Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Stosowanie ulg w spłacie należności cywilnoprawnych jednostek samorządu terytorialnego – czyli jak przeprowadzić i udokumentować postępowanie aby nie narazić się na zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych?

21 czerwca_09:00 - 13:00

329zł(+VAT)

Termin: 21. czerwca Miejsce: Szkolenie o

AdresaciProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Pracownicy komórek odpowiedzialnych za udzielanie ulg, pracownicy działów windykacji, do których trafiają wnioski dłużników, a także osoby nadzorujące i odpowiedzialne za likwidację zaległości cywilnoprawnych oraz inne osoby zainteresowane.

Pracownicy:
*komórek finansowo- księgowych urzędów miast. gmin.
*komórek gospodarki mieszkaniowej, gospodarki nieruchomościami, komórki windykacyjne

Skarbnicy

Zarządcy budynków komunalnych,

Jednostki oświatowe,

Wszystkie te podmioty, które wynajmują lokale komunalne i dzierżawią lub udostępniają np. okazjonalnie grunty komunalne.

1.Rodzaje i formalnoprawne podstawy stosowania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych.

2.Przesłanki stosowania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych jednostek samorządu terytorialnego;

– ważny interes dłużnika lub interes publiczny – jako przesłanki do umorzenia, częściowego umorzenia, odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty należności cywilnoprawnych.

 1. Obowiązek podjęcia uchwały przez organ stanowiący j.s.t. na podstawie art. 59 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposób i trybu udzielania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych;

-czy uchwała musi być podjęta aby ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych mogły być stosowane?

– jak w praktyce interpretować pojęcie „szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg”?

– jakie zagadnienia muszą być objęte regulacją uchwałową?

– czy i jakie kryteria stosowania ulg muszą/powinny zostać określone w uchwale?

– czy jeżeli ulgi przewidziane w uchwale stanowić będą pomoc publiczną, to czy projekt uchwały podlega opiniowaniu przez UOKiK?

– jakie mogą być konsekwencje nieprzesłania projektu uchwały do UOKiK?

 1. Tryb i procedury stosowania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych w odniesieniu do osób fizycznych;

– czy ulgi mogą być stosowane tylko na wniosek?

– jakich dokumentów można żądać od osób fizycznych dla wykazania „ważnego interesu dłużnika” lub „interesu publicznego”,

– czy przy stosowaniu ulg na wniosek osób fizycznych muszą być stosowane procedury o przetwarzaniu danych osobowych (tzw. RODO) i w jaki sposób,

– czy można udzielić innej ulgi niż wnioskowana (np. wniosek o umorzenie a udzielana jest  ulga o rozłożeniu na raty?)

– jak postąpić w przypadku gdy wnioskujący o ulgę nie chce przedłożyć stosownych  dokumentów na poparcie prawa do ulgi?

– czy zamiast stosownych dokumentów (np. kopii zaświadczeń, zeznań podatkowych) można przyjąć oświadczenie od zobowiązanego o jego sytuacji materialnej?

– czy oświadczenia składane w toku postępowania ulgowego mogą być przyjmowane od dłużników z rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych informacji?

 1. Tryb i procedury stosowania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych w odniesieniu do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą;

– jakie dokumenty powinien złożyć przedsiębiorca ubiegający się o ulgę w spłacie należności cywilnoprawnej?

– jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca chcący skorzystać z ulgi w spłacie należności cywilnoprawnej na ramach pomocy publicznej?

 1. Analizowanie i rozpatrywanie wniosków o ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych;

– czy gmina – oprócz uchwały – powinna mieć opracowane szczegółowe procedury wewnętrzne dot. stosowania ulg;

– czy zasadne jest i dlaczego kolegialne rozpatrywanie wniosków o ulgi?

– czy przed zastosowaniem ulgi, wniosek powinien być zaopiniowany np. przez radę gminy/miasta lub odpowiednią komisję rady?

 1. Możliwość i warunki umorzenia należności cywilnoprawne j.s.t. z urzędu.

czy umarzając należność cywilnoprawną z urzędu należy założyć dla takiej sprawy akta?

– jakie dokumenty powinny być zgromadzone w aktach sprawy dot. umorzenia z urzędu?

 1. Formy rozstrzygnięcia o udzieleniu lub odmowie udzielenia ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych;

– w jakiej formie następuję przyznanie ulgi?

– w jakiej formie następuje odmowa udzielenia wnioskowanej ulgi?

– w jaki sposób umorzyć należność cywilnoprawną z urzędu?

