Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Tryb podstawowy- krok po kroku

4 marca_09:00 - 15:00

399zł (+VAT)

Termin: 04. marca Miejsce: Online Cena: 399 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Katarzyna Wardzińska
tel. 888 549 572
e-mail: kwardzinska@res.edu.pl
Cel i korzyściAdresaciProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników praktycznych umiejętności prawidłowego prowadzenia i kontrolowania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w świetle przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Szkolenie kierowane jest do pracowników, którzy są odpowiedzialni za prowadzenie spraw związanych z realizacją oraz kontrolą zamówień publicznych.

I. Przygotowanie postępowania
1. Rejestracja na platformie e-zamówienia
a. Niuanse rejestracji na platformie
b. Funkcje platformy.
2. Zamieszczenie planu zamówień – kto sporządza plan i czy możliwe jest wsczęcie postępowania bez planu?
3. Szacowanie wartości zamówienia
a. Co to są podobne dostawy, a jak agreguje się usługi i roboty budowlane
b. Zamówienia ujęte w planie i pozaplanowe – różnice przy ustalaniu ich wartości;
c. Prawo opcji i wznowienia
4. Wybór wariantu trybu podstawowego i przebieg procedury:
a. Zamówienie bez negocjacji – omówienie wzorcowego schematu postępowania;
b. Zamówienie z możliwymi negocjacjami;
c. Zamówienie z obligatoryjnymi negocjacjami.
5. Sporządzenie dokumentów zamówienia:
a. Specyfikacja Warunków Zamówienia w tym:
• termin wykonania zamówienia;
• termin związania ofertą;
• wizja lokalna;
• uzasadnienie braku podziału zamówienia na części;
b. Opis Potrzeb i Wymagań:
• zawartość dokumentu;
• zasady sporządzania OPiW.

II. Przeprowadzenie postępowania
1. Zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu;
2. Procedura wyjaśniania i zmiany SWZ
3. Otwarcie ofert:
a. Zamieszczenie wymaganych informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania:
• kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
• zestawienie otwartych ofert wraz z informacją o cenie lub koszcie.
b. Informowanie Prezesa UZP;
3. Badanie ofert:
a. Weryfikacja przedmiotowych środków dowodowych
b. Przesłanki odrzucenia oferty, w tym badanie rażąco niskiej ceny;
c. Korygowanie omyłek – jak poprawić omyłkę, zakres korekty, informowanie wykonawców o tej czynności.
d. Udział podmiotów trzecich – zasoby
4. Ocena ofert- kryteria oceny

III. Udzielenie zamówienia i nadzór nad realizacją umowy
1. Obowiązki informacyjne Zamawiającego dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej i czynności odrzucenia ofert;
2. Termin zawarcia umowy – okres stand still
3. Ogłoszenie o wynikach postępowania;
4. Zawarcie umowy
5. Obligatoryjne elementy umowy w zależności od rodzaju i przedmiotu zamówienia
6. Zmiany umowy
7. Raport z realizacji umowy
8. Ogłoszenie o wykonaniu umowy – kto zamieszcza ogłoszenie, w jakim terminie, cel dokonywania tej czynności.

IV. Dokumentowanie postępowania
1. Protokół postępowania i załączniki do protokołu – zawartość i forma ich sporządzenia;
2. Zasady udostępniania protokołu postępowania oraz załączników do protokołu;
3. Oświadczenia o niekaralności i braku konfliktu interesów
4. Zatwierdzenie protokołu postępowania
5. Sposób przechowywania dokumentacji postępowania.

 

Prawnik specjalizujący się w prawie zamówień publicznych, współautor Komentarza do ustawy Prawo zamówień publicznych, autor publikacji z zakresu zamówień publicznych i prowadzenia działalności gospodarczej. Przeprowadził ponad 150 szkoleń z zakresu zamówień publicznych oraz świadczy doradztwo dla zamawiających. Posiada duże doświadczenie w zakresie kontraktowania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego. Brał udział w pracach nad nowelizacją Prawa zamówień publicznych.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj  .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

Czas trwania szkolenia 6h!

UWAGA!!

Przy zgłoszeniu do 04.lutego cena szkolenia to jedyne 339 zł/os!

Przy zgłoszeniu do 18.lutego cena szkolenia to jedyne 369 zł/os!

 

 SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo!

Miejsce

Online

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.