szkolenie online

Uprawnienia rodzicielskie kompleksowo po zmianach w 2023 roku

ID szkolenia: 2742

Kategorie

Kadry i płace

Region

Nie określono

Tagi

#kompleksowe_zmiany, #uprawnienia_rodzicielskie, #ZMIANY 2023
Opiekun szkolenia
Uwaga!

Zakres tematyczny szkolenia:
1. Uprawnienia kobiet w ciąży
2. Uprawnienia kobiet karmiących piersią
3. Urlopy związane z rodzicielstwem – macierzyński, urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlop rodzicielski, urlop ojcowski, urlop wychowawczy
a. podniesienie kryterium wieku dziecka, umożliwiające skorzystanie z urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego i urlopu ojcowskiego od 01.02.2023 r.
b. zmiany w urlopie rodzicielskim – od 26.04.2023 r.
c. zmiany w urlopie ojcowskim – od 26.04.2023 r.
4. Uprawnienia rodziców dziecka do lat 4
5. Uprawnienia rodziców dziecka do lat 8
6. 2 dni wolne na dziecko do lat 14
7. Niezdolność do pracy z powodu opieki na dzieckiem i zasiłek opiekuńczy
8. 2 dni wolne z powodu działania siły wyższej
9. Urlop opiekuńczy
10. Elastyczna organizacja czasu pracy
11. Rozkłady czasu pracy, w których nie można zatrudniać pracowników będących rodzicami dzieci w określonym wieku
12. Zwolnienie podatkowe dla rodzin 4+
13. Składki ZUS za osoby przebywające na urlopach związanych z rodzicielstwem opłacane z budżetu państwa
14. Ochrona przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy
15. Uprawnienia rodzicielskie w świadectwie pracy
16. Stanowiska MRiPS oraz GIP w sprawie zmian w powyższych przepisach prawa pracy

Cel i korzyści

Co wyniesiesz z tego szkolenia?

Celem szkolenia jest podsumowanie całokształtu uprawnień rodzicielskich gwarantowanych przez prawo pracy i przepisy okołokodeksowe, ze szczególnym uwzględnieniem zmian które weszły w życie od 26.04.2023 r. Dynamika zmian w prawie pracy, ubezpieczeń społecznych oraz podatków jest w ostatnich latach bardzo dynamiczna, przepisy nie są do końca jasne, zdarza się sporo błędów legislacyjnych co powoduje, że praca osób zajmujących się tą tematyką jest niezwykle trudna i czasochłonna. Szkolenie ma na celu więc podsumowanie całokształtu tematyki uprawnień rodzicielskich oraz rozwianie wątpliwości w tym zakresie.

Adresaci

Osoby zajmujące się na co dzień tematyką uprawnień rodzicielskich w zakresie planowania zatrudnienia oraz codziennej obsługi kadrowo-płacowej – dyrektorzy personalni i finansowi, główni księgowi, kierownicy działów kadr i płac, pracownicy działów księgowości, rodzice dzieci oraz politycy mający wpływ na kształt wchodzących przepisów prawa oraz kształtowanie polityki prorodzinnej.

Program szkolenia

I. Uprawnienia kobiet w ciąży
1. badania lekarskie w czasie pracy i sposób ustalania wynagrodzenia za czas tych badań
2. zakaz wykonywania niektórych pracy
3. zakaz zatrudniania w niektórych systemach czasu pracy oraz powyżej normy czasu pracy oraz sposób ustalania wynagrodzenia za czas nieprzepracowany w związku ze zmniejszeniem z tego powodu wymiaru czasu pracy
4. zakaz nakładania niektórych obowiązków na pracownicę w ciąży
5. obligatoryjne przedłużenie umowy do dnia porodu z pewnymi wyjątkami
6. przeniesienie do innej pracy lub zwolnienie ze świadczenia pracy w sytuacjach szczególnych oraz zasady ustalania wynagrodzenia za ten okres
7. ochrona przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę – zmiana przepisów w tym zakresie

II. Uprawnienia kobiet karmiących piersią
1. zwolnienie z części dnia pracy w związku z karmieniem oraz zasady ustalania wynagrodzenia za ten okres
2. przeniesienie do innej pracy lub zwolnienie ze świadczenia pracy w sytuacjach szczególnych oraz zasady ustalania wynagrodzenia za ten okres

