Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Wymiar i pobór opłaty za przedszkole samorządowe – od decyzji do tytułu wykonawczego Ulgi w spłacie opłaty – procedura postępowania Od wniosku do decyzji

13 stycznia_09:00 - 13:00

345zł (+VAT)

Termin: 13. stycznia  Miejsce: on-line Cena: 345 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Sylwia Głowacka
tel. 504 268 795
e-mail:sburak@res.edu.pl
Cel szkoleniaMateriały szkolenioweAdresaciProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Tytułem wstępu

Począwszy od dnia 1 stycznia 2018 roku na wskutek wejścia w życie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, wprowadzono wiele istotnych zmian w zakresie ustalania i poboru opłat za przedszkola. W art. 52 ust. 15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych stwierdzono wyraźnie, że opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz opłaty za korzystanie z wyżywienia w takich placówkach stanowią niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym, o których mowa w art. 60 pkt. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W związku z jednoznacznym rozstrzygnięciem w ustawie o publicznoprawnym, a nie cywilnoprawnym, charakterze przedmiotowych opłat, nie ma podstaw do zawierania przez dyrektorów przedszkoli publicznych umów cywilnoprawnych z rodzicami, określających wysokość i zasady wnoszenia opłat. Dochodzenie należności budżetowych z tytułu nieuiszczonych opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego następuje na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Do opłat tych stosować należy także dział III Ordynacji podatkowej.

Tak stan rzeczy powoduje to, iż całość zagadnień związanych z ustaleniem i poborem tych opłat toczyć się będzie na podstawie ustawy – kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o finansach publicznych (art. 60 – 68).

Celem szkolenia jest: wyposażenie uczestników w wiedzę niezbędną do poprawnego stosowania przepisów kodeksu postępowania administracyjnego i swobodnego poruszania się w obszarze procedur administracyjnych obowiązujących w administracji publicznej oraz omówienie praktycznych problemów związanych z postępowaniem administracyjnym m.in. na podstawie aktualnego orzecznictwa. Szkolenie zwraca szczególną uwagę na nowe zasady ogólne postępowania administracyjnego oraz nowe i zmodyfikowane  instytucje procedury administracyjnej, w kontekście konieczności egzekucyjnego dochodzenia zaległych opłat za przedszkole.

Istotnym elementem przedmiotowego szkolenia jest omówienie zasad związanych z wymiarem i poborem opłat za przedszkole oraz z prowadzeniem postępowania egzekucyjnego.

Uczestnicy szkolenia otrzymają autorskie wzory n/w dokumentów:
Spis treści / wzory dokumentów

1) Uchwała organu stanowiącego jst w sprawie określenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne prowadzone przez jst
2) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym
3) Decyzja w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym
4) Wzór upomnienia
5) Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego (v.1.)
6) Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego (v.2.)
7) Informacja wierzyciela dla organu egzekucyjnego
8) Informacja wierzyciela dla organu egzekucyjnego (ustalenie właściwości miejscowej)
9) Wniosek wierzyciela o doręczanie mu pism sporządzonych w postępowaniu egzekucyjnym przez elektroniczną skrzynkę podawczą
10) Wzór zawiadomienia o zagrożeniu ujawnieniem w Rejestrze Należności Publicznoprawnych
11) Wzór uchwały rady gminy wyrażającej zgodę na ujawnienie należności pieniężnych jednostki samorządu terytorialnego w Rejestrze Należności Publicznoprawnych
12) Upoważnienie dla kierownika nieposiadającej osobowości prawnej jednostki organizacyjnej JST (wierzyciel)
13) Upoważnienie dla pracownika nieposiadającej osobowości prawnej jednostki organizacyjnej JST (wierzyciel)
14) Upoważnienie dla kierownika nieposiadającej osobowości prawnej jednostki organizacyjnej JST (organ egzekucyjny)
15) Upoważnienie dla pracownika nieposiadającej osobowości prawnej jednostki organizacyjnej JST (organ egzekucyjny)
16) Upoważnienie do załatwiania spraw
17) Rozliczenie czasu pobytu dziecka w przedszkolu
18) Decyzja o odroczeniu terminu płatności opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego
19) Decyzja o odroczeniu terminu płatności / rozłożeniu na raty opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego
20) Decyzja o umorzeniu zaległości podatkowej w opłacie za korzystanie z wychowania przedszkolnego / odsetek za zwłokę / opłaty prolongacyjnej
21) Decyzja o umorzeniu z urzędu zaległości podatkowej w opłacie za korzystanie z wychowania przedszkolnego
22) Uchwała organu stanowiącego jst w sprawie określenia warunków zwolnienia z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego
23) Uchwała organu stanowiącego jst w sprawie upoważnienia Dyrektora Przedszkola
24) do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej polegających na wydawaniu decyzji o wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego
25) Zarządzenie w sprawie upoważnienia Dyrektora Przedszkola do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej polegających na wydawaniu decyzji o wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego

