Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Szkolenie doskonalące w zakresie Dobrych Praktyk Higienicznej i Produkcyjnej (GHP, GMP) oraz Systemu HACCP dla pracowników zakładów żywienia zbiorowego. Auditor wewnętrzny systemu HACCP w placówce żywienia zbiorowego

10 lutego_11:00 - 16:00

240zł

Termin: 10 lutego  Miejsce: online  Cena: 240 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Katarzyna Zajkowska
tel. 798 301 781
e-mail: kzajkowska@res.edu.pl
Adresaci Program szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

DLA KOGO:

a) zakładów żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży:
– dyrektorów żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
– dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach,
– właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla dzieci i młodzieży,
– pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.

b) zakładów żywienia zbiorowego osób dorosłych:
– dyrektorów placówek prowadzących zakłady żywienia zbiorowego osób dorosłych (domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych, uzdrowisk, sanatoriów, szpitali, środowiskowych domów samopomocy, domów seniora itp.),
– dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach,
– właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla osób dorosłych,

c) inne:
– pracowników organów prowadzących przedszkola i szkoły (urzędów miast, gmin, jednostek obsługujących placówki oświatowo-wychowawcze),
– pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.

Szkolenie ma charakter warsztatowy, w jego trakcie prowadzący omówi wszystkie wątpliwości dotyczące:
• zakresu badań laboratoryjnych jakie powinien zlecać zakład żywienia zbiorowego,
• zasad identyfikacji i identyfikowalności umożliwiających prawidłowy udział zakładu żywienia zbiorowego w procesie wycofania z rynku,
• zakresu niezbędnej do opracowania i wdrożenia dokumentacji w obszarze GHP, GMP, HACCP, zasad jej aktualizacji i okresu przechowywania, zasad dokonywania zapisów z monitorowania wyznaczonych punktów krytycznych i kontrolnych,
• skutecznego nadzoru nad zanieczyszczeniami krzyżowymi mikrobiologicznymi i zanieczyszczaniami powodowanymi przez alergeny,
• metod okresowej i doraźnej weryfikacji systemu HACCP, w tym zasad auditowania wewnętrznego.

Bogate materiały szkoleniowe będą zawierały m.in. wzorcowe dokumenty tj.:

 • Procedura badań właścicielskich,
 • Procedura badania wody,
 • Procedura nadzoru nad materiałami do kontaktu z żywnością,
 • Procedura zapobiegania zanieczyszczeniom krzyżowym o charakterze mikrobiologicznym,
 • Procedura nadzoru nad alergenami i zapobiegania zanieczyszczeniom krzyżowym przez alergeny,
 • Procedura weryfikacji Systemu HACCP,
 • Procedura auditu wewnętrznego Systemu HACCP wraz dokumentami tj. program auditów,  plan auditu, lista pytań kontrolnych, raport z auditu.

 

Bogate materiały szkoleniowe będą zawierały m.in. wzorcowe dokumenty tj.:
• Procedura badań właścicielskich,
• Procedura badania wody,
• Procedura nadzoru nad materiałami do kontaktu z żywnością,
• Procedura zapobiegania zanieczyszczeniom krzyżowym o charakterze mikrobiologicznym,
• Procedura nadzoru nad alergenami i zapobiegania zanieczyszczeniom krzyżowym przez alergeny,
• Procedura weryfikacji Systemu HACCP,
• Procedura auditu wewnętrznego Systemu HACCP wraz dokumentami tj. program auditów, plan auditu, lista pytań kontrolnych, raport z auditu.

PROGRAM:
1. Zakres badań, jakie inspekcja sanitarna może zlecić do wykonania w zakładzie żywienia zbiorowego.
1.1. Badania przechowalnicze – definicja, zakres stosowania w zakładzie żywienia zbiorowego.
1.2. Badania właścicielskie – definicja, zakres stosowania w zakładzie żywienia zbiorowego.
1.3. Wymazy z powierzchni pozostających w kontakcie z żywnością i rąk pracowników – cel wykonywania, sposób pobierania.
1.4. Badania wody przeznaczonej do przygotowywania posiłków i czynności higieniczno-sanitarnych: podstawy prawne wykonywania, częstotliwość badania.
1.5. Oznaczanie wartości odżywczej – obowiązkowe czy dobrowolne.
1.6. Wymagania, jakie muszą spełnić laboratoria wykonujące badania żywności, wody przeznaczonej do spożycia.
1.7. Procedury w dokumentacji Systemu HACCP wspierające obszary dot. zlecenia badań przechowalniczych, właścicielskich, wymazów i badań wody.

