Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Umowy w obrocie gospodarczym związane z nieruchomościami – zmiana zakresu zobowiązań wynikających z umów na skutek stanu pandemii obowiązującego na terytorium R.P.

29 stycznia_09:00 - 13:00

269zł(+VAT)

Termin: 29.  stycznia Miejsce: Szkolenie on-line Cena: 269 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Elwira Grygorczuk
tel. 518 192 393
e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl
Cel kursuAdresaciProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Omówienie całokształtu przepisów związanych z gospodarką nieruchomościami stosowanych przez organy administracji publicznej wraz z aktualnymi zmianami w przepisach prawa oraz praktycznego aspektu stosowania przepisów z formą case study oraz przytoczeniem orzecznictwa w wymienionych zagadnieniach – połączenie zajęć teoretycznych z praktycznymi przykładami decyzji administracyjnych z zakresu ustaw omawianych na kursie oraz orzecznictwem.

Pracownicy organów administracji publicznej odpowiedzialni za gospodarkę nieruchomościami, inspektorzy, kierownicy i inne osoby pracujące w wydziałach związanych z nieruchomościami oraz wykonujące nadzór nad mieniem podmiotów publicznych, osoby wydające decyzje administracyjne z zakresu tematyki kursu, a także osoby związane z dziedziną nieruchomości publicznych.

 1. Zasady weryfikacji stanu prawnego podmiotów gospodarczych (rejestry dostępne on-line KRS, CEiDG, system ksiąg wieczystych, referencje i inne dokumenty potwierdzające istnienie podmiotu gospodarczego oraz oświadczenia potwierdzające stan faktyczny i prawny podmiotu o okresie stanu pandemii i częściowego paraliżu organów administracji publicznej – zawieszenie biegu terminów postępowań.
 2. Weryfikacja i badanie dokumentów księgowych – sprawozdania finansowe podmiotów gospodarczych, książki przychodów i rozchodów, audyty finansowe w celu oceny zdolności podmiotu do wykonania umowy.
 3. Możliwość wypowiedzenia, odstąpienia i rozwiązania umowy przez podmioty gospodarcze w okresie obowiązywania stanu pandemii na terytorium R.P. – instytucje prawa przewidziane w kodeksie cywilnym.
 4. Stan wyższej konieczności pojęcie i jego znaczenie dla możliwości zmiany zawartych i obowiązujących umów w obrocie gospodarczym.
 5. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów w okresie pandemii przez podmioty – skutki prawne i faktyczne przewidziane w przepisach kodeksu cywilnego, doktrynie prawa i orzecznictwie sądowym.
 6. Niemożliwość świadczenia na skutek okoliczności niezależnych od stron umowy – skutki prawne dla stron umowy, roszczenia wzajemne stron umowy – wygaśnięcie umowy.
 7. Odpowiedzialność kontraktowa stron umowy i jej ustawowe wyłączenie w okresie stanu pandemii – praktyczne stosowanie dyspozycji art.471 kodeksu cywilnego przez strony umowy.
 8. Klauzula rebus sic stantibus w okresie pandemii i możliwości dla stron umów związane z jej zastosowaniem – aneks do umowy, zmiana sposobu i rodzaju świadczenia oraz możliwe rozwiązanie umowy obowiązującej strony przez sąd.
 9. Zasady i formy prowadzenia negocjacji mających na celu zmianę umowy pomiędzy jej stronami i reprezentantami stron, formy dokumentów związanych z negocjacjami w celach dowodowych ad eventum.
 10. Szczegółowa treść aneksów do umów z uwzględnieniem stanu pandemii obowiązującego na terytorium R.P. w celach ochrony stron umów przed organami skarbowymi.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, prawnik i trener dla osób wykonujących zawody związane ze stosowaniem prawa materialnego i procedury związanej z nieruchomościami, doświadczony trener i wykładowca dla grup zawodowych związanych z rynkiem nieruchomości; były członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej przy Ministerstwie Infrastruktury; specjalizacja w dziedzinie prawa związanego z obrotem nieruchomościami, w szczególności umów: sprzedaży, najmu, dzierżawy i innych związanych z obrotem nieruchomościami, postępowań prawnych związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości i innych zagadnień z dziedziny nieruchomości oraz obsługi prawnej i reprezentacji firm deweloperskich i zagranicznych inwestorów.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

Przy zgłoszeniu do 15 stycznia 2021 cena za osobę to jedyne 249 zł.

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.