Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Szkolenie dla kandydatów na członków GK RPA (podstawowe)

24 listopada 2021_09:00 - 14:00

359zł(+VAT)

Termin: 24. listopada Miejsce: ON-LINE Cena: 359zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Katarzyna Wardzińska
tel. 792 210 125
e-mail: kwardzinska@res.edu.pl
Program szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

1. Co należy, a czego nie można finansować z pieniędzy „alkoholowych”:
– rekomendacje PARPA oraz doświadczenia praktyczne z realizacji zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii;

2. Finansowanie działań profilaktycznych:
– standardy programów profilaktycznych;
– kwalifikacje prowadzących programy profilaktyczne;
– programy rekomendowane.

3. Funkcjonowanie rodziny z problemem alkoholowym w kontekście mechanizmów uzależnienia i współuzależnienia:
– istota dysfunkcji systemu rodziny w kontekście funkcjonowania osoby uzależnionej;
– zrozumienie istoty uzależnienia i jego wpływu na otoczenie bliższe (rodzina) i dalsze (środowisko lokalne);
– współuzależnienie – definicje, zrozumienie dysfunkcji, sposoby profesjonalnej pomocy;
– dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym, charakterystyczne postawy, pełnione role, wpływ na dalsze życie (dorosłe);
– systemowa pomoc rodzinie z problemem alkoholowym – rola członków Gminnej Komisji RPA

4. Specyficzne cechy kontaktu z osobą uzależnioną i współuzależnioną – zasady prowadzenia rozmów (nawiązanie kontaktu, forma i zakres pytań́, radzenie sobie z emocjami, plan pomocy, metody leczenia)

I. ABC sądowej procedury zobowiązania do leczenia odwykowego:
– analiza źródeł prawa w zakresie możliwości i prawidłowości wszczęcia procedury zobowiązania do leczenia odwykowego;
– trudności i zagrożenia dla skutecznego egzekwowania postanowień sądowych o podjęciu leczenia odwykowego;
– problemy medyczne i terapeutyczne personelu placówki ochrony zdrowia wobec osoby zobowiązanej do leczenia odwykowego.

II. Interwencja wobec osób uwikłanych w przemoc – rola członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lokalnych Zespołach 
Interdyscyplinarnych

III. Uprawnienia i obowiązki członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach Procedury „Niebieskiej Karty”.

Pedagog, coach, superwizor

 1. Przewodniczący Zespołu Ekspertów ds. Programów Lokalnych i Regionalnych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2006 – 2008, od 2008 członek Zespołu;
 2. od 1999 do 2001 roku – kierownik programu szkoleniowego dla gminnych koordynatorów, pełnomocników burmistrzów, wójtów i prezydentów ds. rozwiązywania problemów alkoholowych pn. „STRATEGIA”;
 3. członek Rady Programowej Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży w Warszawie
 4. Organizator i twórca programów szkoleniowych dla gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wybranych grup zawodowych;
 5. Członek Zespołu ds. Strategii Narodowego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2006 – 2010 przy Ministrze Zdrowia RP;
 6. Sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Olsztynie (od 1984r. do chwili obecnej)
 7. Członek Wojewódzkiego Zespołu do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie od 2014r., do chwili obecnej;
 8. Członek Zespołu ds. Opracowania „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2015 – 2019”;
 9. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania przemocy w rodzinie powołanego przez Prezydenta Miasta Olsztyna na mocy uchwały Rady Miasta Olsztyna 2011r. (obecnie)

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj  .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

 

UWAGA!

Przy zgłoszeniu do 03. listopada cena szkolenia to jedyne 319 zł/os!

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.