Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

Usuwanie drzew i krzewów oraz naliczanie administracyjnych kar pieniężnych na podstawie ustawy o ochronie przyrody z uwzględnieniem wiedzy praktycznej

27 czerwca_09:00 - 13:00

329zł(+VAT)

Termin: 27. czerwca  Miejsce: ON-LINE Cena: 329 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Katarzyna Wardzińska
tel. 888 549 572
e-mail: kwardzinska@res.edu.pl
AdresaciKorzyściProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Pracownicy urzędów gmin, starostw powiatowych-  wydziałów lub referatów ochrony środowiska, urzędów marszałkowskich, urzędów wojewódzkich, samorządowych kolegiów odwoławczych, wojewódzcy konserwatorzy zabytków, spółdzielni mieszkaniowych, zarządcy nieruchomości, pracownicy spółek miejskich, przedsiębiorstw przesyłowych, jednostek drogowych, kolejowych, zarządcy wód, pracownicy firm realizujących wycinki, pielęgnację zieleni, pracownicy firm realizujących inwestycje budowlane (deweloperzy), osoby sporządzające inwentaryzacje zieleni, działające jako pełnomocnicy w postępowaniu przed organem, zarządcy wód, itp.

Zawartość materiałów:

1. wzór zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa przygotowany dla strony
2. wzór protokołu z wizji lokalnej wyznaczającej drzewa do usunięcia
3 wzory sprzeciwu – 6 szt. uwzględniające wszystkie możliwości
4. wzór postanowienia o nałożeniu obowiązku uzupełnienia braków
5. wzór zaświadczenia o braku sprzeciwu.
6. wzór oświadczenie o zrzeczeniu się odwołania.
7. adnotacja urzędowa o milczącym załatwieniu sprawy.
8. wór wniosku o wydanie zezwolenia
9. wzór oświadczenia o tytule prawnym władania nieruchomością
10. wzór powiadomienia mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej i Wspólnoty Mieszkaniowej
11. wzór oświadczenia o udostępnieniu informacji przez Spółdzielnię Mieszkaniową i Wspólnotę Mieszkaniową
12. wzór protokołu z oględzin z uwzględnieniem ochrony gatunkowej
13.wzór protokołu ze złomów i wywrotów
14.wzór decyzji negatywnej
15. wzór decyzji bez warunku nasadzeń
16.wzór decyzji z warunkiem nasadzeń
17.wzór decyzji z opłatami odroczonymi na 3 lata
18.wzór decyzji z opłatami natychmiastowymi
19.wzór decyzji zmieniającej warunek ( art. 155 kpa)
20.wzór decyzji z pasa drogowego (uwzględnienie uzgodnienia z rdoś usunięcia drzew z pasów drogowych
21.wzór decyzji na sieci uzbrojenia terenu
22. wzór decyzji umarzającej opłaty po 3 latach
23. wzór postanowienia o zawieszeniu postępowania z uwagi na gatunki chronione.
24. wzór decyzji o pobraniu opłaty po 3 latach
25.wzór decyzji z sieci uzbrojenia terenu
26.wzór decyzji umarzającej opłatę po 3 latach
27.zmiana warunków decyzji z art.155 kpa
28.wzór postanowienia o zawieszeniu postępowania z uwagi na gatunki chronione
29.wzór decyzji o pobraniu opłaty z powodu nie zachowania żywotności przez drzewo po 3 latach

Szkolenie prowadzone jest w oparciu o prezentacje zdjęciową przygotowaną dla każdego omawianego artykułu.