2. Wycofanie z rynku produktu o zakwestionowanej jakości zdrowotnej – w jakim zakresie proces ten może dotyczyć zakładu żywienia zbiorowego. Jak zapewnić właściwą identyfikację i identyfikowalność surowców, półproduktów i wyrobów gotowych.

3. Najczęściej stwierdzane braki w dokumentacji GHP, GMP i HACCP funkcjonującej w zakładach żywienia zbiorowego.
2.1. Procedura dot. zakupu, przechowywania i stosowania materiałów do kontaktu z żywnością.
2.2. Procedura zapobiegania zanieczyszczeniom krzyżowym o charakterze mikrobiologicznym.
2.3. Nadzór nad alergenami: procedura zapobiegania zanieczyszczeniom krzyżowym przez alergeny, alergeny jako zagrożenie bezpieczeństwa żywności w analizie zagrożeń.
2.4. Nadzór nad dokumentami: procedura nadzoru nad dokumentami, zasady ustalania czasu przechowywania dokumentacji w zakresie systemu HACCP.

4. Weryfikacja systemu HACCP w zakładzie żywienia zbiorowego.
4.1. Procedura weryfikacji Systemu HACCP jako najprostsze narzędzie sprawdzania skuteczności wdrożonego systemu HACCP.
4.2. Zasady auditu wewnętrznego Systemu HACCP.
4.2.1. Podstawy auditowania systemu zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności: terminologia, pojęcie auditu, powody przeprowadzania auditów, cechy auditów.
4.2.2. Wymagania stawiane auditorom, rola auditora, kompetencje.
4.2.3. Przebieg auditu: planowanie auditu, spotkanie otwierające, przeprowadzanie auditu, poszukiwanie zgodności i dowodów, formułowanie niezgodności i spostrzeżeń.
4.2.4. Raportowanie wyników auditu.
4.2.5. Działania poauditowe jako forma doskonalenia zakładowego systemu zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności.
4.2.6. Omówienie przykładowych sytuacji auditowych, definiowanie niezgodności, ustalanie działań korygujących i/lub zapobiegawczych.

Od 2007 roku trener i auditor w obszarze bezpieczeństwa żywności i żywienia. Posiada specjalizację z mikrobiologii, ukończyła studia podyplomowe z zarządzania jakością, dietetyki i planowania żywienia.

Autorka licznych publikacji dotyczących organizacji żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych m.in.: Jadłospisy dla dzieci w wieku żłobkowym, Jadłospisy dla dzieci w wieku przedszkolnym, Jadłospisy dla dzieci szkolnych, Żywienie osób dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem żywienia osób starszych. Przez lata była związana z Inspekcją Sanitarną, wieloletni pełnomocnik systemu bezpieczeństwa żywności w dużym zakładzie wytwarzającym żywność pochodzenia zwierzęcego, audytor systemów zarządzania, w tym systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności. Autor licznych publikacji poświęconych tematyce HACCP m.in.: HACCP w żłobku i przedszkolu, HACCP w szkole, HACCP dla zakładów żywienia zbiorowego. Specjalizuje się w komponowaniu jadłospisów oraz szkoleń dla placówek żywienia zbiorowego dzieci, młodzieży i osób dorosłych- w tym żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, szpitale, DPS. Zajmuje się również opracowaniem dokumentacji HACCP dla placówek żywienia zbiorowego i zakładów produkcji żywności. Wspiera placówki w procesie szacowania wartości zamówienia na środki spożywcze i opisie przedmiotu zamówienia oraz we wdrażaniu procedur zamówień publicznych.

Dodatkowo autorka aplikacji do planowania żywienia i prowadzenia magazynu spożywczego KCALkulator żywieniowy. Obecnie Dyrektor Biura Zarządu w placówce medycznej.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na res@res.edu.pl

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.