Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

UPRAWNIENIA Z TYTUŁU RODZICIELSTWA – OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACODAWCY

30 maja_09:00 - 13:30

359zł(+VAT)

Termin: 30.maja Miejsce: Szkolenie on-line Cena: 359 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Katarzyna Wardzińska
tel. 792 210 125
e-mail: kwardzinska@res.edu.pl
AdresaciCelProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Szkolenie przeznaczone jest dla pracodawców oraz osób zajmujących się problematyką kadrową oraz osób które rozpoczęły pracę w dziale kadr lub chcą podnieść swoje kwalifikacje.

Celem szkolenia jest przygotowanie do samodzielnego prowadzenia spraw pracowniczych w zakładzie, zdobycie umiejętności w zakresie praktycznego stosowania prawa pracy, podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz prowadzenie w tym zakresie dokumentacji pracowniczej.

W programie szkolenia uwzględnione zostały zmiany wprowadzone ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 1. 1. Zmiany przepisów prawa w zakresie ochrony pracy kobiet
  2. Pracownica ciężarna w zakładzie – uprawnienia i obowiązki stron stosunku pracy.
  a) Czas pracy pracownicy ciężarnej
  b) Badania lekarskie
  c) Przeniesienie do innej pracy
  d) Ochrona stosunku pracy pracownicy ciężarnej
  e) Rozwiązanie umowy o pracę w okresie ciąży
  3. Urlop macierzyński, rodzicielski i wychowawczy
  a) Osoby uprawnione
  b) Terminy
  c) Zasady korzystania z urlopów
  d) Prawa i obowiązki stron/osób uprawnionych do urlopów
  e) Wymagana dokumentacja
  4. Dziecko wymagające opieki szpitalnej
  5. Matka wymagająca opieki szpitalnej w trakcie urlopu macierzyńskiego
  6. Dzielenie się urlopem rodzicielskim i zasiłkiem macierzyńskim przez pracownicę/pracownika i ubezpieczonego ojca/matkę niebędących pracownikami.
  7. Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim/wychowawczym
  8. Łączenie pracy zawodowej z urlopem rodzicielskim i wychowawczym.
  9. Rezygnacja z urlopu wychowawczego/ dopuszczenie pracownika do pracy
  10. Obniżenie wymiaru czasu pracy na podstawie art. 1867
  11. Urlopy ojcowskie po zmianach przepisów.
  12. Nowe zasady udzielania zwolnień z tytułu opieki na dziecko w wieku do lat 14.
  13. Uprawnienia pracowników wychowujących dziecko w wieku do lat 4 i do lat 8
  14. Przerwy na karmienie dziecka piersią
  15. Ochrona stosunku pracy pracowników – rodziców
  16. Zapisy w świadectwie pracy dotyczące uprawnień z tytułu rodzicielstwa (nowe regulacje prawne)
 2. Materiały szkoleniowe obejmują część teoretyczną, obowiązujące orzecznictwo sądowe oraz wzory dokumentów i pism które można wykorzystać w bieżącej pracy.

Mgr administracji, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu.
Posiada bogate doświadczenie w tematyce samorządowego prawa pracy oraz organizacji i funkcjonowania urzędu, oparte na ponad 35-letnim doświadczeniu zawodowym w administracji publicznej, w tym 25 letnim w samorządzie gminnym na stanowiskach związanych z funkcjonowaniem urzędu oraz sprawami  pracowniczymi.
Jako szkoleniowiec od wielu lat współpracuje z firmami szkoleniowymi oraz z jednostkami samorządu terytorialnego na terenie całego kraju.
Wieloletni współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej .
Wykładowca akademicki w zakresie prawa pracy. Autorka publikacji na temat dokumentacji pracowniczej. Obecnie Dyrektor Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

UWAGA!

Przy zgłoszeniu do 02. maja cena szkolenia to jedyne 299 zł/os!

Przy zgłoszeniu do 16. maja cena szkolenia to jedyne 319 zł/os!

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.