Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Wymiar i dochodzenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 r. Realizacja czynności w postępowaniach dotyczących opłaty a napływ osób zza wschodniej granicy.

25 maja_09:00 - 13:00

349zł

Termin: 25 maja Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena:  349 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Katarzyna Zajkowska
tel. 798 301 781
e-mail: kzajkowska@res.edu.pl

Adresaci i celeProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zwana opłatą śmieciową lub podatkiem śmieciowym) jest należnością publicznoprawną, która stanowi dochód gminy.
Warto zasygnalizować, że na gruncie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi występuje szereg instytucji charakterystycznych jedynie dla niej. Jako przykład można w tym miejscu wskazać choćby na konstrukcję zawiadomienia o wysokości opłaty, która w istotny sposób modyfikuje wymiar opłaty w przypadku zmiany jej stawki, czy też ograniczenia możliwości korekty deklaracji o wysokości opłaty. Na tym tle pojawia się wiele pytań i wątpliwości.
Komplikacje z prawidłowym wymiarem opłaty mogą wiązać się również z przyjętymi metodami ustalania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Coraz częściej wybierana metoda oparta na zużyciu wody powoduje namnożenie się czynników, które mogą mieć wpływ na wysokość opłaty, a zdefiniowanie których bywa kłopotliwe, a w niektórych przypadkach wręcz niemożliwe.

Nie bez wpływu na całość systemu gospodarowania odpadami komunalnymi pozostaje aktualna sytuacja związana z wojną za naszą wschodnią granicą. Napływ osób z zagranicy powoduje, że szczególnego znaczenia nabierają m.in. czynności procesowe dotyczące ustalenia kręgu podmiotów obowiązanych do uiszczania opłaty, czy samej wysokości opłaty. Ważne w tym kontekście mogą się również okazać regulacje dotyczące ulg.

Zamysłem szkolenia jest ugruntowanie wiedzy jego uczestników w obszarze wymiaru i dochodzenia należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jego uczestnicy będą mieli również okazję zaznajomienia się z najnowszym orzecznictwem oraz zmianami w prawie dotyczącymi opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W tym miejscu warto wspomnieć o uchwalonej w dniu 11 sierpnia 2021 r. ustawie o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach.

Adresatami szkolenia są osoby wykonujące czynności z zakresu wymiaru i dochodzenia należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Poza pracownikami urzędów, z wiedzy przekazanej podczas szkolenia skorzystają również przedstawiciele wspólnot mieszkaniowych oraz spółdzielni mieszkaniowych (jako podmiotów odpowiedzialnych za ponoszenie opłaty w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi).

Program szkolenia:
1. Czym jest opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – charakter i konstrukcja opłaty.
2. Metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wymiar opłaty w zestawieniu z poszczególnymi metodami jej ustalenia.
3. Stosowanie Ordynacji podatkowej w sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4. Podmiot zobowiązany do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Kim jest właściciel nieruchomości na gruncie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach?
5. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi. Rozliczenia wewnętrzne dotyczące opłaty.
6. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
7. Zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
8. Ograniczenia dotyczące składania korekt deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
9. Czynności sprawdzające dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
10. Kontrola podatkowa dotycząca opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
11. Naruszenie obowiązku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Decyzja o opłacie podwyższonej.
12. Zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z kompostowaniem bioodpadów.
13. Przesłanki wydania decyzji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
14. Postępowanie podatkowe w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
15. Egzekucja opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wybrane zagadnienia.
16. Sankcje karne oraz karne skarbowe związane z nieprawidłowościami dotyczącymi opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
17. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
18. Instrukcje wewnętrzne (dla pracowników organów) dotyczące postępowania z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Radca prawny, współpracownik jednej z wiodących poznańskich kancelarii prawnych. Absolwent prawa na Uniwersytecie Gdańskim, administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz podyplomowych studiów z zakresu prawa karnego skarbowego i gospodarczego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Specjalizuje się w prawie podatkowym ze szczególnym uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatków i opłat lokalnych, a także wybranych zagadnieniach z zakresu finansów publicznych. Autor licznych publikacji oraz trener prowadzący szkolenia m.in. dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na res@res.edu.pl

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.