Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

URLOPY PRACOWNICZE, RODZICIELSKIE ORAZ POZOSTAŁE NIEOBECNOŚCI W PRACY ZWIĄZANE ZE STOSUNKIEM PRACY A WPŁYW NA NALICZANIE WYNAGRODZENIA – zmiany od 2022 r.

2 czerwca_09:00 - 15:00

399zł

Termin: 2 czerwca Cena: 399 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Katarzyna Zajkowska
tel. 798 301 781
e-mail: kzajkowska@res.edu.pl
Cel szkoleniaAdresaci Metodyka szkolenia Program szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Przedstawienie zagadnień związanych z udzielaniem urlopów pracownikom zatrudnianym w ramach stosunku pracy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się problematyką kadrowo-płacową, które posiadają  już podstawową wiedzę w tym zakresie i są zainteresowane jej poszerzeniem.

Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie prezentacji multimedialnej uzupełnionej o przykłady i ćwiczenia dzięki którym uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów a także podzielić się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki.

Metodyka szkolenia: szkolenie zostanie  przedstawione w formie prezentacji multimedialnej uzupełnionej o przykłady , dzięki którym uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów a także podzielić się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki.

ZAGADNIENIA SZKOLENIA

1. Podmioty zobowiązane do tworzenia ZFŚS
a) Ilość etatów a obowiązek tworzenia ZFŚS
b) Możliwość odstąpienia od tworzenia ZFŚS a zapisy w przepisach wewnątrzzakładowych
2. Zasady naliczania odpisu i metodyka ustalania liczby zatrudnionych
a) osoby uwzględniane i nieuwzględniane do naliczenia odpisu
b) co zrobić z osobami przebywającymi na urlopach bezpłatnych, macierzyńskich, rodzicielskich
c) wysokość odpisów r. – ZMIANA W 2022 r.
d) wysokość dobrowolnych odpisów na ZFŚS
e) obniżenie lub podwyższenie odpisu w trakcie roku kalendarzowego
f) jakie dodatkowe środki pracodawca może zwiększyć środki na ZFŚS
g) terminy na przekazanie kwot odpisu na konto ZFŚS

