Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Rozliczenie podatku VAT w projektach – kwalifikowalność podatku VAT, w tym kontrola wewnętrzna możliwości odliczania VAT w projekcie

2 lipca_09:00 - 13:00

339zł

Termin: 02. lipca Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena:  339 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Katarzyna Zajkowska
tel. 798 301 781
e-mail: kzajkowska@res.edu.pl
AdresaciProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Adresaci:

Szkolenia przeznaczone są dla pracowników wydziałów finansowych i księgowych jednostek samorządu terytorialnego (zarówno dla urzędów obsługujących JST, jak i jednostek organizacyjnych), a także dla pracowników instytucji kultury. Szkolenie skupia się na aspektach praktycznych omawianych problemów, odwołuje się do atu lanej praktyki organów podatkowych i sądów administracyjnych oraz poparte jest dużą ilością przykładów z działalności JST  i instytucji kultury.

 1. Kwalifikowalność podatku VAT – podstawowe zasady
 • Oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT – możliwość i obowiązek zmiany ich zakresu.
 • Zakres obowiązków beneficjenta związany z rozliczeniem dotacji.
 1. Zakres opodatkowania podatkiem VAT
 • Podatnik VAT czynny i podatnik VAT zwolniony
 • Czynności zwolnione z opodatkowania
 • Czynności nie podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT
 • Czynności opodatkowane – dostawa towarów i świadczenie usług na terytorium kraju, kwalifikacja odszkodowań, licencji, wspólnych przedsięwzięć.
 1. Podstawowe zasady odliczenia podatku VAT, a kwalifikowalność podatku w projektach
 • Omówienie podstawowych warunków  odliczenia podatku i praktyczne zilustrowanie zasad ustalania związku danego zakupu z czynnościami opodatkowanymi.
 • Analiza konkretnych przypadków (komercjalizacja, działanie w ramach konsorcjum i wspólnego przedsięwzięcia, zakup towarów i usług w związku z realizowaniem badań, wydarzeń przeznaczonych dla studentów i osób trzecich, świadczenia dla pracowników)
 • Zasady odliczania podatku w przypadku zakupu pojazdów samochodowych, wydatków eksploatacyjnych i paliwa.
 • Zdarzenia, które nie dają prawa do odliczenia podatku. Prawidłowe udokumentowanie transakcji jako warunek odliczenia.
 1. Współczynnik proporcji oraz tzw. współczynnik preproporcji i ich wpływ na kwalifikowalność podatku VAT.
 • Częściowe odliczenie podatku VAT, a rozliczenie dotacji.
 • Deklarowanie i dokumentowanie kwoty podatku VAT podlegającej odliczeniu.
 • Korekty podatku VAT (roczna, 5- i 10- letnia), a rozliczenie projektów.
 • Możliwość odzyskania podatku VAT, a obowiązek zmiany oświadczenia o kwalifikowalności podatku.
 1. Ocena kwalifikowalności podatku VAT
 • weryfikacja na etapie oceny wniosku o dofinansowanie oraz na podstawie analizy wniosku o płatność (korzystanie z portalu finansowanego MF);
 • weryfikacja podatku VAT w ramach pogłębionej procedury weryfikacji wniosku o płatność o weryfikacja – sposób oceny kwalifikowalności na podstawie weryfikacji rejestru VAT zakupowego
 • sposób postepowania w przypadku stwierdzenia, że beneficjent pomimo deklaracji odzyskał VAT (stwierdzone na etapie weryfikacji wniosku o płatność lub kontroli) – w tym czy zwrot wydatków powinien dotyczyć VAT od początku realizacji projektu, od dnia nabycia prawa do odzyskania VAT czy wydatków podlegających weryfikacji;
 • czy kwalifikowalność VAT powinna podlegać weryfikacji przez 5 lat po zakończeniu realizacji projektu, skoro oświadczenie o kwalifikowalności VAT składane z wnioskiem wskazuje na zobowiązanie: Beneficjent zobowiązuje się do poinformowania Instytucji Pośredniczącej o zmianie statusu podatkowego VAT w okresie realizacji Projektu, jak też 5 lat po jego zakończeniu, jeśli będzie to miało wpływ na prawną możliwość odzyskania VAT rozliczonego w Projekcie.
 • sposób weryfikacji braku rozliczania VAT we wniosku o płatność w związku z wsparciem pomostowym finansowym (wsparcie finansowe na rzecz osób, które otrzymały dotacje), kosztami doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy.
 1. Kontrola wewnętrzna możliwości odliczenia VAT w projekcie:
 • Wewnętrzne zasady kwalifikowalności podatku – specyfika kontroli przed rozpoczęciem projektu, w jego trakcie oraz w fazie operacyjnej.
 • Możliwości zapewnienia u beneficjenta bezpieczeństwa prawnego w kontekście kwalifikowalności VAT w projekcie.
 • Ewidencja VAT/JPK/interpretacje indywidualne/WIS/protokoły z kontroli.

Doradca podatkowy, prawnik, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, z ponad 10 letnim doświadczeniem pracy w ogólnopolskich spółkach doradztwa podatkowego, trener z ponad 1000 godzin przeprowadzonych szkoleń oraz publikacjami w ogólnopolskich czasopismach i eksperckich portalach internetowych. Od października 2014 r. członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych,  z nadanymi uprawnieniami zawodowymi doradcy podatkowego, specjalizujący się w zakresie podatku VAT i postępowań podatkowych.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na res@res.edu.pl

UWAGA!

Przy zgłoszeniu do 14 czerwca cena za szkolenie to 309 zł / osobę!

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.