1. Zdefiniowanie pojęć: tereny zieleni , drzewo, krzew, złom, wywrot, żywotność drzewa, zadrzewienie także w świetle usuwania drzew przez osoby fizyczne.
2. Usuwanie drzew, krzewów z terenów parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu , parków narodowych , rezerwatów przyrody, z uwzględnieniem osób fizycznych .
3. Usuwanie drzew/krzewów z obszaru Natura 2000 na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z uwzględnieniem osób fizycznych.
4. Kompetencje organów do wydawania zezwoleń na usuwanie drzew lub krzewów
5. Uzgadnianie usuwania drzew z pasów drogowych z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska (wzór decyzji z pasa drogowego)
6. Odstępstwa od wydawania zezwoleń na usuwanie drzew/krzewów, czyli wyłączenia na podstawie art. 83f uop, w tym:
• zezwoleń na usuwanie drzew o określonych obwodach oraz krzewów o określonej powierzchni.
• brak zezwolenia dla osób fizycznych oraz w celu przewrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.
6. Omówienie procedur usuwania drzew/krzewów z nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych, z uwzględnieniem rolników i gospodarstw rolnych (wzory postępowań w materiałach)
• zgłoszenie usunięcia drzewa/krzewu do organu właściwego
• postępowanie organu (wykonanie inwentaryzacji, spisanie protokołu)
• sprzeciw organu w formie decyzji administracyjnej ( kryteria sprzeciwu)
• postanowienie nakładające obowiązek uzupełnienia zgłoszenia
• zaświadczenie o braku sprzeciwu
• wystąpienie z wnioskiem o wydanie zezwolenia
• uwzględnienie ochrony gatunkowej w postępowaniu
7. Konsekwencje usunięcia drzew przez właściciela
nieruchomości po 5 –ciu latach w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – naliczenie opłat (współpraca z organem budowlanym).
8. Kontrola organu na podstawie 379 i art. 380 ustawy
Prawo ochrony środowiska.
9. Prowadzenie postępowań administracyjnych z wniosku właścicieli sieci, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych
10. Ochrona gatunkowa w postępowaniu administracyjnym dot. usuwania drzew i krzewów. (wzór postanowienia w materiałach)
11. Usuwanie drzew/krzewów z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oraz z nieruchomości niebędących własnością wnioskodawcy.
12. Zakres wniosku (szczegółowe omówienie) – elementy składowe, obwody drzew na wys. 5 i 130 cm, m2 krzewów, rodzaj – gatunek, projekt zagospodarowania terenu, określenie kompensacji przyrodniczej oraz omówienie projektu planu nasadzeń.
13. Usuwanie drzew w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa i stanu wyższej konieczności
14. Nasadzenia zamienne lub przesadzenia wg określonej kompensacji przyrodniczej (procedura postępowania, wytyczne do ustalania nasadzeń zamiennych, przekazanie wiedzy praktycznej).
15. Elementy składowe zezwolenia-obligatoryjne oraz z kompensacją przyrodniczą i przesadzeniem ( termin usunięcia, nasadzeń, przekazania informacji, sprawdzenia).
16. Rodzaje oraz kryteria wydawania zezwoleń w postępowaniu
administracyjnym,
• zezwolenia bez i z warunkiem nasadzeń zamiennych i bez naliczania opłat – sprawdzenie warunku nasadzeń po 3 latach
• zezwolenia z naliczeniem opłat w procesie inwestycyjnym.
• zezwolenia z uwzględnieniem nowych nasadzeń w zamian za usuwane drzewa lub krzewy lub ich przesadzenie. Zasady naliczania opłat, odraczanie na okres 3 lat – wg kompensacji przyrodniczej, umarzanie/pozostawienie do zapłaty po 3 latach, w procesie inwestycyjnym.(wzory ww decyzji w materiałach.
• jak naliczamy opłaty za usuwanie drzew /krzewów; przykłady
16. Usuwanie złomów, wywrotów wg określonej procedury (protokół w załączeniu).
17. Opłaty z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska – rozłożenie opłaty na raty, ustalanie w zezwoleniu terminu opłaty, odroczenie terminu płatności /pomoc de minimis/.
18. Postępowania dotyczące nie naliczania opłat za usuwanie drzew/krzewów.
19. Nasadzenia zamienne w przypadku nie naliczania opłat za usuwane drzewa/krzewy i postępowanie po 3 latach od nasadzenia; zasady ustalania
20. Uwzględnienie obwodów pni drzew i m2 krzewów do naliczania i nienaliczania opłat .
21. Kiedy możemy wydać odmowe usunięcia drzewa ; wzór decyzji negatywnej w materiałach
22. Zakres zmian decyzji na podstawie art. 155 kpa, także z pasów drogowych
23. Zabiegi pielęgnacyjne wg ustawy o ochronie przyrody ( uszkodzenie, zniszczenie) oraz kodeksu cywilnego.
24. Kary za nieprzestrzeganie wymagań ochrony zieleni – rodzaje kar, strona postępowania, decyzje nakładające kary, przebieg postępowania o ukaranie, z uwzględnieniem okoliczności mających wpływ na wysokość kary. Kary na terenach wpisanych do rejestru zabytków ( zebranie materiału dowodowego w sprawie)
25. Kary dla osób fizycznych i jednostek organizacyjnych
26. Pojęcie zniszczenia i uszkodzenia drzew/krzewów.
27. Naliczanie kar za usuwanie drzew/krzewów bez zezwolenia, zniszczenie oraz uszkodzenie.
28. Zezwolenia na usuwanie drzew oraz kary omawiane są w oparciu o przepisy ustawy kodeks postepowania administracyjnego
29. Drzewa na granicy działek.
30. Wyroki WSA i NSA dot. usuwania drzew/krzewów.
31. Pytania uczestników w trakcie trwania szkolenia oraz dyskusja po każdym omówionym bloku tematycznym.
32. Omówienie problemów występujących w praktyce.
33. Odpowiedzi na pytania, podczas szkolenia.

Doświadczy praktyk i specjalista  w dziedzinie ustawy o ochronie przyrody a szczególnie procedur  na usuwanie drzew/krzewów, naliczania administracyjnych kar pieniężnych, ochrony zieleni. Absolwentka Wydziału Ogrodniczego Akademii Rolniczej w Krakowie oraz Studium Podyplomowego – kierunek Ochrona Przyrody na Wydziale Leśnym  Akademii Rolniczej w Krakowie. Rzeczoznawca NOT-SITO. Posiada bardzo duże doświadczenie w ochronie środowiska a także w terenach zieleni jako nadzór nad wykonawstwem prac dotyczących budowy i konserwacji terenów zieleni. Wykładowca przepisów dot. ochrony zieleni w jednostkach samorządowych i konsultant pracowników samorządowych w tym zakresie. Kilkuletni wykładowca przepisów ochrony zieleni na Akademii Rolniczej. Posiada kompleksową wiedzę z zakresu ochrony zieleni w powiązaniu z innymi przepisami ochrony środowiska i potrafi ją  przekazać oraz duże doświadczenie w zakresie zezwoleń na usuwanie drzew/krzewów. Ponieważ posiada także merytoryczne przygotowanie zawodowe oraz b. duże doświadczenie w administracji, szkolenia uwzględniają aspekty praktyczne. Szkolenia te cieszą się dużym powodzeniem z uwagi na sposób prowadzenia zajęć, b. przystępne przekazywanie wiedzy, udzielanie praktycznych  wskazówek. W swojej karierze zawodowej przeprowadziła  kilkaset godzin szkoleń z zakresu  postępowań  na usuwanie zieleni, naliczania administracyjnych kar pieniężnych, ochrony zieleni.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj  .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

 

Przy zgłoszeniu do 13. czerwca cena za osobę to jedyne 289 zł.

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

 

 SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

Miejsce

Online

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.