III. Zmiany w urlopach związanych z rodzicielstwem od 26.04.2023 r.
1. urlop macierzyński i urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego
a. wymiar urlopu dla rodziców biologicznych, przyjmujących na wychowanie oraz dzieci specjalnej troski
b. urlop macierzyński przed porodem
c. możliwość rezygnacji z urlop macierzyńskiego przez matkę dziecka
d. możliwość i warunki korzystania z urlopu macierzyńskiego przez ojca dziecka
e. urlop macierzyński w przypadku śmierci matki, porzucenia przez nią dziecka, umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej lub do odpowiedniej placówki
f. pobyt matki w szpitalu w okresie pierwszych 8 tygodni po porodzie i w okresie późniejszym a uprawnienia ojca dziecka lub innego członka rodziny
g. urlop macierzyński dla ojca dziecka w przypadku podjęcia przez matkę zatrudnienia po urodzeniu dziecka
h. urodzenie martwego dziecka lub zgon dziecka przed upływem i po upływie 8 tygodni życia dziecka
i. urodzenie dziecka wymagającego opieki szpitalnej a prawa matki

2. urlop rodzicielski
a. wymiar urlopu i wysokość zasiłku macierzyńskiego, w tym dla rodziców adopcyjnych oraz rodziców dziecka posiadających zaświadczenie „za życiem”
b. część urlopu rodzicielskiego tylko dla jednego rodzica
c. zmiany w zasadach korzystania z urlopu rodzicielskiego – czy nadal udzielamy urlopu w wymiarze tygodniowym?
d. zasady rezygnacji z urlopu rodzicielskiego
e. uniezależnienia prawa do urlopu rodzicielskiego od pozostawania matki dziecka w zatrudnieniu – nowe zasady od 26.04.2023 r.
f. zasady wydłużenia wymiaru urlopu rodzicielskiego w przypadku łączenie tego urlopu z pracą na część etatu
g. zasady ustalania zasiłku macierzyńskiego w przypadku łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą
h. przepisy przejściowe – m.in. prawo do zwiększonego wymiaru urlopu rodzicielskiego rodziców mających prawo do tego urlopu w dniu 02.08.2022 r.
i. stanowisko MRiPS z 11.04.2023 r. w sprawie zwrotu wniosku o urlop rodzicielski
j. stanowisko MRiPS z 11.04.2023 r. w sprawie wypłaty zasiłku macierzyńskiego w okresie przejściowym

3. urlop ojcowski
a. zmiana w długości okresu, w którym urlop może zostać wykorzystany
b. wymiar urlopu
c. zasady korzystania z urlopu

4. urlop wychowawczy
a. nabycie prawa do urlopu wychowawczego
b. wnioskowanie o urlop wychowawczy lub wycofanie wniosku
c. wymiar ogólny i wymiar dla każdego z rodziców oraz wyjątki przy wykorzystaniu pełnego wymiaru urlopu
d. okres do którego przysługuje urlop wychowawczy
e. zasady korzystania z urlopu wychowawczego
f. rezygnacja z urlopu wychowawczego i zasady powrotu do pracy
g. obniżenie wymiaru czasu pracy w okresie prawa do urlopu wychowawczego – nowe zasady od 26.04.2023 r.
h. skutki zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem
i. okres zatrudnienia a urlop wychowawczy

5. podniesienie kryterium wieku dziecka, umożliwiające skorzystanie urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i ojcowskiego – od 01.02.2023 r.
6. dokumentowanie prawa do zasiłku macierzyńskiego rodziców dzieci posiadających zaświadczenie „za życiem”
7. zmiana zasad wypłaty wyrównania zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego do 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku
8. zmiany formularzy wniosków o zasiłek macierzyński
9. zmiany zasad wnioskowania o urlop macierzyński i rodzicielski – Stanowisko MPIPS z 26.04.2023 r. w sprawie wypłaty zasiłku macierzyńskiego
a. czy pracownica może jednocześnie wnioskować o wypłacenie jej zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego?
b. co stanie się, jeżeli nie wykorzysta całego urlopu rodzicielskiego po złożeniu wniosku łącznego o zasiłek macierzyński?
10. prawo do urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po zakończeniu urlopów związanych z rodzicielstwem
11. urlop wypoczynkowy po urlopach związanych z rodzicielstwem a konieczność kierowania pracowników na badania – orzeczenia i wyjaśnienia
12. wyrównanie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego
13. ochrona przysługująca w okresie od złożenia wniosku poprzez okres korzystania z urlopów związanych z rodzicielstwem oraz po powrocie do pracy z tych urlopów – uściślenie przepisów
14. uchylenie niektórych przepisów związanych z ochroną rodzicielską

IV. Rozkłady czasu pracy, w których nie można zatrudniać pracowników będących rodzicami dzieci w określonym wieku

V. Uprawnienia rodziców do lat 4
1. zakaz zatrudniania w niektórych systemach czasu pracy oraz powyżej normy czasu pracy
2. sposób ustalania wynagrodzenia za czas nieprzepracowany w związku ze zmniejszeniem z powyższych powodów wymiaru czasu pracy

VI. Uprawnienia rodziców dzieci do lat 8 – od 26.04.2023 r.
1. zakres uprawnień
2. zasady korzystania z uprawnień – stałe i incydentalne