 

Adresaci szkolenia: Szkolenie przeznaczone jest pracowników urzędów gmin, miast oraz samorządowych jednostek organizacyjnych, którym powierzono obowiązki wierzyciela w zakresie dochodzenia należności pieniężnych oraz prowadzenia orzecznictwa administracyjnego i egzekucyjnego w zakresie opłat za przedszkole. Szkolenie jest także dedykowane pracownikom samorządowych organów egzekucyjnych.

Na szkoleniu mile widziane osoby zainteresowane tematyką postępowania egzekucyjnego – zadań i uprawnień wierzyciela należności pieniężnych.

Program szkolenia:
1. Wymiar opłaty za przedszkole.
a) Zasady ogólne postępowania administracyjnego.
b) Strona postępowania.
c) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego.
d) Postępowanie dowodowe.
e) Protokoły, adnotacje i metryka sprawy administracyjnej;
f) Zapoznanie się aktami sprawy przed wydaniem decyzji.
g) Decyzja administracyjna, podstawa prawna i elementy składowe decyzji.
h) Metryka sprawy administracyjnej.
2. Preferencje w spłacie opłaty za przedszkole.
a) Wniosek o ulgę w spłacie.
b) Postępowanie dowodowe w sprawie ulgi.
c) Decyzja administracyjna w sprawie ulgi – podstawa prawna i elementy takiej decyzji.
d) Metryka sprawy administracyjnej.
3. Prawa i obowiązki wierzyciela należności pieniężnej w rozumieniu rozporządzenia „wierzycielskiego”.
a) Egzekucja „miękka”.
b) Ewidencja działań w egzekucji miękkiej.
c) Kwota bagatelna.
d) Obowiązki wierzyciela przy wszczęciu postępowania egzekucyjnego.
e) Obowiązki wierzyciela w trakcie postępowania egzekucyjnego.

4. Wszystko o upomnieniu
a) Istota upomnienia.
b) Znaczenie upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym.
c) Elementy upomnienia.
d) Podpis w upomnieniu.
e) Doręczenie upomnienia pełnomocnikowi.
f) „Pojemność” upomnienia.
g) Upoważnienie do podpisu upomnienia – wymóg czy konieczność.
h) Obowiązek w zapłacie kosztów upomnienia.
i) Ulgi w spłacie kosztów upomnienia – procedura w zakresie ulg.
j) Przedawnienia w upomnieniu – doręczenia, windykacja kosztów.
k) Koszty upomnienia w kontekście znowelizowanej ustawy o finansach publicznych.
l) Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

5. Upoważnienie.

a) Upoważnienia z ustaw ustrojowych.
b) Upoważnienia z ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.
c) Upoważnienia w myśl standardów kontroli zarządczej.
d) Upoważnienia w myśl standardów INTOSAI.

