Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

Vademecum pracownika oświaty gminnej – zadania wynikające z ustaw oświatowych i ich terminy

5 lipca_09:00 - 13:00

349zł (+VAT)

Termin: 05. lipca  2021 Cena: 349zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Elwira Grygorczuk
tel. 518 192 393
e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl
Cel szkoleniaProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Celem szkolenia jest uporządkowanie wiedzy na temat obowiązkowych zadań osoby zajmującej się oświatą gminną. Uczestnikom przekazane zostaną informacje na temat terminów, o których należy pamiętać, oraz przykłady dokumentacji niezbędnej do opracowywania w trakcie roku. Prowadzący przedstawi wykładnię prawną zagadnień oraz przykłady dobrej praktyki.

1. Omówienie najważniejszych zagadnień do realizacji w każdym roku:
1) ustalanie sieci szkół i przedszkoli zgodnie z wytycznymi ustawy Prawo oświatowe (w tym obowiązek uzyskania opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny);
2) zasady organizowania dowozu uczniów do szkół i przedszkoli, w tym organizacja dowozu uczniów niepełnosprawnych;
3) zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli;
4) kontrola obowiązku nauki (sposób prowadzenia ewidencji obowiązku nauki, przykłady pism kierowanych do rodziców młodzieży objętej obowiązkiem nauki, wprowadzanie danych o obowiązku nauki do SIO);
5) organizacja doskonalenia zawodowego nauczycieli (analiza potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli zgłoszonych przez dyrektorów szkół w kontekście lokalnej polityki oświatowej, wyodrębnienie środków na doskonalenie oraz zaplanowanie podziału tych środków, w tym konieczność uzyskania opinii uprawnionych związków zawodowych);
6) analiza danych zgromadzonych w SIO oraz zaplanowanie i przeprowadzenie kontroli danych do naliczania subwencji oświatowej (najważniejsze raporty w „Strefie dla zalogowanych”, najczęstsze błędy szkół przy wprowadzaniu danych o uczniach i nauczycielach, przykładowy protokół kontroli danych gromadzonych w SIO);
7) prowadzenie ewidencji szkół i placówek prowadzonych przez organy inne niż JST,
8) dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników;
9) ustalanie podstawowej kwoty dotacji dla niesamorządowych przedszkoli i szkół oraz jej aktualizacja w trakcie roku budżetowego;
10) rozliczanie dotacji oświatowych (m.in. na wychowanie przedszkolne, zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń, pomoc materialną o charakterze socjalnym), rozliczenie środków Funduszu Pracy – dostosowanie się do wymogów wynikających z ustaw oświatowych i umów zawartych z podmiotami udzielającymi dotacji;
11) ustalanie terminów rekrutacji na kolejny rok szkolny (przykładowy terminarz rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych);
12) organizacja awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego;
13) organizacja konkursu na dyrektora szkoły.
2. Pytania i odpowiedzi

Doświadczony wykładowca, praktyk w zakresie prawa oświatowego, pracownik samorządowy z wieloletnim doświadczeniem w pracy na stanowiskach związanych z zarządzaniem oświatą (dyrektor szkoły, wizytator kuratorium oświaty, wicedyrektor regionalnej placówki doskonalenia nauczycieli, obecnie główny specjalista ds. oświaty w jednostce samorządu terytorialnego); trenerka specjalizująca się w szkoleniach z zakresu: Systemu Informacji Oświatowej, dofinansowania kształcenia pracowników młodocianych (w tym pomocy de minimis), zmian w przepisach prawa oświatowego, jak również organizacji pracy szkół.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na res@res.edu.pl

UWAGA!

Przy zgłoszeniu do 20. czerwca cena szkolenia to jedyne 299 zł/os!

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o  platformę szkoleniową
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo

Miejsce

Szkolenie on-line
Polska + Google Map

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.