Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Ustawa o doręczeniach elektronicznych

14 marca_09:00 - 13:00

290zł

Termin: 14. marca Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena: 290 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Katarzyna Zajkowska
tel. 798 301 781

e-mail: kzajkowska@res.edu.pl

Cel i korzyściAdresaciProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Cel ogólny szkolenia:
• uzyskanie niezbędnej podstawy teoretycznej pomagających w prawidłowym stosowaniu ustawy o doręczeniach elektronicznych
• przedstawienie sposobów radzenia sobie z przewidywanymi problemami praktycznymi, które będą powstawały w trakcie stosowania ustawy
• omówienie problematyki bazy adresów elektronicznych i przekształcania dokumentów elektronicznych w przesyłki listowne
• zdobycie wiedzy na temat działania PURDE i PUH
• omówienie studium przypadków.

Grupa docelowa:
• Pracownicy organów administracji rządowej i samorządowej, osoby decyzyjne, wszyscy zainteresowani tematyką.

Szczegółowy program szkolenia
I. Definicje ustawowe
1. Podmiot publiczny
2. Kwalifikowana usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego
3. Operator wyznaczony
4. Publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego
5. Publiczna usługa hybrydowa
6. Przesłanki doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej, wyłączenia.
7. Adres do doręczeń elektronicznych.

II. Czego nie obejmuje ustawa o doręczeniach. Baza adresów elektronicznych. Usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publiczna usługa hybrydowa. Zagadnienia praktyczne
1. Jakich rodzajów doręczeń nie obejmuje ustawa?
2. Baza adresów elektronicznych – co to?
3. Jakie skutki prawne wywołuje wpis do bazy
4. Obowiązek posiadania przez podmiot publiczny adresu do doręczeń elektronicznych
5. Jedna skrytka do doręczeń w miejsce dwóch
6. Co z firmami i obywatelami?
7. Zarządzanie skrzynką doręczeń
8. Czy i jak można zrezygnować z rejestrowanego doręczenia elektronicznego
9. Jakie są metody wpisu do bazy adresów elektronicznych
10. Na jaki okres następuje wpis do bazy?
11. Jakie warunki należy spełnić?
12. Wymogi techniczne i organizacyjne
13. Doręczenie korespondencji przy wykorzystaniu publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego
14. Usługi on- line
15. Przekształcanie dokumentu elektronicznego w przesyłkę listową – przesłanki, wady i zalety
16. Jakie są opłaty za przekazywanie korespondencji?
17. Odpowiedzialność operatora wyznaczonego
18. Wyszukiwanie w bazie adresów elektronicznych
19. Zagadnienia praktyczne:
a) podmiot publiczny doręcza korespondencje wymagającą uzyskania potwierdzenia jej nadania lub odbioru z wykorzystaniem PURDE na adres do doręczeń elektronicznych wpisany do BAE – gdzie znaleźć adres, usługa wyszukiwania?
b) osoby fizyczne mogą, ale nie muszą posiadać adres do doręczeń elektronicznych – co wtedy?
c) dane osób fizycznych są dostępne tylko dla pomiotów publicznych po uwierzytelnieniu – co to znaczy, jak to ma wyglądać?
d) proces doręczenia PURDE/PUH do osoby fizycznej – regulamin
e) Przykładowy adres wraz z wyjaśnieniem co dana część oznacza, tak abyśmy umiały potem dany adres przy wysyłce zweryfikować czy jest prawidłowy
f) konsekwencje wcześniejszej aktywacji adresu do e-doreczeń – ePUAP, BAE (pierwszeństwo doręczenia)
g) równoważność skutków prawnych doręczenia poprzez ePUAP z PURDE – pod kątem ustawy o doręczeniach elektronicznych
h) administrator skrzynki doręczeń – kto to ma być: osoba z kancelarii, informatyk, jak i gdzie w razie potrzeby wymienić dane jednego na drugiego, jakie zadania będzie wykonywał?
i) gwarantowana dostępność oraz pojemność skrzynek – ile będą przechowywane dane, co w przypadku przekroczenia limitu 30GB, co zawiera opłatę za pojemność skrzynki doręczeń
j) wyznaczony operator i jego rola
k) dowody wysyłania i odbierania – m.in. terminy
l) za co płacimy – jako podmiot publiczny wysyłający PURDE do innego podmiotu publicznego nie ponosimy opłat, ale już za PUH tak, natomiast w przypadku wysyłki do pomiotu niepublicznego itd, pokazanie przypadków kiedy płacimy, a kiedy nie
m) rozliczanie PURDE i PUH + cennik – Poczta Polska w świetle powyższego aspektu
n) wyłączenia dla stosowania PURDE/PUCH
o) wymagania dla dokumentu elektronicznego zawierającego treść korespondencji podlegającej przekształceniu w przesyłkę listową
p) postepowanie z przesyłkami niedoręczonymi

III. KPA: wpływ ustawy o doręczeniach elektronicznych
1. Postępowanie elektroniczne;
2. Pełnomocnictwo elektroniczne;
3. Rodzaje podpisów elektronicznych i ich zastosowanie;
4. Kwalifikowana pieczęć elektroniczna;
5. Zagadnienia praktyczne:
a) Doręczenie przez organ oraz doręczenia do organu – przyjmować korespondencję (art. 158/art155 KPA oraz art. 156/art157)?
b) sporządzanie skanów dokumentów i nadawanie im mocy oryginału – na jakich zasadach?
c) dokumenty sporządzane elektronicznie, sporządzanie kopii pism otrzymanych w postaci elektronicznej
d) W świetle art. 158 ustawy o doręczeniach który mówi, że do czasu wskazanego w art. 155 stosujemy dotychczasowe przepisy KPA, jest wprawdzie art. 156-157 dotyczący równowartości doręczenia na adres ESP, ale dotyczy on wyłącznie podmiotów, które ESP udostępniają poza ePUAP. Art. 158 ust 2 ustawy o doręczeniach wskazuje brak możliwości ”powrotu” dla sytuacji.

Czynny Koordynator ds. dostępności i audytor dostępności cyfrowej i architektonicznej, doradca merytoryczny w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego.

Założyciel i właściciel AMP Trainers’ HUB – Usługi szkoleniowe i archiwistyczne Adam Parysz. Zajmuje się prowadzeniem szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych (RODO), archiwistyki, platformy EPUAP2, systemów klasy EZD (ELOprofessional), Biuletynu Informacji Publicznej, prawa administracyjnego i dostępu do informacji publicznej. Wdraża systemy ochrony danych osobowych, zajmuje się audytem ryzyka związanego z przeważaniem danych osobowych, opracowuje dokumentację z zakresu ochrony danych osobowych, obiegu dokumentów w podmiocie oraz informacji publicznej., Ponadto wdraża platformę EPUAP2 wraz z jej konfiguracją, nadzoruje projekty archiwizacyjne oraz digitalizacyjne.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na res@res.edu.pl

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

UWAGA!

Przy zgłoszeniu 2 osób: cena za osobę 270 zł

Przy zgłoszeniu 3 i więcej: cena za osobę 250 zł

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.