojęcie „prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane”,
c. Właściwe stosowanie przepisów art. 73 ustawy z 13 października 1998 roku przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną,
d. Właściwe stosowanie przepisów „specustawy drogowej” (ZRID).
Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy.
15. Wprowadzenie w pas drogi publicznej
a. Moment wydania decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego,
b. Dokonanie zawiadomień o wprowadzeniu zatwierdzonej czasowej organizacji ruchu,
c. Podpisanie protokołów przejęcia pasa drogowego i zdania pasa drogowego,
16. Warianty zajmowania pasa drogowego – realizacja robót „w praktyce”.
17. Konsekwencje niewłaściwego wprowadzenia w pas drogowy:
a. Konsekwencje karnoprawne,
b. Sankcje administracyjnoprawne,
c. Konsekwencje praktyczne (realizacyjne).
18. Egzekwowanie oznakowania robót drogowych:
a. Mechanizm organu zarządzającego ruchem na drodze,
b. Mechanizm Policji (organ kontroli ruchu drogowego),
c. Mechanizm zarządcy drogi publicznej.
Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy.
19. Elementy kluczowe decyzji na zajęcie pasa drogowego.
20. Rozumienie pojęcia „planu sytuacyjnego z zaznaczeniem granic i wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego”,
21. Uznaniowy zakres wymagania zatwierdzonej organizacji ruchu na czas robót.
a. Wpływ na ruch drogowy,
b. Ograniczenie widoczności na drodze,
c. Wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów,
d. Wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pieszych,
22. Zajęcie pasa drogowego bez zatwierdzonej organizacji ruchu.
a. Szkic zabezpieczenia robót,
b. Plan zabezpieczenia robót,
c. Oświadczenie o zabezpieczeniu robót.
23. Harmonogram robót drogowych (etapowość).
24. Analiza „modelowych” zajęć pasa drogowego.
25. Właściwy sposób formułowania pełnomocnictw.
Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy.
26. Stosowanie specjalnych trybów w sprawach zajęcia pasa drogowego:
a. art. 132 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego,
b. art. 155 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego,
c. art. 162 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego,
27. Wpływ innych postępowań na sprawy dotyczące zajęcia pasa drogowego:
a. „Samowole budowlane” w pasie drogi publicznej.
b. Rozbudowa/rozbiórka obiektów w pasie drogi publicznej.
c. „Czyszczenie” pasa drogi publicznej z elementów niezwiązanych z infrastrukturą drogową.
d. Nakładające się odwołania od decyzji zezwalających na zajęcie pasa drogowego.
28. Zajęcie pasa drogowego a zatwierdzona organizacja ruchu drogowego.
a. „Opinie” zarządcy drogi do projektu czasowej organizacji ruchu, a zezwolenie na zajęcie pasa drogowego,
b. Respektowanie zatwierdzeń organizacji ruchu drogowego na czas robót dokonanych przez organ zarządzający ruchem na drodze,
c. Orzecznictwo Samorządowych Kolegiów Odwoławczych i sądów administracyjnych,
29. Kolizje w zajęciu pasa drogowego.
a. Możliwość wykonywania robót na jednym odcinku pasa drogowego na podstawie dwóch odrębnych zatwierdzeń czasowej organizacji ruchu,
b. Możliwość wykonywania robót w pasie drogowym na podstawie jednej zatwierdzonej czasowej organizacji ruchu,
c. Koordynacja robót w pasie drogi publicznej,
d. „istnienie zasady pierwszeństwa?”
Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy.
30. Zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia (art. 40 ust. 12 ustawy o drogach publicznych).
31. Zasady dokumentowania zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia.
a. Skuteczność działań zarządców dróg,
b. Praktyki wykonawców robót drogowych,
c. Wykonywania pomiarów obszaru pasa drogowego zajętego bez zezwolenia,
d. Reguły i dobre praktyki w tworzeniu dokumentacji fotograficznej.
32. Tryb i sposób wydawania decyzji za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia.

 

doktor nauk prawnych, radca prawny, inżynier ruchu drogowego. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku prawo oraz Politechnikę Krakowską Wydział Inżynierii Ruchu Drogowego. Uzyskał także stopień doktora nauk prawnych w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w specjalności administracyjnoprawnych aspektów organizacji ruchu drogowego. Specjalizuje się w tematyce bezpieczeństwa ruchu drogowego, organizacji ruchu drogowego, prawie inwestycji drogowych, Prawie Administracyjnym i Postępowaniu Administracyjnym. Powoływany przez powszechne sądy cywilne i karne jako biegły sądowy ad hoc w sprawach wymagających wiedzy specjalistycznej z zakresu dróg publicznych, dróg wewnętrznych, organizacji ruchu drogowego, wypadków drogowych oraz kolizji drogowych.

Aktywny uczestnik systemu zarządzania ruchem na drogach. Projektant zmian w czasowej i stałej organizacji ruchu.

Autor opinii prawnych dla zarządców dróg wewnętrznych, zarządców dróg publicznych oraz organów zarządzających ruchem na drogach dotyczących prawidłowości zatwierdzania organizacji ruchu drogowego, opiniowania organizacji ruchu drogowego, kontroli prawidłowości wprowadzania organizacji ruchu oraz zgodności organizacji ruchu z obowiązującymi przepisami. Autor opinii prawnych dotyczących realizacji procesu inwestycyjnego w drogownictwie. Pełnomocnik w sprawach o wydanie decyzji lokalizacyjnych i decyzji na zajęcie pasa drogowego. Pełnomocnik procesowy w postępowania w sprawach o wykroczenia drogowe. Autor artykułów naukowych dotyczących procedur zmiany organizacji ruchu drogowego oraz szeroko rozumianego procesu inwestycyjnego. Prowadzi wykłady i szkolenia z zakresu Prawa Administracyjnego, Prawa o ruchu drogowym, Prawa Budowlanego, ustawy o drogach publicznych, zarządzania ruchem na drogach, organizacji ruchu drogowego oraz zezwoleń na realizację inwestycji drogowych (ZRID).

Uczestniczy w konferencjach naukowych i konferencjach branżowych. Prelegent na corocznych konferencjach „PARKINGI” oraz ogólnopolskich „Krakowskich Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – organizacja ruchu drogowego”. Prowadzi wykłady na Politechnice Krakowskiej w dziedzinie prawnych aspektów projektowania organizacji ruchu i inżynierii ruchu drogowego dla studentów. Autor licznych pozycji naukowych z zakresu ustawy o drogach publicznych, ustawy Prawo o ruchu drogowym, Prawa Budowlanego i Prawa Administracyjnego.

W okresie licealnym laureat i finalista Olimpiad Przedmiotowych – Historycznej, Geograficznej, Nautologicznej, Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Wiedzy o Prawach Człowieka, Wiedzy o Unii Europejskiej. Ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej w specjalności inżynierii ruchu drogowego. W wieku 27 lat uzyskał stopień doktora nauk prawnych w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (w specjalności: Prawo o ruchu drogowym ze szczególnym uwzględnieniem tematyki organizacji ruchu drogowego).

Prywatnie jest aktywnym biegaczem, uprawia żeglarstwo (morski sternik jachtowy), tenis oraz posiada patent nurka morskiego. Ukończył także szkołę muzyczną II-go stopnia i posiada tytuł zawodowy muzyka instrumentalisty w klasie fortepianu. Wieczorami komponuje własną muzykę na fortepian i oddaje się grze utworów Fryderyka Chopina.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

 

Przy zgłoszeniu do 20. grudnia 2021 cena za osobę to jedyne 339 zł.

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.