Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – zasady składania wniosku o dofinansowanie (nabór wniosków do 30 września 2020 roku)

25 września_09:00 - 13:00

299zł (+VAT)

Termin: 25. września Miejsce: On-line Cena: 299 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Katarzyna Zajkowska
tel. 798 301 781
e-mail: kzajkowska@res.edu.pl
Cel i korzyściAdresaciProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu tematyki składania wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zasad i sposobu ubiegania się o środki.

Pracownicy jednostek samorządowych, instytucji państwowych, referatów rozwoju i inwestycji, i inni zainteresowani tematyką szkolenia.

 1. Podstawa prawna utworzenia Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
 2. Co to jest? RFIL
 3. Zasady ubiegania się o dotację
 4. Źródła Finansowania Programu
 5. Rodzaje Kwalifikujących się projektów.n
 6. Do kogo kierowane jest wsparcie na realizację przedsięwzięć
 7. W jaki sposób ubiegać się o wsparcie na realizację przedsięwzięć
 8. Terminy
 9. Szczegółowe informacje o RFIL
 10. Poziom dofinansowania projektów
 11. Analiza wniosku o dofinansowanie projektu
 12. Kwalifikowalność wydatków
 13. Informacja o wykorzystania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
 14. Zasady promocji projektów dofinansowanych ze środków funduszu
 15. Pytania i odpowiedzi :
 16. Za pośrednictwem jakiego systemu bankowości elektronicznej będzie obsługiwany RFIL?
 17. Czy rachunek bankowy – zarówno do obsługi RFIL, jak i rachunek na jaki jednostka samorządu terytorialnego (JST) otrzyma środki – ma być oprocentowany?
 18. Czy wojewoda zobowiązany jest do prowadzenia pozabilansowej czy bilansowej ewidencji księgowej w odniesieniu do środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych?
 19. Czy środki pochodzące z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 stanowią dochód jednostek samorządu terytorialnego, a w związku z tym powinny być ujmowane w budżecie jednostki samorządu terytorialnego oraz wieloletniej prognozie finansowej?
 20. Czy na etapie składania wniosku dotyczącego budowy nowego obiektu – przedszkola – gmina powinna posiadać dokumentację projektową, kosztorys inwestorski, pozwolenie na budowę itp.
 21. Czy środki z RFIL mogą być przeznaczone na inwestycję, która już się rozpoczęła (wyłoniono wykonawcę lub podpisano umowę) ale jeszcze nie wystawiono faktur i nie dokonano płatności?
 22. Czy środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych mogą być przeznaczone na pokrycie VAT? (czy w odniesieniu do podatku VAT obowiązują jakieś odrębne inne wytyczne?)
 23. Czy możliwe jest sfinansowanie wydatków majątkowych na zadania inwestycyjne w formie dotacji celowej udzielonej z budżetu gminy dla samorządowej instytucji kultury i Zarządu Dróg Wojewódzkich?
 24. Czy ze wsparcia RFIL można finansować wkład własny do inwestycji realizowanych z Funduszu Dróg Samorządowych?
 25. Czy dla ewidencji tych środków powinna zostać wyodrębniona ewidencja księgowa tak jak w przypadku dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa?
 26. Czy środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych mogą być przeznaczone na wkład własny do projektów unijnych? Czy nie naruszy to zakazu podwójnego finansowania?
 27. Czy można przeznaczyć środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wkład własny do projektów finansowanych ze środków publicznych, jeśli wcześniej zakładano, że będzie on finansowany z kredytu?
 28. Czy środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych mogą posłużyć do sfinansowania inwestycji w całości?
 29. Czy jednostki samorządu terytorialnego przesyłając informację zgodnie z § 13 Uchwały o wykorzystaniu środków powinny dokumentować poniesione wydatki poprzez załączanie np. faktur VAT.
 30. Kto powinien się podpisać pod wnioskiem składanym przez powiat lub województwo?
 31. Czy w ramach naboru ogłaszanego przez Prezesa Rady Ministrów (w ramach II puli środków), można złożyć klika wniosków?
 32. Jaki numer konta należy podać we wniosku, stanowiącym załącznik nr 4 do Uchwały?
 33. Planowana inwestycja ma być realizowana przez kilka JST. Czy istnieje możliwość ubiegania się o środki na tą samą inwestycję przez kilka JST?
 34. Czy możliwe jest wydatkowanie środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach umów o partnerstwie publiczno-prywatnym?
 35. Czy zadanie inwestycyjne musi się rozpocząć w 2020 r.?

Prowadzący: Praktyk, Kierownik Referatu Rozwoju i inwestycji. Posiada bogate doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych ze źródeł zewnętrznych. Członek komisji przetargowej w gminie. Tematyka oświetleniowa towarzyszy jemu od początku pracy w gminie, budowa dróg wiąże się zazwyczaj z przebudową lub budową nowych punktów świetlnych.
Dzięki jego staraniom przeprowadzona została modernizacja oświetlenia drogowego w gminie, w wyniku czego wynegocjowano doskonałe warunki umowy na konserwację oświetlenia drogowego, a rachunki za prąd spadły o połowę. Spłata zobowiązania została sfinansowana z oszczędności w zużyciu energii elektrycznej.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj  .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

 

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacja ceny.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

(Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Burak i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
• w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
• do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.