Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Sołectwo i fundusz sołecki. Gospodarka finansowa sołectwa w praktyce

12 maja_09:00 - 13:00

329zł

Termin: 12 maja Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena:  329 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Katarzyna Zajkowska
tel. 798 301 781
e-mail: kzajkowska@res.edu.pl

Adresaci i celeProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Podstawy funkcjonowania sołectwa jako gminnej jednostki pomocniczej zawarte są w ustawie o samorządzie gminnym. Pamiętać trzeba jednak, że prawidłowa realizacja zadań i inicjatyw sołectw wymaga znajomości nie tylko wspomnianej powyżej ustawy, ale również szeregu innych aktów prawnych, które w sposób szczegółowy odnoszą się do różnych aspektów działalności sołectwa i jego organów. Osobną kwestią są reguły dotyczące finansowania różnego rodzaju organizacji prowadzących działalność na terenie sołectw. W tym miejscu warto zwrócić uwagę choćby na przepisy o finansowaniu ochotniczych straży pożarnych, czy nową ustawę o kołach gospodyń wiejskich.

Celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z obowiązującymi regulacjami prawnymi dotyczącymi przede wszystkim gospodarki finansowej sołectwa. W trakcie szkolenia będzie można dowiedzieć się na co w praktyce należy zwracać uwagę, aby proces kształtowania przedsięwzięć i inicjatyw podejmowanych na obszarze sołectw, a następnie ich realizacji przebiegał sprawnie i bezpiecznie z prawnego punktu widzenia. Omawiane zagadnienia ilustrowane będą przykładami z orzecznictwa sądów oraz organów kontroli i nadzoru.

Szkolenie jest adresowane do przedstawicieli sołectw (sołtysów, członków rad sołeckich i innych osób zaangażowanych w realizację funduszu sołeckiego), radnych, wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) – jako organów odpowiedzialnych za wykonywanie budżetu gminy, pracowników urzędów, a także przedstawicieli stowarzyszeń działających na terenie sołectw.

1. Sołectwo jako jednostka pomocnicza gminy. Konsekwencje statusu prawnego sołectwa.
2. Sołtys, rada sołecka, zebranie wiejskie.
3. Sołtys jako inkasent.
4. Statut sołectwa.
5. Reguły dotyczące prowadzenia gospodarki finansowej przez sołectwa.
6. Finansowanie stowarzyszeń realizujących przedsięwzięcia na obszarze sołectw.
7. Finansowanie ochotniczych straży pożarnych.
8. Ustawa o kołach gospodyń wiejskich.
9. Regulacje prawne związane z funduszem sołeckim.
10. Uchwała rady gminy dotycząca funduszu sołeckiego.
11. Procedury wewnętrzne dotyczące funduszu sołeckiego – ich forma i dopuszczalny zakres.
12. Kwota środków przypadających na poszczególne sołectwa i możliwość ich zwiększenia.
13. Wniosek o przyznanie środków z funduszu sołeckiego.
14. Zebranie wiejskie w sprawie wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego.
15. Przeznaczenie środków funduszu sołeckiego.
16. Realizacja przez sołectwa wspólnych przedsięwzięć.
17. Procedowanie wniosku o przyznanie środków w ramach funduszu sołeckiego.
18. Wniosek o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu lub ich zakresu.
19. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego.
20. Zwrot gminie części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego.
21. Fundusz sołecki a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
22. Funkcjonowanie sołectwa w dobie pandemii.

Radca prawny, współpracownik jednej z wiodących poznańskich kancelarii prawnych. Absolwent prawa na Uniwersytecie Gdańskim, administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz podyplomowych studiów z zakresu prawa karnego skarbowego i gospodarczego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Specjalizuje się w prawie podatkowym ze szczególnym uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatków i opłat lokalnych, a także wybranych zagadnieniach z zakresu finansów publicznych. Autor licznych publikacji oraz trener prowadzący szkolenia m.in. dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na res@res.edu.pl

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.