– czy należności przedawnione należności cywilnoprawne powinny być umorzone i w jakiej formie?

 1. Kto – oprócz wójta (burmistrza, prezydenta miasta) – może podpisać odpowiedni dokument o zastosowanej uldze lub odmowie udzielenia ulgi?

– czy osoba podpisująca dokument o uldze musi posiadać odpowiednie upoważnienie na podstawie k.p.a. czy powinno to być pełnomocnictwo?

– jaka podstawa prawna do udzielenia pełnomocnictwa umożliwiającego udzielenie ulgi w spłacie należności cywilnoprawnej?

 1. Niedochodzenie niskich kwotowo należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających jednostce samorządu terytorialnego;

– czy uchwała o niedochodzeniu niskich kwotowo należności cywilnoprawnych musi być podjęta przez organ stanowiący j.s.t.?

– czy brak uchwały o niedochodzeniu należności cywilnoprawnych oznacza, że trzeba dochodzić każdej zaległości – nawet symbolicznej złotówki ?

– czy niedochodzenie należności oznacza automatyczny jej odpis z ksiąg rachunkowych?

– jak udokumentować dla celów księgowych niedochodzenie niskich kwotowo należności cywilnoprawnych.

 1. Ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych j.s.t. w oparciu o specustawę COVID-19;

– ustawowe przesunięcie terminów uiszczenia opłaty rocznej z tyt. użytkowania wieczystego i przekształcenia tego prawa w prawo własności na gruntach zabudowanych na celem mieszkaniowe, należnych za 2020 r.

– odstąpienie od dochodzenia przypadających jednostce samorządu terytorialnego należności o charakterze cywilnoprawnym na podstawie art. 15zzzf specustawy COVID-19,

– jak należy interpretować pojęcie, że płynność finansowa przedsiębiorcy uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19,

– czy przedsiębiorca musi złożyć wniosek o zastosowanie ulgi w postaci niedochodzenia należności cywilnoprawnych,

– w jakiej formie następuje rozstrzygnięcie o niedochodzeniu należności cywilnoprawnej w związku z CPVID-19.

 1. Propozycje rozwiązań systemowych w urzędzie j.s.t. lub jednostkach organizacyjnych gminy/miasta w zakresie stosowania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych, a w szczególności;

– kolegialne rozpatrywanie wniosków, np. przez powołany w tym celu zespół zadaniowy (projekt zarządzenia wójta o powołaniu zespołu zadaniowego w materiałach szkoleniowych),

– opracowanie jasnych procedur stosowania ulg, sprzyjające jawności i przejrzystości postępowania (wzór procedury w materiałach szkoleniowych),

-opracowanie ramowych wzorów wniosków, oświadczeń i rozstrzygnięć w sprawie zastosowanej ulgi (wzory w materiałach szkoleniowych).

 1. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych jako konsekwencja niezgodnego z przepisami zastosowania ulgi w spłacie należności cywilnoprawnej j.s.t.

 

Przez ponad 30 lat zawodowo zajmowała się problematyką związaną z realizacją i windykacją dochodów budżetowych w jednej z największych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualnie świadczy usługi szkoleniowe w ramach własnej działalności gospodarczej. Specjalizuje się m.in. w zagadnieniach dotyczących rachunkowości podatków i opłat lokalnych, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, windykacji i egzekucji należności budżetowych, zarówno cywilnoprawnych jak i publicznoprawnych. W ramach obowiązków zawodowych zajmowała się również realizacją dochodów z opłaty skarbowej, administracyjnych kar pieniężnych, mandatów nakładanych przez funkcjonariuszy straży miejskiej, a także stosowaniem ulg w spłacie należności budżetowych oraz gospodarką kasową w urzędzie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, studiów podyplomowych z zakresu doradztwa podatkowego i finansów publicznych, przez wiele lat pełniła funkcje Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat oraz Z-cy Dyrektora Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji w jednym z największych urzędów miejskich, nadzorując wymiar, pobór, rachunkowość i egzekucję należności budżetowych. Współpracuje z wieloma ośrodkami szkoleniowymi w kraju , w tym m.in. stowarzyszonymi w ramach  Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej,   prowadząc szkolenia m.in. z zakresu rachunkowości podatków i opłat, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych dochodów samorządowych, windykacji należności budżetowych, gospodarki kasowej i inne. Jej opracowania z dziedziny związanej z realizacją niektórych zadań gmin publikowane były w fachowych czasopismach, np. Wspólnota, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, Finanse Publiczne.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

Przy zgłoszeniu do 4. czerwca 2021 cena za osobę to jedyne 299 zł.

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.