6. Rejestr Należności Publicznoprawnych
a) Pojęcie i istota Rejestru Należności Publicznoprawnych.
b) Rejestr Należności Publicznoprawnych w kontekście zadań JST.
c) Dane wpisywane do Rejestru Należności Publicznoprawnych.
d) Zakres kwotowy wpisu do Rejestru Należności Publicznoprawnych.
e) Sprzeciw jako środek prawny.
f) Wpływ sprzeciwu na postępowanie egzekucyjne.
g) Wpis do Rejestru Należności Publicznoprawnych a postępowanie egzekucyjne.
h) Postanowienie o niedopuszczalności sprzeciwu.
i) Forma postępowania o wpis do Rejestru Należności Publicznoprawnych.

7. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego.
a) Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego
b) Tytułu wykonawczy,
c) Rodzaje tytułu wykonawczego;
d) Dokumenty towarzyszące tytułowi wykonawczemu.
8. Zawieszenie postępowania egzekucyjnego / umorzenie postępowania egzekucyjnego.
9. Odpowiednie, czyli jakie stosowanie przepisów działu III Ordynacji podatkowej.
10. Opłata za przedszkola a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

 

Podczas szkolenia udzielone zostaną odpowiedzi na następujące kwestie:

 

 • Jaki dokument stanowi podstawę dochodzenia zaległej opłat za pobyt w przedszkolu?
 • Kto jest wierzycielem opłat za przedszkole?
 • Jakie dowody stosować w postępowaniu o ustalenie opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego?
 • Czy należy prowadzić metrykę sprawy administracyjnej?
 • Kto i jakie decyzje może podpisać?
 • Kto ma wszcząć postępowanie w sprawie wymiaru opłaty za przedszkole?
 • Jak przeprowadzić postępowanie dowodowe?
 • Czy sprawa administracyjna w sprawie opłat za przedszkole podlega wpisowi dio metryki sprawy administracyjnej?
 • Czy zaległa opłata za przedszkole może zostać wpisana do Rejestru Należności Publicznoprawnych, i kto wnioskuje o wpis?
 • Czy konieczne jest upomnienie?
 • Jakie tytuły wykonawcze stosujemy w egzekucji administracyjnej opłaty za przedszkole?
 • Kto jest obowiązany do poszukiwania majątku zobowiązanego.

 

Freelancer; prawnik (UMCS w Lublinie); absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie  w zakresie studiów podyplomowych: skarbowość i podatki„; Uniwersytetu Jagiellońskiego Instytut Stosunków Międzynarodowych – studia w zakresie  „wiedzy  o integracji europejskiej” oraz Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu Instytut Socjologii studia w zakresie zarządzania środkami Unii Europejskiej. Wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.  Licencjonowany audytor wewnętrzny  (lic MF. Nr 134/2004), audytor wewnętrzny wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych (wpis nr 782); współpracownik kilku firm audytorskich na terenie Polski,: audytor środków pochodzących z UE; członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Poland; b. Naczelnik Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Przemyślu,  b. starszy inspektor kontroli gospodarki  finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, b. członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, długoletni pracownik służb finansowych Państwa  i samorządu terytorialnego, autor  ponad 140 artykułów / specjalistycznych publikacji z zakresu prawa podatkowego  i dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz audytu wewnętrznego. Trener  i wykładowca (m. in. trener i wykładowca w szkoleniach generalnych i specjalistycznych dla służby cywilnej) oraz wielu firm szkoleniowych.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

UWAGA!

Przy zgłoszeniu do 20. grudnia cena to jedyne 289 zł/os!!

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o  platformę szkoleniową
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo

Szczegóły

Data:
13 stycznia
Czas:
09:00 - 13:00
Koszt:
345zł (+VAT)
Wydarzenie kategorii:
, , , ,
Wydarzenie Tagi:
, , , , , , , ,

Miejsce

Szkolenie on-line
Polska

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.