3. Korekta rocznego odpisu na ZFŚS
a) w jaki sposób pracodawca ustala przeciętną liczbę zatrudnionych w danym roku kalendarzowym
b) metody statystyczne stosowane do ustalenia przeciętnego zatrudnienia w danym miesiącu
c) korekta rocznego odpisu
4. Procedura wydania, treść i wprowadzanie zmian do ZFŚS
a) Regulamin ZFŚS – na co zwrócić uwagę.
b) Jak stworzyć prawidłowy regulamin ZFŚS?
c) Jakie najczęściej popełniane są błędy przy tworzeniu regulaminu ZFŚS?
d) obowiązek konsultacji zmian ze związkami zawodowymi
e) wybór przedstawiciela załogi pracowników
5. Komisje socjalne
a) zasady tworzenia komisji socjalnych
b) skład komisji
c) komisja socjalna jako organ opiniodawczy
d) komisja socjalna jako organ przyznający świadczenia.
e) Czy jest wymóg formalny powołania komisji socjalnej ZFŚS
6. Osoby uprawnione do pomocy z ZFŚS
a) krąg osób uprawnionych – definicja członków rodzin
b) osoby na urlopach bezpłatnych wychowawczych macierzyńskich
c) objęcie opieka socjalną osób niebędących pracownikami danego zakładu
d) jak zdefiniować emeryta rencistę – byłego pracownika
e) uzależnienie pomocy od rodzaju umowy – stażu pracowniczego – wymiaru etatu
7. Zmiany ustawy o zfśs
Od 4 maja 2019 r., wskutek nowelizacji art. 8 ustawy o zfśs:
a) udostępnienie pracodawcy danych osobowych osoby uprawnionej do korzystania z funduszu socjalnego, w celu przyznania ulgowej usługi i świadczenia oraz dopłaty z zfśs i ustalenia ich wysokości
b) na jakich zasadach pracodawca może żądać udokumentowania danych osobowych w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia. przetwarzania danych osobowych dotyczących zdrowia, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO,
c) przez jaki okres pracodawca może przechowywać dane osobowe ZFŚS
8. Ustawowy zakres działalności socjalnej z uwzględnieniem ostatnich zmian
a) na jakie usługi mogą być przeznaczane środki ZFŚS
b) imprezy masowe a badanie sytuacji życiowej, materialnej i rodzinnej w świetle wyroków SN
c) pożyczki na cele mieszkaniowe
• zasady wyboru celów mieszkaniowych finansowanych z ZFŚS
• oprocentowanie pożyczki
• skutki podatkowe umorzenia pożyczki dla pracownika, byłego pracownika oraz emeryta lub rencisty
9. Badanie sytuacji życiowej osób uprawnionych
a) zobowiązanie osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS do przekazywania swoich danych w tym celu w formie oświadczenia.
b) sposoby pozyskiwania przez pracodawcę i potwierdzenia sytuacji materialnej osób uprawnionych
c) badanie sytuacji na podstawie orzecznictwa sądów
d) na podstawie jakich przepisów pracodawca może żądać przedstawienia zaświadczenia o dochodach członków rodziny
e) stanowisko GIODO / RODO w sprawie przechowywania dokumentów składanych przez osoby uprawnione
f) czy niezłożenie przez pracownika dokumentów potwierdzających wysokość osiąganych przychodów może być podstawą do wstrzymania wypłaty z ZFŚS
g) program 500+ a badanie sytuacji życiowej
h) alimenty otrzymywane i wypłacane
i) konkubinat
j) czy niezłożenie przez pracownika dokumentów potwierdzających wysokość osiąganych przychodów może być podstawą do wstrzymania wypłaty z ZFŚS,
10. Opodatkowanie świadczeń z ZFŚS
a) paczki dla pracowników
b) bony towarowe
c) bilety i karnety dla pracowników,
d) zapomogi dla pracowników ; Świadczenia kwalifikowane jako zapomogi a zwolnienie z opodatkowania
e) wczasy pod gruszą a limit 14 dni urlopu wypoczynkowego ?
f) świadczenia dla emerytów i rencistów ; Świadczenia dla rodzin zmarłego pracownika/emeryta lub rencisty z ZFŚS lub innych źródeł
g) dofinansowanie do „zielonej szkoły” i wycieczek szkolnych
h) dofinansowanie do wypoczynku dziecka, które w trakcie wczasów ukończyło 18 lat ; ukończenie przez dziecko 18 roku życia a zwolnienie podatkowe.
i) wycieczki sfinansowane z ZFŚS dla pracowników
j) rozliczenie imprez masowych – po wyroku TK z lipca 2014 r.
k) koszt udziału pracowników w imprezie sportowej
11. Przejście całości lub części zakładu na innego pracodawcę:
a) środki pieniężne przekazywane w momencie przejścia całości lub części zakładu na nowego pracodawcę,
b) w jaki sposób ustalić wysokość przekazywanych środków,
c) termin na przekazanie środków.
12. Czy świadczenia z ZFŚS podlegają egzekucji?
13. Pytania i dyskusja

Menager, specjalista prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, wynagrodzeń i świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
Absolwentka studiów podyplomowych o kierunkach: Nowoczesne Zarządzanie Kadrami, Zarządzanie w Sektorze Publicznym , Mediator of biznes, Coaching, oraz licznych kursów i szkoleń w tej tematyce.
Doświadczony praktyk z wieloletnim stażem pracy w dziale kadr i płac, zajmujący się na co dzień zagadnieniami związanymi z prawem pracy i ubezpieczeń społecznych oraz wynagrodzeniami z tytułu umowy o pracę i umów cywilnoprawnych, oraz zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.
Trener i wykładowca szkoleń w zakresie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych , wynagrodzeń i podatków.
Przez okres ostatnich 5 lat wykładowca przeprowadził ponad 1000 szkoleń z zakresu; Prawa Pracy, ZUS, Wyliczania wynagrodzeń itp. A tym samym przeszkolił ponad 15 tyś. osób.

 

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na res@res.edu.pl

 PRZY ZGŁOSZENIU DO 6 MAJA CENA ZA SZKOLENIE TO 369 ZŁ

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o  platformę szkoleniową
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.