VII. 2 dni wolne na dziecko do lat 14 – zmiany od 26.04.2023 r.
1. zasady udzielania zwolnienia od pracy oraz ustalania wynagrodzenia za ten czas
2. wymiar wolnego w dniach i godzinach – komu i na jakich zasadach przysługuje
3. pytania dodatkowe:
a. czy pracodawca może odmówić pracownikowi udzielenia dnia wolnego z art. 188 kodeksu pracy?
b. do kiedy pracownik może najpóźniej złożyć wniosek o udzielenie dnia wolnego z art. 188 kodeksu pracy?
c. czy oboje rodzice mogą korzystać z dwóch dni wolnych

VIII. Niezdolność do pracy z powodu opieki na dzieckiem i zasiłek opiekuńczy
1. przypadki, w których zasiłek opiekuńczy przysługuje
2. długość okresu za który przysługuje zasiłek opiekuńczy
3. nabycie prawa do zasiłku opiekuńczego oraz jego wysokość
4. brak prawa do zasiłku opiekuńczego
5. zasady wypłacania zasiłku opiekuńczego
6. ochrona stosunku pracy

IX. 2 dni wolne z powodu działania siły wyższej od 26.04.2023 r.
1. zasady udzielania dni wolnych
2. warunki korzystania
3. wysokość przysługującego wynagrodzenie i zasady jego ustalania

X. Urlop opiekuńczy od 26.04.2023 r.
1. zasady udzielania
2. warunki korzystania
3. ochrona stosunku pracy
4. jak ustalić wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca
5. przyjmowanie do podstawy zasiłkowej miesięcy, w których wystąpił urlop opiekuńczy
6. stanowisko GIP z dnia 25.04.2023 r. w sprawie wykroczeń dot. urlopu opiekuńczego

XI. Elastyczna organizacja pracy dla rodziców – od 26.04.2023 r.
1. wiek dziecka, do którego przysługuje korzystanie z elastycznej organizacji pracy
2. formy elastycznej organizacji pracy
3. wniosek o elastyczną organizację pracy
4. uprawnienia pracodawcy i pracownika w zakresie elastycznej organizacji c pracy
5. powrót z elastycznej organizacji pracy
6. ochrona pracownika wnioskującego o elastyczną organizację pracy
7. stanowisko GIP z 25.04.2023 r. w sprawie wykroczenia o naruszanie przepisów o elastycznej organizacji pracy

XII. Składki opłacane z budżetu państwa za osoby przebywające na urlopach związanych z rodzicielstwem
1. składki za osoby pobierające zasiłek macierzyński
2. składki za osoby przebywające na urlopach wychowawczych
3. opłacanie składek a dodatkowe zatrudnienie w okresie tych urlopów

XIII. Zwolnienie podatkowe dla rodzin 4+ – od 01.01.2022 r.
1. ustalanie prawa do zwolnienia podatkowego
2. kwota graniczna przychodu, do którego przysługuje zwolnienie

XIV. Rozszerzenie zakresu dokumentów dot. ewidencjonowania czasu pracy w związku z wprowadzonymi zmianami

XV. Uprawnienia związane z rodzicielstwem w świadectwie pracy – nowe zasady wypełniania świadectwa pracy

XVI. Nowe wykroczenia w zakresie uprawnień rodzicielskich
1. wykroczenia za które przysługują sankcje karne
2. stanowisko GIP w zakresie tych wykroczeń

Prowadzący

Wieloletni pracownik działów kadr i płac na stanowiskach specjalistycznych i zarządczych. Wykładowca studiów podyplomowych i uzupełniających magisterskich. Absolwentka specjalizacji: zarządzanie zasobami pracy na UMK w Toruniu. Posiada 12 lat doświadczenia w prowadzeniu szkoleń z dziedziny kadr i płac. Przeprowadziła ponad 5.000 godzin szkoleń. Od 10 lat prowadzi działalność gospodarczą w zakresie szkoleń oraz doradztwa personalnego.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

  • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci,
  • W oparciu o profesjonalną platformę szkoleniową,
  • Szkolenia odbywają się w czasie rzeczywistym z możliwością bezpośredniego kontaktu z prowadzącym,
  • Uczestnicy otrzymują bogate materiały szkoleniowe,
  • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem,
  • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.
Szczegóły i rejestracja

Data od:

20 czerwiec 2023 09:00

Data do:

20 czerwiec 2023 15:00

Miejsce:

szkolenie online

Koszt:

399 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne – rozliczanie po zmianach(w kazusach)

Zobacz więcej

Zastosowanie ChatGPT w administracji publicznej

Zobacz więcej

Komisja rewizyjna organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego – niezbędnik powyborczy nowych radnych.

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia