Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Ruch kadrowy w oświacie – bez tajemnic

14 kwietnia_09:00 - 14:00

319zł

Termin: 14 kwietnia Miejsce: Online Cena: 319 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Katarzyna Zajkowska
tel. 798 301 781
e-mail: kzajkowska@res.edu.pl
Cel i korzyściAdresaciProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak zgodnie z przepisami rozwiązać z nauczycielem stosunek pracy. Szkoleniowiec położy szczególny nacisk na praktyczne stosowanie przepisów, omówi procedurę zwalniania krok po kroku, uwzględniając w szczególności kwestie dotyczące:

 • współpracy ze związkami zawodowymi,
 • zasad ustalania kryteriów doboru do zwolnienia,
 • kwestii doręczania wypowiedzeń,
 • zasad postępowania w razie objęcia nauczyciela ochroną przed zwolnieniem.

Szczególny nacisk zostanie położony na kryteria doboru do zwolnienia, albowiem zgodnie z najnowszym orzecznictwem Sądu Najwyższego uchybienia w tym zakresie mogą być podstawą do przywrócenia nauczyciela do pracy przez sąd.

Pracownicy jednostek OŚWIATOWYCH, szkół, działów kadr i płac, dyrektorzy placówek oświatowych.

PROGRAM

1. Ograniczenie pensum nauczyciela
• Jak poprawnie sporządzić treść porozumienia ograniczającego pensum nauczyciela ?
• Rola zakładowej organizacji związkowej w procedurze ograniczenia pensum
• Czy propozycję ograniczenia pensum można złożyć nauczycielom szczególnie chronionym ?
• Czy ograniczenie pensum można wręczyć w sierpniu ?

2. Modyfikacja umowy o pracę nauczyciela w trybie porozumienia stron
• Porozumienie stron czy aneks do umowy o pracę – co należy wybrać ?
• Treść porozumienia stron ograniczającego wymiar etatu
• Czy można zmienić umowę o pracę w trybie porozumienia stron w trakcie urlopu dla poratowania zdrowia lub innej usprawiedliwionej nieobecności ?
• Czy z nauczycielem zatrudnionym przez mianowania można zawrzeć porozumienie stron o zmianie etatu ?

3. Współdziałanie dyrektora placówki oświatowej z zakładową organizacją związkową
• Czy zwolnienie każdego nauczyciela musi być konsultowane ze związkami zawodowymi ?
• Z którymi związkami zawodowymi działającymi w placówce oświatowej należy prowadzić konsultacje ? – najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego
• Jak prawidłowo przeprowadzić konsultację wypowiedzenia z zakładową organizacją związkową ?
• Czy kryteria doboru do zwolnienia obowiązujące w danej placówce muszą być ustalane z zakładową organizacją związkową lub radą pedagogiczną ?

4. Wypowiedzenie stosunku pracy nauczycielowi
• Odrębności w trybie rozwiązywania stosunku pracy z nauczycielami wynikające z Karty Nauczyciela
• Różnice w procedurze zwalniania nauczyciela placówki feryjnej oraz nieferyjnej.
• Przyczyny wypowiedzenia stosunku pracy w orzecznictwie sądowym
• Jak poprawnie sformułować treść dokumentu wypowiedzenia ?
• Brak zdolności do pracy jako przyczyna rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem
• Czy procedura ograniczenia pensum musi poprzedzać wypowiedzenie umowy o pracę ?

5. Kryteria doboru do zwolnienia
• Czym się różni przyczyna wypowiedzenia od kryterium doboru do zwolnienia ?
• Czy stopień awansu zawodowego zawsze musi być podstawowym kryterium doboru do zwolnienia ?
• Jakie kryteria doboru do zwolnienia stosować aby uniknąć zarzutu dyskryminacji ?
• Sytuacja materialna i osobista jako kryterium doboru do zwolnienia
• Czy kryteria doboru do zwolnienia muszą być wskazane w wypowiedzeniu – orzecznictwo SN

6. Ochrona przed wypowiedzeniem stosunku pracy pracowników pedagogicznych
• Ochrona nauczyciela mianowanego w trakcie zwolnienia lekarskiego, urlopu dla poratowania zdrowia w najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego
• Ochrona przedemerytalna nauczycieli w orzecznictwie Sądu Najwyższego
• Ochrona nauczycieli przed zwolnieniem wynikająca z ustawy o związkach zawodowych oraz z ustawy o społecznej inspekcji pracy
• Kiedy korzystanie z ochrony związkowej stanowi nadużycie prawa ? – orzecznictwo Sądu Najwyższego

7. Doręczanie pism rozwiązujących stosunek pracy
• Kiedy najpóźniej można nauczycielowi wręczyć wypowiedzenie stosunku pracy ?
• Możliwość skrócenie okresu wypowiedzenia w odniesieniu do nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania
• Doręczenie wypowiedzenia na terenie szkoły – ilu potrzeba świadków ?
• Doręczanie pism nieobecnym nauczycielom na adres domowy – czy zawsze warto korzystać z Poczty Polskiej ?
• Zasady doręczania pism rozwiązujących stosunek pracy w trakcie pandemii

8. Prawo do odprawy dla zwalnianego nauczyciela
• Odprawa dla nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
• Odprawa dla nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania
• Zbieg prawa do odprawy z tytułu zwolnienia z odprawą emerytalną
• Jak ustalić odprawę dla nauczyciela z ograniczonym pensum, a jak z umowa o pracę na niepełny etat ?

9. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z nauczycielem
• Przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
• Pracownicy chronieni przed zwolnieniem a rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia
• Treść dokumentu rozwiązującego stosunek pracy

10. Jak postąpić w razie wygaśnięcia stosunku pracy nauczyciela ?
• Kiedy dochodzi do wygaśnięcia stosunku pracy nauczyciela ?
• Jaki dokument wydać nauczycielowi w związku z wygaśnięciem stosunku pracy ?
• Prawidłowa treść świadectwa pracy w razie wygaśnięcia stosunku pracy
• Jak ustalić wysokość ekwiwalentu za niewykorzystany urlop ?

11. Pracodawca (dyrektor szkoły) przed sądem pracy
• Nowe terminy na wnoszenie odwołań od wypowiedzenia do sądu pracy
• Roszczenia nauczycieli z tytułu wadliwego rozwiązania umowy o pracę
• Kiedy sąd zasądzi nauczycielowi odszkodowanie zamiast przywrócenia do pracy ?
• Z jakimi roszczeniami do sądu pracy może wystąpić nauczyciel, który podpisał ograniczenie pensum ?
• W jakich sytuacjach nauczyciel może zostać zobowiązany do zwrotu odprawy ?

12. Świadectwo pracy nauczyciela – na co zwrócić uwagę ?
• W jakim terminie wydać świadectwo pracy ?
• Czy w świadectwie pracy należy wykazać urlop dla poratowania zdrowia ?
• Czy informacja o wypłaconej nagrodzie jubileuszowej obowiązkowo musi się znaleźć
w świadectwie pracy ?
• Jak wykazać urlop wypoczynkowy w świadectwie pracy ?

Prawnik z 9-letnim stażem w Państwowej Inspekcji Pracy oraz ukończoną aplikacją sędziowską. Na co dzień zajmuje się prawem oświatowym i związkowym. W ramach obowiązków zawodowych występuje w sprawach przed sądem dotyczących rozwiązywania umów o pracę. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z rozwiązywaniem umów o pracę, czasem pracy oraz zakładowym funduszem świadczeń socjalnych. Członek rady programowej miesięcznika „Kadry i Płace w Administracji”, autor publikacji wydawanych nakładem Głównego Inspektoratu Pracy, ZUS, wydawnictwa Presscom. Doświadczony trener prawa pracy. Wykładowca prawa pracy na uczelni wyższej. Stale współpracuje w obszarze prawa pracy z działami personalnymi wymagających pracodawców.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na res@res.edu.pl

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.