Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

Świadectwo Pracy 2022

24 sierpnia_12:00 - 16:00

299zł(+VAT)

Termin: 24. sierpnia Miejsce: Online Cena: 299 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Katarzyna Wardzińska
tel. 888 549 572
e-mail: kwardzinska@res.edu.pl
Program szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

1. Wprowadzenie- źródła prawa.

2. Zasady wydawania świadectw pracy:
– świadectwo wydawane w dniu zakończenia zatrudnienia.
– brak obowiązku wydania świadectwa pracy w związku z zakończeniem zatrudnienia i zawarcia kolejnej umowy lub z zamiarem zawarcia kolejnej umowy
– zgon pracownika

3. Zasady wypełniania świadectw pracy:
– przygotowanie i treść świadectwa pracy:
– Miejscowość i data.
– dane pracodawcy i pracownika.
– przejście zakładu lub zmianę nazwy pracodawcy
– okresy zatrudnienia.
– wymiar czasu pracy pracownika w czasie trwania stosunku pracy.
– rodzaj wykonywanej pracy lub zajmowane stanowiska lub pełnione funkcje.
– tryb i podstawa prawna lub podstawa prawna wygaśnięcia stosunku pracy.
– okres, za który pracownikowi przysługuje odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę.
– informacje o wykorzystanym urlopie wypoczynkowym.
– wykorzystany urlop bezpłatny i podstawy prawne jego udzielenia.
– wykorzystany urlop ojcowski.
-wykorzystany urlop rodzicielski.
– wykorzystany urlop wychowawczy.
– okres, w którym pracownik korzystał z ochrony stosunku pracy, pracując w obniżonym wymiarze czasu pracy zamiast korzystania z urlopu wychowawczego.
– zwolnienia od pracy na opiekę nad dzieckiem.
-liczba dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie, zgodnie z art. 92 kodeksu pracy, w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy.
– okres odbytej czynnej służby wojskowej lub jej formy zastępcze.
– okres wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.
– wykorzystanie dodatkowego urlopu albo innego uprawnienia lub świadczenia przewidzianego przepisami prawa pracy.
– okresy nieskładkowe.
– zajęcia wynagrodzenia za pracę.
– należności ze stosunku pracy uznane i niezaspokojone przez pracodawcę.
– informacje dodatkowe
– informacje podawane w świadectwie na żądanie pracownika.
– podpis pod świadectwem.
– pouczenie o uprawnieniach.

4. Sprostowanie świadectwa pracy.

5. Zasady wydawania kopii świadectw pracy.

6. Uzupełnienie treści świadectwa.

7. Spełnienie obowiązku informacyjnego.

8. Odpowiedzialność pracodawcy za niewydanie pracownikowi świadectwa pracy w określonym przepisami prawa terminie

9. Pytania

10. Podsumowanie.

11. Zakończenie.

 

Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Trenerka z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń, wykładów z zakresu nauk prawnych, społecznych i metodologii pracy w grupie. Stale współpracuje m. in. ze Wyższą Szkołą Prawa we Wrocławiu, Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce. Posiada praktyczne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, dydaktyki akademickiej, doradztwie oraz w wdrażaniu przepisów prawnych z zakresu: ochrony danych osobowych (RODO), prawa pracy, zatrudniania cudzoziemców, umów cywilnoprawnych, prawa ubezpieczeń społecznych w firmach, urzędach i instytucjach.
Prelegentka wielu konferencji, autorka licznych prac naukowych. Współpracowała m.in. z University College of London, Instytutem Herdera w Marburgu, Mykolas Romeris University w Wilnie, Lithuanian University of Educational Sciences w Wilnie realizując projekty badawcze i wykłady.
Prowadząc szkolenia stara się wyjaśniać skomplikowane rzeczy za pomocą zrozumiałego języka. Do każdego szkolenia podchodzi indywidualnie. Ma za sobą wiele godzin szkoleń i warsztatów otwartych i zamkniętych oraz wiele godzin wykładów ze studentami.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj  .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

Przy zgłoszeniu do 10.sierpnia cena za szkolenie to 269 zł/os!

Miejsce

Online

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.